לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
labor economics - כלכלת עבודה
liberal economics - כלכלה ליברלית
labor force - כוח עבודה
liberalism - ליברליזם
labor hoarding - אגירת עבודה
labor intensive - עתיר עבודה
labor market - שוק עבודה
life cycle hypothesis - היפותזת מחזור חיים
labor market flexibility - גמישות שוק עבודה
life insurance - ביטוח חיים
labor mobility ratio - יחס ניידות עובדים
life-cycle hypothesis - השערת מחזור חיים
labor movement - תנועת עבודה
light gold - זהב קל
labor productivity - פריון עבודה
light industry - תעשייה קלה
labor relations - יחסי עבודה
likeret scale - סולם ליקרט
labor saving innovations - חידושים חוסכי עבודה
limiting factor - גורם מגביל
labor turnover - מחזור עובדים
limping standard - בסיס חיגר
labor variance - סטיית עבודה
line chart - תרשים קו
laboratory experiment - ניסוי מעבדה
labour standards - תקני עבודה
lack of demand - חוסר ביקוש
laffer curve - עקומת לאפר
lagged relationship - יחס מאחר
linear regression - רגרסיה ליניארית
linear relationship - קשר קווי
laissez faire - לֶסֶה פֵייר
land - קרקע
linkage - הצמדה
land betterment tax - מס שבח מקרקעין
linkage differentials - הפרשי הצמדה
laspeyres index - מדד לַספֶּר
lateral combination - הגוונה רוחבית
linking - שִרשור
latifundium - לטיפונדיה
linking coefficient - מְקַדֵם קֶשֶר
latin square design - עיצוב ריבוע לטיני
liquid - נזיל
latin-american free trade association - איגוד סחר חופשי של דרום אמריקה
liquidation of company - פֵּירוּק חֶבְרָה
law - חוק
liquidity - נזילות
law of averages - ממוצעים, חוק
liquidity of assets - נזילות נכסים
liquidity of firm - נזילות פירמה
liquidity preference - העדפת נזילות
law of one price - חוק מחיר אחיד
living wage - שכר קיום
law of variable proportions - חוק יחסים משתנים
lawful money - כסף חוקי
loan capital - הון הלוואות
leading industries - תעשיות מובילות
locmotive principle - קטר, עיקרון
locomotive principle - עיקרון הקטר
leads and lags - הקדם והשהה
logarithmic ratio - יחס לוגריתמי
leaning against the wind - נטייה כנגד הרוח
logical operations - פעולות לוגיות
logical probability - הסתברות לוגית
leasing fee - דמי חכירה
london inter-bank offered rate (libor) - ליבו"ר
least developed countries - ארצות עניות
long range planning - תיכנון לטווח ארוך
long term / long run - טְוָוח אָרוֹךְ
legal entity - ישות משפטית
legal investment - השקעה חוקית
legal monopoly / statory monopoly - מונופול חוקי
long-range forecasting - תחזית לטווח ארוך
lorenz curve - עקומת לורנץ
legal tender - הילך חוקי
loss - הפסד
leisure class - מעמד הפנאי
lender - מַלווה
loss minimization - מִזעוּר הפסדים
louvre accord - הסכם לוּבר
leontief paradox - פרדוקס לאונטיף
less developed country - ארץ מעוטת פיתוח
lump sum appropriation - הקצאה בסכום אחד
lessee - חוֹכֵר
lump-sum tax - מס אחיד
lessor - מחכיר
lumpen proletariate - סְמַרְטוּטָרִים
letter of credit - מכתב אשראי
level of effort - רמת אימוץ
luxury - מותרות
level of significance - רמת מובהקות
leverage - מנוף
luxury product - מוצר מותרות
lexicographic model - מודל לקסיקוגרפי
luxury tax - מס מותרות
liabilities - התחייבויות
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות