א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
האטה slow down - האצה, מקדם acceleration coefficient - האצה, עיקרון acceleration principle - הבטחת הכנסה income support - הגבל עסקי restraint of trade - הגבלה כמותית quantitative restriction - הגבלות כובלות tying restrictions - הגבלות לא-מכסיות non-tariff barriers - הגבלות מוניטריות monetary restraints - הגבלות מכסיות tariff barriers - הגבלות סחר trade restrictions - הגבלת יבוא import restrictions - הגבלת מס כוללת overall tax limitation - הגוונה diversification - הגוונה אופקית horizontal diversification - הגוונה אלכסונית diagonal integration - הגוונה אנכית vertical diversification - הגוונה רוחבית lateral combination - הגוונת השקעות diversification of investments - הגינות equity - הגינות אופקית horizontal equity - הגינות אנכית vertical equity - הגירה immigration - הגמשת שכר wage flexibility - הגנה אפקטיבית effective protection - הגנה מפני אינפלציה inflation guards - הגנה, מדיניות protectionism - הגנת החקלאות agricultural protection - הדדיות mutualism - הדוניזם hedonism - הדמיה / סימולציה simulation - הדמיית מונטה-קרלו Monte-Carlo simulation - הדמיית מתאם correlation simulation - הדמיית תהליכים process simulation - הדמיית תוצאות results simulation - הדפסת כסף money printing - הדרך לצמיתות The Road to Serfdom - ההסתדרות החדשה the new Federation of Workers - ההסתדרות הכללית של העובדים General Federation of Workers - הוואלה hawala - הומוגניות כלכלית economic homogeneous - הון capital - הון - תפיסה פיננסית financial concept of capital - הון אנושי human capital - הון בעלים owner's capital - הון בעלים פרטי private equity - הון הלוואות loan capital - הון זר debt capital - הון חברתי social capital - הון חוזר working capital - הון חוזר ברוטו groww working capital - הון חוזר נטו net working capital - הון חיצוני outside capital - הון יתר / הון עודף overcapitalization - הון לאומי national capital - הון מדומה fictitious capital - הון מניות share capital - הון סיכון risk capital - הון עודף overcapitalization - הון עצמי owner's capital - הון עצמי לעומת הון זר equity vs. debt capital - הון פיזי physical capital - הון פיננסי financial capital - הון ציבורי public capital - הון קבוע למועסק plant-machinery per employee - הון רוחני intellectual capital - הון תקורה חברתי social overhead capital - הונאות חשבונאיות accounting frauds - הועדה earmark - הוצאה expense - הוצאה השקעתית investment spending - הוצאה כוללת total expenditure - הוצאה לאומית national expenditure - הוצאה לתצרוכת פרטית personal consumption expenditure - הוצאה מותנית בהכנסה conditional expenditure - הוצאה ממשלתית government expenditure - הוצאה מצרפית aggregate expenditure - הוצאה משתנה variable expenditure - הוצאה ציבורית public expenditure - הוצאה קבועה fixed cost - הוצאות קיום subsistence - הוצאות תקורה overhead expenses - הוראות נזילות reserve requirements - הזמנות ייצור חדשות manufacturers new orders - הזרמה injection - החזר הון, מקדם capital recovery coefficient - החזר השקעה investment recovery - החזר חובות debts pay-off - החזרה למחזור remonetization - החזרה לקדמות reconversion - החזרה לקדמות (2) rollback - החכרת מס tax farming - החלטה decision - החלטות השקעה עוקבות sequential investment decisions - החלטות, מודל decision model - החלף swap - החלף אשראי credit swap - החלף חדלות פירעון credit default swap [CDS] - החלף מטבע currency swap - החלף נכסים asset swap - החלף נכסים באמצעות סחר חליפין asset and countertrade swaps - החלף, הסכם swap agreement - החלקה smooting - החלקה מעריכית exponential smooting - החלקה, שיטות smooting methods - החרמה confiscation - הטבעה coinage - הטבעה, יחס mint ratio - הטיה bias - הטיית מולדת home bias - הטיית מראיין interviewer bias - הטלה / השלכה projection - הטלה פנימה introjection - היד הגלויה the visible hand - היד הנעלמה the invisible hand - הידבקות contagion - היווי הון capital formation - היווי הון קבוע מקומי ברוטו gross domestic fixed capital formation - היווי עסקים נטו net business formation - היוון capitalization - היוון השקעות capitalization of investments - היוון, שער capitalization rate - היזון חוזר feedback - היטל על יבוא import surcharge - הילך חוקי legal tender - הימור bambling - היסטוגרמה histogram - היסטוגרמת פרופורציות relative frequency histogram - היסטרסיס hysteresis - היסק / הסקה inference - היסק סטטיסטי statistical inference - היסתברות probability - היפותזת אי-היציבות הפיננסית financial non-stability hypothesis - היפותזת מחזור חיים life cycle hypothesis - היפר-אינפלציה hyperinflation - היצע supply - היצע הון supply of capital - היצע וביקוש supply and demand - היצע כסף money supply - היצע כסף, אינדיקטור money supply indicator - היצע לא-גמיש inelastic supply - היצע מצרפי aggregate supply - היצע מקובץ composite supply - היצע משולב joint supply - היצע עודף excess supply - היצע רגרסיבי regressive supply - היצף dumping - היריסטיקה heuristics - היתיישנות obsolescence - היתיישנות כלכלית economic obsolescence - היתלהטות / התלהטות overheating - היתמחות specialisation - היתפשרות / התפשרות satisfying - היתקשחות שוק market hardening - הכברת נכסים assets growth maximization - הכברת רווחים maximization of profit - הכברת רווחים משותפת joint profit maximization - הכברת תועלת utility maximization - הכברת תועלת מנהלים management utility maximization - הכנסה income - הכנסה אישית personal income - הכנסה אלטרנטיבית alternative earnings - הכנסה חברתית social income - הכנסה חולפת transitory income - הכנסה חופשית supernumerary income - הכנסה חליפית (אלטרנטיבית) transfer earnings - הכנסה יחסית relative income - הכנסה כספית money income - הכנסה לאומית national income - הכנסה לאומית גולמית gross national income - הכנסה לאומית נקייה net national income - הכנסה לאומית ריאלית real national income - הכנסה לנפש per-capita income - הכנסה לשיקול דעת discretionary income - הכנסה מהשקעות investment income - הכנסה מוחלטת absolute income - הכנסה מיוחלת expected income - הכנסה ממכירות sales revenue - הכנסה מתחלקת shared revenue - הכנסה נובעת originating income - הכנסה נובעת נטו net income originating - הכנסה נומינלית nominal income - הכנסה עסקית business income - הכנסה עתידית future incme - הכנסה פנויה disposable income - הכנסה פנויה (2) after tax income - הכנסה פנויה ראלית real personal disposable income - הכנסה פסיכולוגית psychic income - הכנסה צפויה anticipated revenue - הכנסה צפויה (2) prospective earnings - הכנסה צפויה (3) expected income - הכנסה קבועה permanent income - הכנסה קבועה (2) fixed income - הכנסה ריאלית real income - הכנסה רעיונית imputed income - הכנסה שולית marginal revenue - הכנסה תוספתית incremental revenue - הכנסה תורמת contributing mrgin - הכנסה תמידית permanent income - הכנסה, ניתוח income analysis - הכנסות מדינה national income - הכנסות ממשלה internal revenue - הכנסות מרכוש investment income - הכנסות שלא ממסים non revenue receipts - הכנסת משקי בית personal income - הל"ג GNI - הלאמה nationalization - הלאמה חוזרת re-nationalization - הלוואה / מלווה loan - הלוואה בינלאומית international loan - הלוואה חיצונית external loan - הלוואה כובלת tied loan - הלוואה ללא תנועה non-preforming loan - הלוואה מחמירה hard loan - הלוואה נוחה soft loan - הלוואה עומדת standing loan - הלוואה צמודה linked loan - הלוואת גישור bridging loan - הלוואת חוץ foreign loan - הלוואת מאזן תשלומים balance of payment loan - הלוואת פיתוח development loan - הלוואת צריכה consumption loan - הליכת אקראי random walk - הלימות הון capital adequacy - הלך רוחות בשוק market temper - הלם shock - הלם א-סימטרי asymmetric shock - הלם ההיצע השלילי adverse supply shock - המחאות עידוד incentive checkes - המחרה pricing - המחרה כפולה dual pricing - המחרה לפי עלות cost oriented pricing - המחרה לפי עלות ועוד cost-plus pricing - המחרת גריפה skimming pricing - המחרת חדירה penetration pricing - המחרת נכסי הון (הנ"ה) capital asset pricing model (CAPM) - המירות מטבע currency convertibility - המנצח לוקח הכול winner takes all - המצאה invention - המשבר הגדול the great depression - הנדוס מחדש Re-enginnering - הנדסה תעשייתית industrial engineering - הנדסת אנוש human engineering - הנדסת ייעול efficiency engineering - הנדסת ייצור production engineering - הנחה assumption - הנפקה issue / offering / floatation - הנפקה (2) issue - הנפקה לציבור public issue - הנפקה מחדש re-issue - הנפקת איגרות חוב bond issue - הנפקת מטבע note issue / currency issue - הנפקת מניות shares issue - הנפקת נכסים asset placement - הסבת מס tax shifting - הסגר ימי blockade - הסדר כובל / קרטל cartel - הסטת סחר trade deviation - הסכם agreement - הסכם באלי-קונקור Bally Concore agreement - הסכם בזל Basel agreement - הסכם בינלאומי לחומרי גלם international commodity agreement - הסכם בליר האוס Blair house agreement - הסכם ברטון-וודס Bretton-Woods agreement - הסכם גומלין reciprocal trade agreement -
הסכם הגבלת יצוא export restraint agreement - הסכם החלף swap agreement - הסכם כללי להלוואות general agreement to borrow (GAB) - הסכם כללי לסחר בשירותים general agreement on trade in services (GATS) - הסכם כללי לתעריפי מכס וסחר (גאא"ט) general agreement on tariffs and trade (G.A.T.T.) - הסכם להסדרת שיווק orderly marketing agreement - הסכם לובר Louvre accord - הסכם מוניטרי אירופי European monetary agreement - הסכם מידע information agreement - הסכם נאמנות escrow agreement - הסכם סחורות commodity agreement - הסכם סחר דו-צדדי bilateral trade agreement - הסכם סחר חופשי free trade agreement - הסכם סחר חופשי צפון-אמריקאי North American free trade agreement (NAFTA) - הסכם סחר חופשי של מרכז אמריקה (קפט"א) Central American free trade agreement (CAFTA) - הסכם סחר חליפין barter agreement - הסכם סילוקין clearing agreement - הסכם סמיטסון Smithsonian agreement - הסכם פלאזה Plaza Accord - הסכם שכר-מכר hire-purchase agreement - הסכם תשלומים payments agreement - הסכמי אירופה Europe agreements - הסכמי סחר אזוריים regional trade agreements (RTAS) - הסמכה authorization - הסמכה (2) enabling - הסמלה codification - הספקה עצמית self sufficiency - הסקה סטטיסטית statistical inference - הסרת אסדרה deregulation - הסתברות probability - הסתברות אחידה uniform probability - הסתברות טרומית A priory probability - הסתברות כגבול שכיחות יחסית probability as a limit of relative frequency - הסתברות לוגית logical probability - הסתברות מותנית conditional probability - הסתברות מעבר transition probability - הסתברות סובייקטיבית subjective probability - הסתברות, תורת probability theory - הסתדרות כללית general federation of workers - הסתלקות מפעל runaway industry - הסתערות משיכות bank run - העברות transfers - העברות הון capital transfers - העברות חד-צדדיות unilateral transfers - העדפה אימפריאלית imperial preference - העדפה גלויה revealed preference - העדפה-דמיון preference-similarity - העדפות אישיות personal preferences - העדפות מכס tariff concessions - העדפת זמן time reference of interest - העדפת זמן, שיעור time preference rate - העדפת נזילות liquidity preference - העדפת צרכן consumer preference - העמקת הון capital deepning - העמקת פערים gap deepening - הערכה מראש preposterior evaluation - הערכת השקעות investment appraisal - הערכת יתר overvaluation - הערכת ניירות ערך rating of securities - הערכת עסקים business valuation - הפחתה / אמורטיזציה amortization - הפחתת ערך debasement - הפחתת ערך (2) markdown - הפכפכנות volatility - הפליה discrimination - הפנמה internalization - הפסד loss - הפסד מוניטרי monetary loss - הפסד ריאלי real loss - הפקעת שערים profiteering - הפרדה בין בעלות לשליטה divorce of ownership from control - הפרטה privatization - הפרש מקרי chance difference - הפרש ערך seigniorage - הפרשה לצריכת הון capital consumption - הפרשי הצמדה linkage differentials - הפרשי מטבע exchange gain or loss - הפרשי שער rate of exchange differentials - הפשטה abstract - הפשרה defreezing - הצבר הון capital accumulation - הצגה גרפית graphic presentation - הצגה חזותית visual presentation - הצטלבות אירועים intersection of events - הצטלבות פנויה empty intersection - הצטרפות, שיעור accretion rate - הצלחה success - הצמדה linkage - הצמדה לדולר dollar linkage - הצמדה למדד consumer price index linkage - הצמדה למטבע currency peg - הצמדה, שיעור linkage rate - הצפנה coding - הקבצה grouping - הקדם והשהה leads and lags - הקדם זמן lead time - הקלה relief - הקלת עבודה work relief - הקפאה freeze - הקפאת שכר wage freeze - הקצאה allocation - הקצאה אופטימלית optimal allocation - הקצאה בסכום אחד lump sum appropriation - הקצאה בסכום כולל blanket appropriation - הקצאה לא-מוגבלת indeterminate appropriation - הקצאה מפורטת itemized appropriation - הקצאת חסר under allocation - הקצאת מקורות יעילה efficient resources allocation - הקצאת משאבים resources allocation - הקצבה לכיסוי גירעונות deficiency appropriation - הקצבה נוספת supplemental appropriation - הרחבת הון capital widening - הריסה יוצרת creative destruction - הרמוניה טבעית של אינטרסים harmony of interest - הרשאה להתחייב, גבול debt limit - השאת תועלת utility maximaization - השוואה, שיטת comparison method - השוואת שיווי משקל סטטי comparative statics equilibrium - השחתת מטבע currency destruction - השלכה projection - השלמה complement - השלשה בנאמנות escrow - השערה hypothesis - השערה (2) assumption - השערה אקטוארית actuarial assumption - השערה חלופית alternative hypothesis - השערה סטטיסטית statistical hypothesis - השערה סיבתית casual hypothesis - השערה שימושית / הנחת עבודה working hypothesis - השערת אפס null hypothesis - השערת מחזור חיים life-cycle hypothesis - השפעה חיצונית חיובית positive externality - השפעה חיצונית של רשת network externality - השפעה חיצונית שלילית negative externality - השפעות חיצוניות externalities - השפעות לוואי externality - השפעת גומלין interaction - השפעת הכנסה income effect - השפעת הכרזה announcement effect - השפעת ובלן Veblen effect - השפעת מחגר ratchet effect - השפעת מחיר price effect - השפעת מכפיל multiplier effect - השפעת תחלופה substitution effect - השפעת תפוקה output effect - השפעת תצוגה demonstration effect - השקעה investment - השקעה הונית capital investment - השקעה וחיסכון investment and savings - השקעה חוזרת re-investment - השקעה חוקית legal investment - השקעה חלופית alternative investment - השקעה ישירה direct investment - השקעה לאומית national investment - השקעה מאושרת approved investment - השקעה מוכרת recognized investment - השקעה מושפעת induced investment - השקעה מחדש plowback - השקעה מקומית פרטית ברוטו gross private domestic investment - השקעה משלימה complementary investment - השקעה מתגוננת defensive investment - השקעה מתחרה competitive investments - השקעה נקייה בחו"ל net foreign investment - השקעה נקייה במשק net domestic investment - השקעה עצמאית autonomous investment - השקעה עקיפה indirect investment - השקעה פיננסית financial investment - השקעה פרטית individual investment - השקעה צרכנית consumer investment - השקעה שגרתית conventional investment - השקעה שלילית negative investment - השקעה תלויה dependent investment - השקעה-חיסכון, טבלת investment saving (i.s) schedule - השקעות חוץ נטו net foreign investment - השקעות יתר overinvestment - השקעות מוציאות זו את זו mutually exclusive investments - השקעות נטו net investment - השקעת חוץ foreign investment - השקעת חוץ ישירה foreign direct investment - השקעת חוץ משותפת foreign joint investment - השקעת רווחים מחדש plow back - השקעת תשואה כוללת total return investment - השתלטות takeover - השתלטות (2) but-out - השתקפות נגדית contrapuntal reverberation - התאגדות association - התאוששות recovery - התאחדות association - התאמה reconciliation - התאמה עונתית seasonal adjustment - התאמת שיעור ניכיון discount rate adjustment - התאמת תזרימי מזומנים cash flow adjustment - התבדרות / היתבדרות divergence - התחייבויות liabilities - התחייבות obligation - התחלות בנייה housing starts - התחרות competition - התחרות אוליגופוליסטית oligopolistic competition - התחרות אטומיסטית atomistic competition - התחרות בין-ענפית inter-industry competition - התחרות בלתי-משוכללת imperfect competition - התחרות במחירים price competition - התחרות ברטראנד Bertrand competition - התחרות הרסנית cutthroat competition - התחרות חופשית free competition - התחרות טהורה pure competition - התחרות מונופוליסטית monopolistic competition - התחרות משוכללת perfect competition - התחרות שלא במחיר non-price competition - התחרות, שיטות competition methods - התיישנות obsolescence - התיישנות כלכלית economic obsolescence - התיישנות מיוחדת extraordinary obsolescence - התיישנות פונקציונלית functional obsolescence - התיישנות רגילה normal obsolescence - התכווצות contraction - התכנסות convergence - התמוטטות crash - התמחות specialization - התמחות אזורית regional specialization - התמחות לאומית national specialization - התמחות מלאה full specialization - התמחות תוך-ענפית intra-industry specialization - התנהגות בין פירמות inter-firm conduct - התנהגות פירמה firm behavior - התעוררות rally - התערבות intervention - התערבות מעוקרת sterilized intervention - התפלגות א-סימטרית asymmetric distribution - התפלגות אחידה uniform distribution - התפלגות אישית personal distribution - התפלגות בינומלית binomial distribution - התפלגות ברנולי Bernoulli distribution - התפלגות דגימה sampling distribution - התפלגות דו-שכיחית bimodal distribution - התפלגות הכנסות income distribution - התפלגות הסתברויות probability distribution - התפלגות הסתברויות בינומלית binomial probability distribution - התפלגות חד-שכיחית monomodal distribution - התפלגות לא מקובצת non-collected distribution - התפלגות מוטה skewed distribution - התפלגות מותנית conditional distribution - התפלגות מלבנית rectangular distribution - התפלגות מצטברת cumulative distribution - התפלגות נורמלית normal distribution - התפלגות סימטרית symmetric distribution - התפלגות פואסון Poisson distribution - התפלגות פונקציונלית functional distribution - התפלגות פרופורציות relative frequency distribution - התפלגות רציפה continuous distribution - התפלגות שכיחויות frequency distribution - התפלגות שכיחויות מצטברות cumulative frequency distribution - התפלגות תדירויות frequency distribution - התפלגות תדירויות יחסית relative frequency distribution - התפצלות קלאסית classical dichotomy - התפשטות spread - התקדמות טכנולוגית technological progressiveness - התקשחות hardening - התרחבות expansion - התרחבות אשראי מקומי domestic credit expansion (DCE) - התרחבות יתר overextension - התרחבות יתר (2) overtrading - התרחבות פנימית internal expansion - התרת אגד unbundling -