לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
r correlation - מיתאם אַר (R)
regional trade - סחר אזורי
r&d spillover - גלישת מו"פ
regional trade agreements (rtas) - הסכמי סחר אזוריים
regional unemployment - אבטלה אזורית
register of business names - פנקס שמות עסק
random error - טעות מקרית
register of origin marks - פנקס כינויי מקור
random experiment - ניסוי מקרי
register of patents - פנקס פטנטים
register of trade marks - פנקס סימני מסחר
random numbers schedule - לוח מספרים מקריים
registered security - נייר ערך על-שם
registered stock - מניה על-שם
random sampling error - טעות דגימה מקרית
regression coefficients - מקדמי רגרסיה
regression equation - משוואת רגרסיה
randomized block design - עיצוב אקראי מרובע
regression line - קו רגרסיה
randomized response - תגובה אקראית
regressive costs - עלות רגרסיבית
randomized response technique - תגובה אקראית, שיטת
regressive supply - היצע רגרסיבי
regressive tax - מס רגרסיבי
range of time - טווח זמן
regulation - אסדרה
rank correlation - מִיתאם ציונים
regulator - וַסָת
regulatory arbitrage - ארביטרז' אסדרתי
regulatory failure - כישלון אסדרה
rehabilitation of depressed areas authority - רשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום
rate of exchange - שער חליפין
related event - אירוע קשור
rate of exchange differentials - הפרשי שער
relative concentration measure - מודד ריכוזיות יחסי
rate of exchange insurance - ביטוח שער
relative frequency - שכיחות יחסית
relative income - הכנסה יחסית
relative income hypothesis - תיאוריית הכנסה יחסית
relative value - ערך יחסי
ratio - יחס
reliability - מהימנות
ratio analysis - ניתוח יחסים
reliability level - רָמַת אמִינוּת
relief - הקלה
relief / welfare - סעד
ratio to moving average - יחס לממוצעים נעים
rational expectations - ציפיות הגיוניות
remonetization - החזרה למחזור
rational expectations theory - תורת ציפיות הגיוניות
remote event - אירוע נמנע
rent - רנטה
rationing - קיצוב
raw naterials - חומרי גלם
re-deployment of labor - פריסת עבודה מחדש
renunciation index - מדד ויתור
re-enginnering - הִנדוס מחדש
replacement demand - ביקוש חילוף
re-export - יצוא חוזר
replacement rate - שיעור תחלופה
re-import - יבוא חוזר
representative - יציג
re-insurance - ביטוח מִשנה
representative firm - פירמה מייצגת
re-investment - השקעה חוזרת
representative good - מוצר מייצג
representative money - כסף יציג
representative rate - שער יציג
re-nationalization - הלאמה חוזרת
re-survey - סקר חוזר
reaction curve - עקומת תגובה
readership index - קריאות, מדד
research - חקר מחקר
ready money - כסף זמין
research and development (r&d) - מחקר ופיתוח (מו"פ)
real - ראלי
research model - דגם מחקר
research objectives - יעדי מחקר
real balance effect - תוצא יתרה ריאלית
real business cycle - מחזור עסקים ריאלי
reserve army of the unemployed - צבא מובטלים בעתודה
reserve power - זכות שמורה
real devaluation - פיחות ריאלי
reserve ratio - יחס נזילות
reserve requirements - הוראות נזילות
real estate as growth leverag - מקרקעין כמנוף צמיחה
real exchange rate - שער חליפין ראלי
residual error - טעות שיוּרית
resolution of conflicits - יישוב ניגודים
real interest - ריבית ראלית
resources allocation - הקצאת משאבים
response error - טעות תשובה
response rate - שיעור תגובות
restraint of trade - הגבל עסקי
real personal disposable income - הכנסה פנויה ראלית
restrictive trade practice law - חוק הגבלים עסקיים
results simulation - הדמיית תוצאות
real property - מקרקעין
real rate of return - שיעור תשואה ריאלי
retaliation - תגמול
real value - ערך ריאלי
retaliatory duty - מכס תגמול
retention - שְׁיָיר
reasonably possible event - אירוע אפשרי סביר
returns to capital - תשואה להון
reasons for discrimination - טַעמֵי אַפְלָיָה
returns to the variable factor input - תשואה לתשומת גורם ייצור משתנה
reciprocal action - פעולת גומלין
reciprocal buying - קניות גומלין
revealed preference - העדפה גלויה
reciprocal buying authority - רשות לרכישת גומלין
revenue tariff - מכס פיסקלי
reciprocal credit - אשראי גומלין
reverse yield gap - פער תשואה הפוך
reciprocal law - חוק גומלין
revised sequence - תוצאה מתוקנת
reciprocal ratio - יחס הפוך
reciprocal trade agreement - הסכם גומלין
ricardian theory of rent - תורת רנטה ריקרדיאנית
reclamation - טיוב
rigidity - קשיחות
recognized investment - השקעה מוכרת
reconciliation - התאמה
risk adjusted return on capital (raroc) - תשואה להון מתואמת סיכון
record - רשומה
risk capital - הון סיכון
record linkage - קישור רשומות
risk of inflation - סיכון אינפלציה
rectangular distribution - התפלגות מלבנית
redemption privilege - זכות פדיון
rode - צומת
redistribution multiplier - מכפיל חלוקה מחדש
roll over - גלגול
redistribution of income - חלוקת הכנסה מחדש
reduced form equation - משוואה מוגבלת
rolling targets - יעדים ניידים
refereance body - גוף התייחסות
rome treaty - אמנת רומא
roundabout production - ייצור מעגלי
rounding - עיגול
royalties - תמלוגים
rule - כלל
regional planning - תיכנון אזורי
run on a bank - בהלת בנקים
runaway industry - הסתלקות מפעל
regional specialization - התמחות אזורית
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות