א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
חוֹק אַחרָיוּת לְמוּצָרִים פְּגוּמִים - liability for defective products law כלכלה ליברלית - liberal economics ליברליזם - liberalism לִיבֶּרָלִיזַצְיָה - liberalization מחזור חיים - life cycle היפותזת מחזור חיים - life cycle hypothesis ביטוח חיים - life insurance סיגנון חיים - life style השערת מחזור חיים - life-cycle hypothesis זהב קל - light gold תעשייה קלה - light industry סולם ליקרט - likeret scale חברה בערבון מוגבל (בע"מ) - limited company (ltd) גורם מגביל - limiting factor בסיס חיגר - limping standard תרשים קו - line chart ליניארי - linear משוואה ליניארית - linear equation אקסטרפולציה ליניארית - linear extrappolation פונקציה לינארית - linear function תיכנות ליניארי (קווי) - linear programming רגרסיה ליניארית - linear regression קשר קווי - linear relationship טרנספורמציה ליניארית - linear transformation הצמדה - linkage הפרשי הצמדה - linkage differentials הצמדה, שיעור - linkage rate שיעור הצמדה - linkage rate איגרת חוב צמודה - linked bond הלוואה צמודה - linked loan שִרשור - linking מְקַדֵם קֶשֶר - linking coefficient נזיל - liquid פֵּירוּק חֶבְרָה - liquidation of company נזילות - liquidity נזילות נכסים - liquidity of assets נזילות פירמה - liquidity of firm העדפת נזילות - liquidity preference נזילות, שיעור - liquidity ratio שיעור נזילות - liquidity ratio מלכודת נזילות - liquidity trap שכר קיום - living wage הלוואה / מִלְוֶוה - loan הון הלוואות - loan capital כספים בני הלוואה - loanable funds ריבית לכספים בני-הלוואה - loanable funds theory of interest תורת ריבית על הלוואות - loanable funds theory of interest שְׁדוּלָה - lobby מַטְבֵּעַ מְקוֹמִי - local currency קטר, עיקרון - locmotive principle עיקרון הקטר - locomotive principle יחס לוגריתמי - logarithmic ratio פעולות לוגיות - logical operations הסתברות לוגית - logical probability ועידת לומֶה - lome convention לומה, ועידת - lome convention ליבו"ר - london inter-bank offered rate (libor) תיכנון לטווח ארוך - long range planning טְוָוח אָרוֹךְ - long term / long run מגמה לטווח ארוך - long term trend מחזור ארך תנודות - long wave cycle תחזית לטווח ארוך - long-range forecasting עקומת לורנץ - lorenz curve הפסד - loss אובדן, גורם - loss function גורם אובדן - loss function פונקציית הפסד - loss function מִזעוּר הפסדים - loss minimization הסכם לוּבר - louvre accord לוּדִיטִים - luddites כשל כמות עבודה כוללת - lump of labor fallacy הקצאה בסכום אחד - lump sum appropriation מס אחיד - lump-sum tax סְמַרְטוּטָרִים - lumpen proletariate פְּרוֹלֵיטַרְיוֹן סְחָבוֹת - lumpenproletariat מותרות - luxury מוצרי מותרות - luxury goods מוצר מותרות - luxury product מס מותרות - luxury tax
עבוֹדָה - labor כלכלת עבודה - labor economics כוח עבודה - labor force אגירת עבודה - labor hoarding עתיר עבודה - labor intensive שוק עבודה - labor market גמישות שוק עבודה - labor market flexibility ניידות עובדים - labor mobility יחס ניידות עובדים - labor mobility ratio תנועת עבודה - labor movement פריון עבודה - labor productivity יחסי עבודה - labor relations חידושים חוסכי עבודה - labor saving innovations תורת ערך על פי עבודה - labor theory of value מחזור עובדים - labor turnover סטיית עבודה - labor variance ניסוי מעבדה - laboratory experiment תקני עבודה - labour standards חוסר ביקוש - lack of demand עקומת לאפר - laffer curve שיהוּי - lag יחס מאחר - lagged relationship אינדיקטורים מאחרים - lagging indicators לֶסֶה פֵייר - laissez faire קרקע - land מס שבח מקרקעין - land betterment tax רפורמה אגררית - land reform מיסי מקרקעין - land tax מדד לַספֶּר - laspeyres index הגוונה רוחבית - lateral combination לטיפונדיה - latifundium עיצוב ריבוע לטיני - latin square design איגוד סחר חופשי של דרום אמריקה - latin-american free trade association חוק - law ממוצעים, חוק - law of averages ביקוש, חוק - law of demand חוק הביקוש - law of demand חוק מספרים גדולים - law of large numbers מספרים גדולים, חוק - law of large numbers חוק מחיר אחיד - law of one price חוק החלפה - law of substitution חוק תחלופה - law of substitution תחלופה, חוק - law of substitution יְחָסִים מִשְתַנִים, חוֹק - law of variable proportions חוק יחסים משתנים - law of variable proportions כסף חוקי - lawful money אינדיקטורים מקדימים - מאחרים, יחס - lead - lag indicators relationship הקדם זמן - lead time זמן תגובה - lead time יחס אינדיקטורים מקדימים-מאחרים - lead-lag indicators relationship אינדיקטורים מקדימים - leading indicators אינדיקטורים מובילים - leading indicators תעשיות מובילות - leading industries תַעשִׂיָיה מוֹבִילָה - leading industry הקדם והשהה - leads and lags נטייה כנגד הרוח - leaning against the wind עקומת למידה / עקומת לקחים - learning curve חכירה / החכר - lease דמי חכירה - leasing fee ארצות עניות - least developed countries מִזער ריבועים - least squares ישות משפטית - legal entity השקעה חוקית - legal investment מונופול חוקי - legal monopoly / statory monopoly אישיות משפטית - legal person הילך חוקי - legal tender מעמד הפנאי - leisure class מַלווה - lender מַלווה לעת מצוקה / מלווה אחרון - lender of last resort מוֹסָד לְהַלְוָואוֹת - lending institution פרדוקס לאונטיף - leontief paradox ארץ מעוטת פיתוח - less developed country חוֹכֵר - lessee מחכיר - lessor מכתב אשראי - letter of credit רמת אימוץ - level of effort רמת מובהקות - level of significance מנוף - leverage מודל לקסיקוגרפי - lexicographic model התחייבויות - liabilities