לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
macdonalization - מקדונליזציה
machine hour - שעת מכונה
measurability - מדיד
macro accunting - חשבונאות מקרו
measure of central tendency - מודד נטייה למרכז
macro economics policy - מדיניות מקרו-כלכלית
measurement - מדידה
macro model - מודל מקרו
measurement error - טעות מדידה
macroeconomics - מַקרו-כלכלה
measures of dispersion - מודדי פיזור
mail interview - ראיון בדואר
mechanincal observation - תצפית מכנית
main street - דרך המלך
mechanization - מיכון
make or buy - עשה או קנה
medium of exchange - אמצעי חליפין
making efficient - ייעול
malthusianism - מלתוסיאניזם
medium-range forecasting - תחזית לטווח בינוני
man hour - שעת אדם
membership group - קבוצת השתייכות
managed currency - מטבע מנוהל
management - ניהול
mensheviks - מנשוויקים
management by exceptions - ניהול לפי סטיות
management by objectives (mbo) - ניהול לפי יעדים (נל"י)
mercantilism - מרקנטליזם
management economics - כלכלת ניהול
merchandise - סחורה
management utility maximization - הכברת תועלת מנהלים
merchandise exports - יצוא סחורות
managerial accounting - חשבונאות ניהולית
merchandise import - יבוא סחורות
managerial revolution - מהפכת מנהלים
merger of companies - מיזוג חברות
managerial theories of the firm - תורת מנהלים של פירמות
mergers and acquisitions [m&a] - מיזוגים ורכישות
merit goods - מוצרי ערך
manpower - כוח אדם
manual of operation - נוהל עבודה
micro model - מודל מיקרו
manufacturers new orders - הזמנות ייצור חדשות
microeconomics - מיקרו-כלכלה
manufacturing - ייצור (2)
marginal - שולי
marginal differential productivity - תְפוּקָה שוּלִית הֶפְרֵשִית
minimum efficient scale - גודל מזערי ליעילות
marginal alternative cost - עלות אלטרנטיבית שולית
minimum price - מחיר מינימום
minimum wage - שכר מינימום
marginal balance - יתרה שולית
ministers committee for economic affairs - ועדת שרים לענייני כלכלה
marginal borrower - לווה שולי
minority interest - זכויות מיעוט
minsky moment - נקודת מינסקי
marginal cost - עלות שולית
marginal cost of average cost relationship - יחס עלות שולית לעלות ממוצעת
marginal cost of capital - מחיר הון שולי
mint price of gold - מחיר זהב להטבעה
marginal efficiency fo capital - יעילות שולית של הון
marginal factor cost - עלות גורם שולי
mixed credit - חבילת אשראי
marginal land - קרקע זיבורית
mixed economy - כלכלה מעורבת
marginal lender - מַלווה שוּלי
mixed farm - משק מעורב
marginal parity - שוויון שולי
marginal physical product - תפוקה פיזית שולית
modeliani-miller model - מודל מודלייני-מילר
marginal producer - יַצְרָן שוּלִי
marginal product - מוּצָר שוּלִי
marginal production value - ערך תפוקה שולית
marginal productivity - תפוקה שולית
marginal productivity of capital - פִּרְיוֹן הוֹן שוּלִי
marginal productivity of capital - תפוקה שולית של הון
monetarism - מוניטריזם
marginal productivity theory - תורת תפוקה שולית
monetary - מוניטרי
marginal profit - רווח שולי
monetary block - גוש מוניטרי
marginal propensity - נטייה שולית
monetary compensatory amounts - סכומים מוניטריים מקזזים
marginal propensity to consume (mpc) - נטייה שולית לצרוך (נש"צ)
marginal propensity to import (mpi) - נטייה שולית לייבא
monetary economy - כלכלה מוניטרית
marginal propensity to invest (mpi) - נטייה שולית להשקיע
marginal propensity to save (mps) - נטייה שולית לחסוך (נש"ח)
marginal rate of interest - שער ריבית שולי
monetary gain - רווח מוניטרי
marginal rate of substitution - שיעור תחלופה שולי
marginal rate of transformation - שיעור המרה שולי
marginal return - תשואה שולית
monetary loss - הפסד מוניטרי
marginal seller - מוכר שולי
marginal tax - מס שולי
marginal theory of value - תורת ערך שולית
monetary restraints - הגבלות מוניטריות
marginal utility economics - תועלת שולית, אסכולת
marginal worker - עוֹבֵד שוּלִי
marine insurance - ביטוח ימי
market - שוק
money - כסף
market analysis - שוק, ניתוח
money as a commodity - כסף כסחורה
market average - מדד שוק
money basis - בסיס הכסף
market basket - סל מוצרים
market demand - ביקוש שוק
money illusion - אשליית כסף
market economy - כלכלת שוק
money income - הכנסה כספית
market efficiency - יעילות שוק
money market - שוק כספים
market entry - כניסה לשוק
money multiplier - מכפיל כסף
market equilibrium - שיווי משקל בשוק
money price - מחיר כספי
money printing - הדפסת כסף
money quantity - כמות הכסף
market forces - כוחות שוק
money supply - היצע כסף
market hardening - היתקשחות שוק
market performance - ביצועי שוק
money supply-spending linkage - צמידות היצע כסף-הוצאה
market power - כוח שוק
money wages - שכר כספי
market price - מחיר שוק
market research - מחקר שווקים
monomodal distribution - התפלגות חד-שכיחית
market segmentation - פילוח שוּק
monopolistic competition - התחרות מונופוליסטית
monopoly - מונופול
market structure - מבנה שוק
market system - מערכת שווקים
monte-carlo simulation - הדמיית מונטה-קרלו
market test - מבחן שוק
market value - עֵרֶךְ שוּק
most favored nation - אומה מועדפת ביותר
market value method - שיטת ערך שוק
motivation research - מחקר מניעים
marketability) - סחירות
moving average - ממוצע נע
marketable debt - חוב סחיר
moving average costing - ממוצע נע, תמחיר
marketing - שיווק
moving belt system - סרט נע, שיטת
marketing agreement - שיווק, הסכם
moving projection - תחזית נעה
markov chain - שרשרת מרקוב
multicollinearity - רב-קווי
markov process - תהליך מרקוב
marshal - עריכה
marshall plan - תוכנית מרשל
multilateral trade - סחר רב-צדדי
marxism - מרכסיזם
multilateralism - רב-צדדיות
mass production - ייצור המוני
matched sample - מידגם מקביל
multinational company / multinational corporation - חֶבְרָה רַב־לְאוּמִּית
mathematical economics - כלכלה מתמטית
mathematical model - מודל מתמטי
multiple dicriminating analysis - ניתוח מפלה רב-ממדי
matrix - מטריצה
matrix correlation - מִיתאם מטריצה
multiple regression - רגרסיה מרובה
mature economy - כלכלה בשלה
multiple regression analysis - ניתוח רגרסיה רבת משתנים
multiple sampling - דגימה רב-פעמית
multiplication - מכפלה
maximization - מקסימיזציה
multiplication law - חוק מכפלה
maximization of profit - הכברת רווחים
maximum combination - צירוף מירבי
maximum deviation - גודל סטייה מרבי
multistage sampling - דגימה רבת שלבים
maximum production - תפוקה מרבית
multivariate analysis - ניתוח רב משתנים
maximum production per operation cost unit - תפוקה מרבית מיחידת עלות הפעלה
mutual interdependence - תלות פנימית הדדית
maximum total profit - רווח כולל מירבי
mutualism - הדדיות
mean - אמצע
mutually exclusive events / incompatible events - אירועים מוציאים זה את זה
mean reversion - חזרה לממוצע
mutually exclusive investments - השקעות מוציאות זו את זו
mutually exclusive set - קבוצה זרה
means of production - אמצעי ייצור
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות