לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
paashe index - מדד פאשה
preposterior evaluation - הערכה מראש
package deal - עסקת חבילה
present value - ערך נוכחי
paired sample - מידגם זוגי
present value method - שיטת ערך נוכחי
pressure group - קבוצת לחץ
preventive maintenance - אחזקה מונעת
paper currency basis - מטבע על בסיס נייר
price - מחיר
paper gold - נייר זהב
price competition - התחרות במחירים
paper money - כסף נייר
price discrimination - אפליית מחירים
par of exchange - יחס חליפין
price effect - השפעת מחיר
price elasticity - גמישות מחירים
parallel imports - יבוא מקביל
parallel market - שוק מקביל
price index - מדד מחירים
parallel rate of exchange - שער חליפין מקביל
price leadership - מנהיגות מחירים
parallel standard - בסיס מקביל
parameter - פרמטר
price maker - עושה מחיר
parametric tests of significance - מבחני מובהקות פרמטריים
price mechanism - מנגנון המחרה
parent population - אוכלוסיית אב
price parallelism - מקבילוּת מחירים
price sensitivity - רגישות מחירים
parity - שוויון
price squeezing - סחיטת מחיר
parsimony - צִמְצוּם
price stabilization - ייצוב מחירים
price support - תמיכת מחירים
partial compensation - פיצוי חלקי
partial correlation coefficient - מקדם מִתאם חלקי
price takers - מקבלי מחיר
price theory - תורת מחירים
partial equilibrium - שיווי משקל חלקי
partial monopoly - מונופול חלקי
partial unemployment - אבטלה חלקית
price-factor equalization - שוויון מחיר-גורם
participation rate - שיעור השתתפות
pricing - המחרה
partition of range - חלוקת תחום
partly structured interview - ראיון מובנה בחלקו
partnership - שותפות
primary industry - ענף ראשוני
partnership vs. company - שותפות לעומת חברה
primary information - מידע ראשוני
patent - פטנט
primary market - שוק ראשוני
paternalism - פטרנליזם
primary product - מוצר ראשוני
path dependence - תלות בנתיב
payback period - תקופת פירעון
payments agreement - הסכם תשלומים
payoff table / amortization schedule - לוּחַ סִילּוּקִין
principle of parsimony - עיקרון הצִמצום
peak - שיא
principle of representation - עיקרון ייצוגיות
pearson's correlation coefficient - מקדם פירסון פירסון, מקדם
prisoner's dilemma - דילמת האסיר
pecuniary exchange - חליפין בכסף
private company - חברה פרטית
pegging the exchange - ויסות שערי חליפין
private consumption - צריכה פרטית
pegging the market - ויסות
private costs - עלות פרטית
pendulum arbitration - בוררות מטוּטֶלת
private debt - חוב פרטי
penetration pricing - המחרת חדירה
private enterprise - יוזמה פרטית
pension fund - קרן פנסיה
private ownership - בעלות פרטית
private savings - חיסכון פרטי
per-capita output - תפוקה לגולגולת
private sector - מגזר פרטי
percent / per centum - אָחוּז
private trust - נאמנות פרטית
percentage - תאחוז
privatization - הפרטה
percentage analysis - ניתוח אחוזי
probabilistic forecast - תחזית הסתברויות
perfect competition - התחרות משוכללת
probability as a limit of relative frequency - הסתברות כגבול שכיחות יחסית
probability distribution - התפלגות הסתברויות
probability sample - מידגם הסתברותי
performance budget - תקציב פעולות
probability sampling - דגימה הסתברותית
probability space - מרחב הסתברות
peril - סכנה
peril point - נקודת סכנה
probable error - טעות סבירה
period cost - עלות תקופה
process - תהליך
period of gestation - תקופת הריון
process chart - תרשים תהליך
permanent consumption - תצרוכת קבועה
process simulation - הדמיית תהליכים
processing - עיבוד
permanent income theory - תורת ההכנסה התמידית
procurement managers index - מדד מנהלי הרכש
personal computer - מחשב אישי
producer - יצרן
personal consumption expenditure - הוצאה לתצרוכת פרטית
producer's surplus - עודף יצרן
personal contractual saving - חיסכון אישי חוזי
producers market - שוק יצרנים
personal distribution - התפלגות אישית
product differentiation - בידול מוצרים
personal interviw - ראיון אישי
product per employed - תוצר למועסק
personal preferences - העדפות אישיות
production - ייצור
personal savings - חיסכון אישי
production and marketing council - מועצה לייצור ולשיווק
personal wealth - עושר אישי
production economics - כלכלת ייצור
personnel - כוח אדם (2)
production engineering - הנדסת ייצור
