לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
nairu - נאיר"ו
nash equilibrium - איזון נאש
net working capital - הון חוזר נטו
nation building - בניית מדינה
national accounting - חשבונאות לאומית
network analysis - ניתוח רשת
national authority for energy - רשות לאומית לאנרגיה
national budget - תקציב לאומי
national capital - הון לאומי
new deal - ניו-דיל
national debt - חוב לאומי
national debt burden - נטל חוב לאומי
new economics - אסכולה חדשה
national economy - כלכלה לאומית
new economy - כלכלה חדשה
national expenditure - הוצאה לאומית
new international economic order (nieo) - סדר כלכלי בינלאומי חדש
national income and product accounts - חשבונות לאומיים של הכנסה ותוצר
new trade theory - תורת סחר חדשה
national insurance - ביטוח לאומי
national insurance financing - מימון ביטוח לאומי
national investment - השקעה לאומית
newly industrializing countries (nic) - ארצות מתועשות מקרוב
national liquidity - נְזִילוּת מֶשֶק
nigative growth - צמיחה שלילית
nobel memorial prize in economic science - פרס נובל לכלכלה
nominal anchor - עוגן נומינלי
national savings - חיסכון לאומי
national specialization - התמחות לאומית
nominal group technique (ngt) - טכניקה קבוצתית נומינלית
national wealth - עושר לאומי
nationalization - הלאמה
nominal money stock - מלאי כסף נומינלי
nationalized industries - תעשיות מוּלאמות
nominal rate of protection - שיעור הגנה נומינלי
nominal scale - סולם שמי
natural capital - אוצרות טבע
natural decrease - קיטון טבעי
nominal wages - שכר נומינלי
natural growth rate - שיעור צמיחה טבעי
natural increase - גידול טבעי
non response error - טעות אי תשובה
natural monopoly - מונופול טבעי
non revenue receipts - הכנסות שלא ממִסים
non-accelerating inflation rate of unemployment - שיעור אבטלה שאינו מאיץ אינפלציה
natural price - מחיר טבעי
non-collected distribution - התפלגות לא מקובצת
natural resources - מקורות טבע
natural unemployment rate - שיעור אבטלה טבעי
non-controllable cost - עלות בלתי-נשלטת
non-discrimination - אִי־אַפְלָיָה
necessities of life - מוצרים חיוניים
non-durable good - מוצר כַּלֶה
need - צורך
non-essential goods - מוצרים לא-חיוניים
non-governental organization [ngo] - ארגונים לא-ממשלתיים
negative asymmetric graph - עקומה א-סימטרית שלילית
non-hierarchical cluster analysis - ניתוח אשכולות לא-היררכי
negative balance of payments - מאזן תשלומים שלילי
non-hoarding - אי-אגירה
negative balance of trade - מאזן מסחרי שלילי
negative correlation - מיתאם שלילי
non-marketed economic activity - פעילות כלכלית לא-שוּקית
negative dealings - עסקות הופכיות
non-metal standard - בסיס א-מתכתי
non-parametrec statistics - סטטיסטיקה לא-פרמטרית
negative income tax - מס הכנסה שלילי
non-parametric test of significance - מבחני מובהקות לא-פרמטריים
negative interest - ריבית שלילית
non-preforming loan - הלוואה ללא תנועה
negative investment - השקעה שלילית
non-price competition - התחרות שלא במחיר
negative savings - חיסכון שלילי
non-probability sampling - דגימה לא-הסתברותית
negative utility - תועלת שלילית
neo-classical economics - כלכלה ניאו-קלאסית
non-random sampling - דגימה לא-אקראית
neo-classical growth model - מודל צמיחה נאו-קלסי
non-sampling error - טעות לא-מדגמית
non-stock company - חברה ללא מניות
non-systematic risk - סיכון לא-שיטתי
nonsense correlation - מִיתאם תפל
net capital productivity - פִּרְיוֹן הוֹן נֵטוֹ
net business formation - היווי עסקים נטו
normal distribution - התפלגות נורמלית
net domestic investment - השקעה נקייה במשק
net exports - עודף יצוא
normal obsolescence - התיישנות רגילה
normal price - מחיר נורמלי
net income originating - הכנסה נובעת נטו
normal profit - רווח נורמלי
net interest - ריבית נטו
normal turnover - מחזור נורמלי
net international debtor - חייב בינלאומי נטו
normal unemployment rate - שיעור אבטלה נורמלי
net investment - השקעות נטו
normal value - ערך רגיל
net national debt - חוב לאומי נקי
normative economics - כלכלה נורמטיבית
north american free trade agreement (nafta) - הסכם סחר חופשי צפון-אמריקאי
net national product (nnp) - תוצר לאומי נקי (תל"ן)
note issue / currency issue - הַנְפָּקַת מַטְבֵּעַ
net present value (npv) - ערך נוכחי נקי (ע.נ.נ.)
null hypothesis - השערת אפס
net savings - חיסכון נטו
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות