דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
חבילת אשראי mixed credit - חברה company - חברה בינאמריקנית להשקעות Inter-American investment corporation - חברה בינלאומית international company - חברה בינלאומית למימון international finance corporation - חברה בערבון מוגבל (בע"מ) limited company (LTD) - חברה חוץ-גבולית off-shore company - חברה חסרת מעמדות classless society - חברה חסרת סיכון riskless society - חברה לאחזקות holding company - חברה ללא מניות non-stock company - חברה למימון finance company - חברה למימון מכירות sales finance company - חברה למימון מסחרי commercial finance company - חברה למימון פיתוח development finance company [DFCS] - חברה למימון צרכנים consumer finance company - חברה לעומת שותפות company vs. partnership - חברה לפיתוח עסקים promoting company - חברה ממשלתית government company - חברה מעין ציבורית quasi-public company - חברה נספחת allied member - חברה על-לאומית supranational company - חברה פרטית private company - חברה ציבורית public company - חברה רב־לאומית multinational company / multinational corporation - חברה רב-ענפית multicompany - חברת גג holding company - חברת דוט-קום dotcom company - חברת מטרה traget company - חברת מניות stock company - חברת מעטים close-held corporation - חברת עובדים workers enterprises - חברת צמיחה growth company - חברת שפע afluent society - חד-מתכתי, בסיס single standard - חדירת יבוא import penetration - חדל פירעון insolvent - חדלות פירעון insolvency - חדלות פירעון מוחלטת absolute insolvency - חדשנות innovation - חוב debt - חוב בינלאומי international debt - חוב חיצוני external debt - חוב לאומי national debt - חוב לאומי נקי net national debt - חוב מדינה state debt - חוב מלחמה war debt - חוב מסלקה clearing debt - חוב סחיר marketable debt - חוב פנימי internal debt - חוב פרטי private debt - חוב ציבורי public debt - חוב-דפלציה debt-deflation - חוזה contract - חוזה אחיד standard contract - חוזה מועדי forward contract - חוזה מסחרי trade agreement - חוזה עתידי future contract - חוזה עתידי לשערי חליפין future exchange contract - חוזק, חולשה, הזדמנות ואיומים swot - חוכר lessee - חומרי גלם raw naterials - חומרים ישירים direct material - חומרים עקיפים indirect material - חוסר איזון disequilibrium - חוסר ביקוש lack of demand - חוסר יעילות inefficiency - חוסר שיווי משקל disequilibrium - חוסר שיווי משקל מהותי fundamental disequilibrium - חוסר שיווי משקל של תשלומים בינלאומיים international payments disequilibrium - חופש כלכלי economic freedom - חופש כניסה freedom of entry - חופש מידע freedom of information - חוץ-גבולי offshore - חוק law - חוק אוכלוסייה population law - חוק אוקון Okun's law - חוק אחריות למוצרים פגומים liability for defective products law - חוק אינטרס אישי self interest law - חוק אירופה אחת single Europe act - חוק אנגל Engel's law - חוק בנק ישראל bank of Israel law - חוק ברזל של השכר iron law of wages - חוק גומלין reciprocal law - חוק גרשהם Gresham's law - חוק הביקוש law of demand - חוק הגבלים עסקיים restrictive trade practice law - חוק החלפה law of substitution - חוק וולראס Walras's law - חוק חוזים אחידים standard contract law - חוק יחסים משתנים law of variable proportions - חוק כלכלי economic law - חוק מחיר אחיד law of one price - חוק מכפלה multiplication law - חוק מספרים גדולים law of large numbers - חוק סיי Say's law - חוק פארטו Pareto's law - חוק קלייטון Clayton anti-trust act - חוק שרמן Sherman act - חוק תחלופה law of substitution - חוקי אנטי-טרסט anti-trust laws - חוקי עניים poor laws - חוקת עבודה בינלאומית international labor code - חזרה לממוצע mean reversion -
חידוש innovation - חידושים חוסכי עבודה labor saving innovations - חיוב רעיוני imputed charge - חיובי בנק bank debits - חיוץ interpolation - חיזוי forecasting - חייב debotr - חייב בינלאומי נטו net international debtor - חיכוך כלכלי economic friction - חילופי חוב debt switch - חימום-יתר over-heating - חיסול אגר dishoarding - חיסכון savings - חיסכון אישי personal savings - חיסכון אישי חוזי personal contractual saving - חיסכון אישי מרצון voluntary saving - חיסכון בדואר postal savings - חיסכון ברוטו gross savings - חיסכון הוני capital savings - חיסכון והשקעה saving and investment - חיסכון חובה compulsory savings - חיסכון חוזי contractual savings - חיסכון יתר oversaving - חיסכון כפוי forced savings - חיסכון לאומי national savings - חיסכון ממשלתי government savings - חיסכון מרצון voluntary savings - חיסכון משקי בית household savings - חיסכון נטו net savings - חיסכון עסקי corporate savings - חיסכון פירמות firms savings - חיסכון פרטי private savings - חיסכון ציבורי public savings - חיסכון שלילי negative savings - חיסכון, פרדוקס paradox of thrift - חיסכון, שיעור savings rate - חיסרון disadvantage - חיצון extrapolation - חיתוך intersection - חיתום underwriting - חכירה / החכר lease - חלון אשראי discount window - חלופה alternative - חלוקה לאזורים zoning - חלוקה ממצה exhaustive partition - חלוקת הכנסה division of income - חלוקת הכנסה מחדש redistribution of income - חלוקת הכנסות division of income - חלוקת יבול share cropping - חלוקת ייצור division of production - חלוקת עבודה division of labor - חלוקת עבודה (2) work sharing - חלוקת תחום partition of range - חלחול trickle down - חליפין exchange - חליפין בכסף pecuniary exchange - חליפין, הסכם barter agreement - חמישון quintile - חממה hothouse - חניכות apprenticeship - חסמי כניסה או יציאה barriers to entry or exit - חסר גמישות inelastic - חסרונות חיצוניים external disadvantages - חסרונות לגודל diseconomies of scale - חסרונות לגודל חיצוניים external diseconomies of scale - חציון / תיכון median - חקירה לא-פורמלית informal investigation - חקלאות agriculture - חקלאות אינטנסיבית intensive cultivation - חקלאות אקסטנסיבית extensive cultivation - חקר research - חקר אוכלוסייה population research - חקר ביצועים operations research (OR) - חקר ישימות feasibility study - חקר עבודה work study - חרם כלכלי boycott - חרם משני secondary boycott - חרם ערבי Arab boycott - חשבון אוצר treasury account - חשבון בנאמנות escrow account - חשבון הון capital account - חשבון זהב gold account - חשבון סילוקין clearing account - חשבון שוטף current account - חשבון תחלופה substitution account - חשבונאות accounting - חשבונאות אינפלציה inflation accounting - חשבונאות בין-דורית generational accounting - חשבונאות חברתית social accounting - חשבונאות לאומית national accounting - חשבונאות מותאמת לרמת מחירים כללית general price level adjusted accounting - חשבונאות מסלול קריטי critical path accounting - חשבונאות מקרו macro accunting - חשבונאות משאבי אנוש human resource accounting - חשבונאות ניהולית managerial accounting - חשבונאות סטטיסטית statistical accounting - חשבונאות עלות cost accounting - חשבונות לאומיים של הכנסה ותוצר national income and product accounts - חשיפה exposure - חשיפה, מדיניות exposure policy - חשיפות מטבע חוץ foreign exchange exposure - חתך profile - חתך גיל-הכנסות age-earnings profile - חתך רוחב cross section -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022