production function - פונקציית ייצור
petit bourgeois - זעיר בורגנות
petrobond - פטרו-בונד
production industries - ענפי ייצור
phillips curve - עקומת פיליפס
production line - קו ייצור
phsical indication of value - עדות פיזית לערך
production possibility curve - עקומת אפשרויות ייצור
physical capital - הון פיזי
production quotas - מִכסות ייצור
physical deterioration - פחת פיזי
productive efficiency - יעילות ייצורית
physiocrats - פיזיוקרטים
productivity - פריון
physucal depletion - אזילה פיזית
productivity of land - פריון קרקע
pictorial graph - גרף ציורי
profile - חתך
profit - רווח
piecework / payment by results - שכר קבלני
profit and loss statement ratios - יחסי דוח רווח והפסד
profit maximization - מיקסום רווח
pilot study - מחקר חלוץ
profit motive - מניע רווח
planned economy - כלכלה מתוכננת
profit ratios - יחסי רווחיות
planning range - טווח תכנון
planning-programming-budgeting - תיכנון-תִיכנוּת-תיקצוב
profitability - רווחיות
plant-machinery epr employee ratio - יחס הון קבוע למועסק
profitability index - מדד רווחיות
plant-machinery per employee - הון קבוע למועסק
profitabilty strenght - עוצמת רווחיות
plantation - מטעים
profiteering - הפקעת שערים
plantation system - שיטת מטעים
program - תוכנית
plaza accord - הסכם פלאזה
programming - תִיכנוּת
progressive average - ממוצע פרוגרסיבי
progressive tax - מס פרוגרסיבי
point - נקודה
prohibitive tariff - מכס מונע
point four - סעיף ארבע
point of ideal proportion - נקודת אופטימום
proletariat - פרולטריון
point of indifference - נקודת אדישות
point order system - מֵירב-מִזער
propensity - נטייה
poisson distribution - התפלגות פואסון
propensity to consume - נטייה לצרוך
propensity to hoard - נטייה לאגור
polarization of wealth - קיטוב עושר
propensity to import - נטייה לייבא
propensity to invest - נטייה להשקיע
policy stabilization - ייצוב, מדיניות
propensity to save - נטייה לחסוך
political arithmetic - אריתמטיקה מדינית
property - רכוש
political business cycle - מחזור עסקים פוליטי
property rights - זכויות קניין
political economy - כלכלה מדינית
property tax - מס רכוש
political risk - סיכון פוליטי
proportional - יחסי
polygon - מצולע
proprietary article - מוצר פטנטי
pool - מאגר
prospective earnings - הכנסה צפויה (2)
population - אוכלוסייה
prosperity - שגשוג
population balance - מאזן אוכלוסייה
protective tariff - מכס מגן
population research - חקר אוכלוסייה
provident fund - קופת גמל
provision - עתודה
ports authority - רשות נמלים
positional goods - מוצרי מעמד
positive asymmetric graph - עקומה א-סימטרית חיובית
psychographics - פסיכוגרפיה
positive balance of payments - מאזן תשלומים חיובי
psychological theory of business cycle - תורה פסיכולוגית למחזור העסקים
public capital - הון ציבורי
positive economics - כלכלה פוזיטיבית
public company - חברה ציבורית
public debt - חוב ציבורי
positive skewness - שבר חיובי
public expenditure - הוצאה ציבורית
post-industrial state - מדינה בתר-תעשייתית
public finance - מימון ציבורי
public goods - מוצר ציבורי
postal savings - חיסכון בדואר
public interest - טובת ציבור
potential entrant - מתחרה פוטנציאלי
potential gross national product - תוצר לאומי גולמי פוטנציאלי
public ownership - בעלות ציבורית
poverty - עוני
poverty line - קו עוני
public sector - מגזר ציבורי
poverty trap - מלכודת עוני
power / strenght - עָצמה
power of test - עוצמת מבחן
public-private collaboration - שיתוף ציבורי-פרטי
pre-emptive right - זכות קדימה
purchasing power - כוח קנייה
purchasing power of a population - כוח קנייה של אוכלוסיה
precommunication feed in - משוב קדם תקשורת
purchasing power of currency - כוח קנייה של כסף
purchasing power of exchange rates - כוח קנייה של שערי חליפין
predictive research - מחקר ניבוי
purchasing power parity (ppp) - שוויון כוח קנייה
preference - עדיפות
pure competition - התחרות טהורה
preference-similarity - העדפה-דמיון
pure gold - זהב טהור
preference-similarity theory - תורת העדפה-דמיון
pure profit - רווח טהור
preferred stock - מניות בכורה
purposive sample - מידגם תכליתי
preferred tariff - מכס מועדף
purposive sampling - דגימה תכליתית
premium - פרמיה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות