לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 ח 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
חידוש innovation -
חבילת אשראי mixed credit -
חידושים חוסכי עבודה labor saving innovations -
חברה company -
חיוב רעיוני imputed charge -
חברה בינאמריקנית להשקעות Inter-American investment corporation -
חיובי בנק bank debits -
חברה בינלאומית international company -
חיוץ interpolation -
חברה בינלאומית למימון international finance corporation -
חיזוי forecasting -
חייב debotr -
חברה חוץ-גבולית off-shore company -
חייב בינלאומי נטו net international debtor -
חברה חסרת מעמדות classless society -
חיכוך כלכלי economic friction -
חברה חסרת סיכון riskless society -
חילופי חוב debt switch -
חברה לאחזקות holding company -
חימום-יתר over-heating -
חברה ללא מניות non-stock company -
חיסול אגר dishoarding -
חברה למימון finance company -
חיסכון savings -
חברה למימון מכירות sales finance company -
חיסכון אישי personal savings -
חברה למימון מסחרי commercial finance company -
חיסכון אישי חוזי personal contractual saving -
חברה למימון פיתוח development finance company [DFCS] -
חברה למימון צרכנים consumer finance company -
חיסכון בדואר postal savings -
חברה לעומת שותפות company vs. partnership -
חיסכון ברוטו gross savings -
חיסכון הוני capital savings -
חברה ממשלתית government company -
חיסכון והשקעה saving and investment -
חברה מעין ציבורית quasi-public company -
חיסכון חובה compulsory savings -
חברה נספחת allied member -
חיסכון חוזי contractual savings -
חברה על-לאומית supranational company -
חיסכון יתר oversaving -
חברה פרטית private company -
חיסכון כפוי forced savings -
חברה ציבורית public company -
חיסכון לאומי national savings -
חברה רב־לאומית multinational company / multinational corporation -
חיסכון ממשלתי government savings -
חברה רב-ענפית multicompany -
חיסכון מרצון voluntary savings -
חברת גג holding company -
חיסכון משקי בית household savings -
חברת דוט-קום dotcom company -
חיסכון נטו net savings -
חברת מטרה traget company -
חיסכון עסקי corporate savings -
חברת מניות stock company -
חיסכון פירמות firms savings -
חברת מעטים close-held corporation -
חיסכון פרטי private savings -
חברת עובדים workers enterprises -
חיסכון ציבורי public savings -
חברת צמיחה growth company -
חיסכון שלילי negative savings -
חברת שפע afluent society -
חיסכון, פרדוקס paradox of thrift -
חד-מתכתי, בסיס single standard -
חיסכון, שיעור savings rate -
חדירת יבוא import penetration -
חיסרון disadvantage -
חדל פירעון insolvent -
חיצון extrapolation -
חיתוך intersection -
חיתום underwriting -
חדשנות innovation -
חוב debt -
חלון אשראי discount window -
חוב בינלאומי international debt -
חלופה alternative -
חוב חיצוני external debt -
חוב לאומי national debt -
חלוקה ממצה exhaustive partition -
חוב לאומי נקי net national debt -
חלוקת הכנסה division of income -
חוב מדינה state debt -
חלוקת הכנסה מחדש redistribution of income -
חוב מלחמה war debt -
חלוקת הכנסות division of income -
חוב מסלקה clearing debt -
חלוקת יבול share cropping -
חוב סחיר marketable debt -
חלוקת ייצור division of production -
חוב פנימי internal debt -
חלוקת עבודה division of labor -
חוב פרטי private debt -
חוב ציבורי public debt -
חלוקת תחום partition of range -
חוב-דפלציה debt-deflation -
חלחול trickle down -
חוזה contract -
חליפין exchange -
חוזה אחיד standard contract -
חליפין בכסף pecuniary exchange -
חוזה מועדי forward contract -
חליפין, הסכם barter agreement -
חוזה מסחרי trade agreement -
חמישון quintile -
חוזה עתידי future contract -
חממה hothouse -
חניכות apprenticeship -
חסמי כניסה או יציאה barriers to entry or exit -
חוכר lessee -
חסר גמישות inelastic -
חומרי גלם raw naterials -
חסרונות חיצוניים external disadvantages -
חומרים ישירים direct material -
חסרונות לגודל diseconomies of scale -
חומרים עקיפים indirect material -
חסרונות לגודל חיצוניים external diseconomies of scale -
חוסר איזון disequilibrium -
חוסר ביקוש lack of demand -
חקירה לא-פורמלית informal investigation -
חוסר יעילות inefficiency -
חקלאות agriculture -
חקלאות אינטנסיבית intensive cultivation -
חוסר שיווי משקל מהותי fundamental disequilibrium -
חקלאות אקסטנסיבית extensive cultivation -
חקר research -
חופש כלכלי economic freedom -
חקר אוכלוסייה population research -
חופש כניסה freedom of entry -
חקר ביצועים operations research (OR) -
חופש מידע freedom of information -
חקר ישימות feasibility study -
חוץ-גבולי offshore -
חקר עבודה work study -
חוק law -
חוק אוכלוסייה population law -
חרם משני secondary boycott -
חוק אוקון Okun's law -
חרם ערבי Arab boycott -
חוק אחריות למוצרים פגומים liability for defective products law -
חשבון אוצר treasury account -
חוק אינטרס אישי self interest law -
חשבון בנאמנות escrow account -
חוק אירופה אחת single Europe act -
חשבון הון capital account -
חוק אנגל Engel's law -
חשבון זהב gold account -
חוק בנק ישראל bank of Israel law -
חשבון סילוקין clearing account -
חוק ברזל של השכר iron law of wages -
חשבון שוטף current account -
חוק גומלין reciprocal law -
חשבון תחלופה substitution account -
חוק גרשהם Gresham's law -
חשבונאות accounting -
חוק הביקוש law of demand -
חשבונאות אינפלציה inflation accounting -
חוק הגבלים עסקיים restrictive trade practice law -
חשבונאות בין-דורית generational accounting -
חוק החלפה law of substitution -
חשבונאות חברתית social accounting -
חוק וולראס Walras's law -
חשבונאות לאומית national accounting -
חוק חוזים אחידים standard contract law -
חשבונאות מותאמת לרמת מחירים כללית general price level adjusted accounting -
חוק יחסים משתנים law of variable proportions -
חשבונאות מסלול קריטי critical path accounting -
חוק כלכלי economic law -
חשבונאות מקרו macro accunting -
חוק מחיר אחיד law of one price -
חשבונאות משאבי אנוש human resource accounting -
חוק מכפלה multiplication law -
חשבונאות ניהולית managerial accounting -
חוק מספרים גדולים law of large numbers -
חשבונאות סטטיסטית statistical accounting -
חוק סיי Say's law -
חשבונאות עלות cost accounting -
חוק פארטו Pareto's law -
חשבונות לאומיים של הכנסה ותוצר national income and product accounts -
חוק קלייטון Clayton anti-trust act -
חשיפה exposure -
חוק שרמן Sherman act -
חשיפה, מדיניות exposure policy -
חוק תחלופה law of substitution -
חשיפות מטבע חוץ foreign exchange exposure -
חוקי אנטי-טרסט anti-trust laws -
חתך profile -
חוקי עניים poor laws -
חתך גיל-הכנסות age-earnings profile -
חוקת עבודה בינלאומית international labor code -
חתך רוחב cross section -
חזרה לממוצע mean reversion -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות