לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 ה 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
הסכם הגבלת יצוא export restraint agreement -
האטה slow down -
הסכם החלף swap agreement -
האצה, מקדם acceleration coefficient -
הסכם כללי להלוואות general agreement to borrow (GAB) -
האצה, עיקרון acceleration principle -
הסכם כללי לסחר בשירותים general agreement on trade in services (GATS) -
הבטחת הכנסה income support -
הסכם כללי לתעריפי מכס וסחר (גאא"ט) general agreement on tariffs and trade (G.A.T.T.) -
הגבל עסקי restraint of trade -
הסכם להסדרת שיווק orderly marketing agreement -
הגבלה כמותית quantitative restriction -
הסכם לובר Louvre accord -
הגבלות כובלות tying restrictions -
הסכם מוניטרי אירופי European monetary agreement -
הגבלות לא-מכסיות non-tariff barriers -
הסכם מידע information agreement -
הגבלות מוניטריות monetary restraints -
הסכם נאמנות escrow agreement -
הגבלות מכסיות tariff barriers -
הסכם סחורות commodity agreement -
הגבלות סחר trade restrictions -
הסכם סחר דו-צדדי bilateral trade agreement -
הגבלת יבוא import restrictions -
הסכם סחר חופשי free trade agreement -
הגבלת מס כוללת overall tax limitation -
הסכם סחר חופשי צפון-אמריקאי North American free trade agreement (NAFTA) -
הגוונה diversification -
הסכם סחר חופשי של מרכז אמריקה (קפט"א) Central American free trade agreement (CAFTA) -
הגוונה אופקית horizontal diversification -
הסכם סחר חליפין barter agreement -
הגוונה אלכסונית diagonal integration -
הסכם סילוקין clearing agreement -
הגוונה אנכית vertical diversification -
הסכם סמיטסון Smithsonian agreement -
הגוונה רוחבית lateral combination -
הסכם פלאזה Plaza Accord -
הגוונת השקעות diversification of investments -
הסכם שכר-מכר hire-purchase agreement -
הגינות equity -
הסכם תשלומים payments agreement -
הגינות אופקית horizontal equity -
הסכמי אירופה Europe agreements -
הגינות אנכית vertical equity -
הסכמי סחר אזוריים regional trade agreements (RTAS) -
הגירה immigration -
הסמכה authorization -
הגמשת שכר wage flexibility -
הסמכה (2) enabling -
הגנה אפקטיבית effective protection -
הסמלה codification -
הספקה עצמית self sufficiency -
הגנה, מדיניות protectionism -
הסקה סטטיסטית statistical inference -
הגנת החקלאות agricultural protection -
הסרת אסדרה deregulation -
הדדיות mutualism -
הסתברות probability -
הדוניזם hedonism -
הסתברות אחידה uniform probability -
הסתברות טרומית A priory probability -
הדמיית מונטה-קרלו Monte-Carlo simulation -
הסתברות כגבול שכיחות יחסית probability as a limit of relative frequency -
הדמיית מתאם correlation simulation -
הסתברות לוגית logical probability -
הדמיית תהליכים process simulation -
הסתברות מותנית conditional probability -
הדמיית תוצאות results simulation -
הסתברות מעבר transition probability -
הדפסת כסף money printing -
הסתברות סובייקטיבית subjective probability -
הדרך לצמיתות The Road to Serfdom -
הסתברות, תורת probability theory -
ההסתדרות החדשה the new Federation of Workers -
הסתדרות כללית general federation of workers -
ההסתדרות הכללית של העובדים General Federation of Workers -
הסתלקות מפעל runaway industry -
הוואלה hawala -
הומוגניות כלכלית economic homogeneous -
העברות transfers -
הון capital -
העברות הון capital transfers -
הון - תפיסה פיננסית financial concept of capital -
העברות חד-צדדיות unilateral transfers -
הון אנושי human capital -
העדפה אימפריאלית imperial preference -
הון בעלים owner's capital -
העדפה גלויה revealed preference -
הון בעלים פרטי private equity -
העדפה-דמיון preference-similarity -
הון הלוואות loan capital -
העדפות אישיות personal preferences -
הון זר debt capital -
העדפות מכס tariff concessions -
הון חברתי social capital -
העדפת זמן time reference of interest -
הון חוזר working capital -
העדפת זמן, שיעור time preference rate -
הון חוזר ברוטו groww working capital -
העדפת נזילות liquidity preference -
הון חוזר נטו net working capital -
העדפת צרכן consumer preference -
הון חיצוני outside capital -
העמקת הון capital deepning -
הון יתר / הון עודף overcapitalization -
העמקת פערים gap deepening -
הון לאומי national capital -
הערכה מראש preposterior evaluation -
הון מדומה fictitious capital -
הערכת השקעות investment appraisal -
הון מניות share capital -
הערכת יתר overvaluation -
הון סיכון risk capital -
הערכת ניירות ערך rating of securities -
הון עודף overcapitalization -
הערכת עסקים business valuation -
הון עצמי owner's capital -
הון עצמי לעומת הון זר equity vs. debt capital -
הפחתת ערך debasement -
הון פיזי physical capital -
הון פיננסי financial capital -
הפכפכנות volatility -
הון ציבורי public capital -
הפליה discrimination -
הון קבוע למועסק plant-machinery per employee -
הפנמה internalization -
הון רוחני intellectual capital -
הפסד loss -
הון תקורה חברתי social overhead capital -
הפסד מוניטרי monetary loss -
הונאות חשבונאיות accounting frauds -
הפסד ריאלי real loss -
הועדה earmark -
הפקעת שערים profiteering -
הוצאה expense -
הפרדה בין בעלות לשליטה divorce of ownership from control -
הוצאה השקעתית investment spending -
הפרטה privatization -
הוצאה כוללת total expenditure -
הפרש מקרי chance difference -
הוצאה לאומית national expenditure -
הפרש ערך seigniorage -
הוצאה לתצרוכת פרטית personal consumption expenditure -
הפרשה לצריכת הון capital consumption -
הוצאה מותנית בהכנסה conditional expenditure -
הפרשי הצמדה linkage differentials -
הוצאה ממשלתית government expenditure -
הפרשי מטבע exchange gain or loss -
הוצאה מצרפית aggregate expenditure -
הפרשי שער rate of exchange differentials -
הוצאה משתנה variable expenditure -
הפשטה abstract -
הוצאה ציבורית public expenditure -
הפשרה defreezing -
הוצאה קבועה fixed cost -
הצבר הון capital accumulation -
הוצאות קיום subsistence -
הצגה גרפית graphic presentation -
הוצאות תקורה overhead expenses -
הצגה חזותית visual presentation -
הוראות נזילות reserve requirements -
הצטלבות אירועים intersection of events -
הזמנות ייצור חדשות manufacturers new orders -
הצטלבות פנויה empty intersection -
הזרמה injection -
הצטרפות, שיעור accretion rate -
החזר הון, מקדם capital recovery coefficient -
הצלחה success -
החזר השקעה investment recovery -
הצמדה linkage -
החזר חובות debts pay-off -
הצמדה לדולר dollar linkage -
החזרה למחזור remonetization -
הצמדה למדד consumer price index linkage -
החזרה לקדמות reconversion -
הצמדה למטבע currency peg -
הצמדה, שיעור linkage rate -
החכרת מס tax farming -
הצפנה coding -
החלטה decision -
הקבצה grouping -
החלטות השקעה עוקבות sequential investment decisions -
הקדם והשהה leads and lags -
החלטות, מודל decision model -
הקדם זמן lead time -
החלף swap -
הקלה relief -
החלף אשראי credit swap -
הקלת עבודה work relief -
החלף חדלות פירעון credit default swap [CDS] -
הקפאה freeze -
החלף מטבע currency swap -
הקפאת שכר wage freeze -
החלף נכסים asset swap -
הקצאה allocation -
הקצאה אופטימלית optimal allocation -
החלף, הסכם swap agreement -
הקצאה בסכום אחד lump sum appropriation -
החלקה smooting -
הקצאה בסכום כולל blanket appropriation -
החלקה מעריכית exponential smooting -
הקצאה לא-מוגבלת indeterminate appropriation -
החלקה, שיטות smooting methods -
הקצאה מפורטת itemized appropriation -
החרמה confiscation -
הקצאת חסר under allocation -
הטבעה coinage -
הקצאת מקורות יעילה efficient resources allocation -
הטבעה, יחס mint ratio -
הקצאת משאבים resources allocation -
הטיה bias -
הקצבה לכיסוי גירעונות deficiency appropriation -
הקצבה נוספת supplemental appropriation -
הטיית מראיין interviewer bias -
הרחבת הון capital widening -
הטלה / השלכה projection -
הריסה יוצרת creative destruction -
הטלה פנימה introjection -
היד הגלויה the visible hand -
היד הנעלמה the invisible hand -
השאת תועלת utility maximaization -
הידבקות contagion -
השוואה, שיטת comparison method -
היווי הון capital formation -
השוואת שיווי משקל סטטי comparative statics equilibrium -
היווי הון קבוע מקומי ברוטו gross domestic fixed capital formation -
השחתת מטבע currency destruction -
היווי עסקים נטו net business formation -
השלכה projection -
היוון capitalization -
השלמה complement -
היוון השקעות capitalization of investments -
היוון, שער capitalization rate -
השערה hypothesis -
השערה (2) assumption -
היטל על יבוא import surcharge -
השערה אקטוארית actuarial assumption -
הילך חוקי legal tender -
השערה חלופית alternative hypothesis -
הימור bambling -
השערה סטטיסטית statistical hypothesis -
היסטוגרמה histogram -
השערה סיבתית casual hypothesis -
היסטוגרמת פרופורציות relative frequency histogram -
היסטרסיס hysteresis -
השערת אפס null hypothesis -
היסק / הסקה inference -
השערת מחזור חיים life-cycle hypothesis -
היסק סטטיסטי statistical inference -
היסתברות probability -
היפותזת אי-היציבות הפיננסית financial non-stability hypothesis -
היפותזת מחזור חיים life cycle hypothesis -
היפר-אינפלציה hyperinflation -
היצע supply -
היצע הון supply of capital -
השפעת הכנסה income effect -
היצע וביקוש supply and demand -
השפעת הכרזה announcement effect -
היצע כסף money supply -
השפעת ובלן Veblen effect -
היצע כסף, אינדיקטור money supply indicator -
השפעת מחגר ratchet effect -
היצע לא-גמיש inelastic supply -
השפעת מחיר price effect -
היצע מצרפי aggregate supply -
השפעת מכפיל multiplier effect -
היצע מקובץ composite supply -
השפעת תחלופה substitution effect -
היצע משולב joint supply -
השפעת תפוקה output effect -
היצע עודף excess supply -
השפעת תצוגה demonstration effect -
היצע רגרסיבי regressive supply -
השקעה investment -
היצף dumping -
השקעה הונית capital investment -
היריסטיקה heuristics -
השקעה וחיסכון investment and savings -
היתיישנות obsolescence -
השקעה חוזרת re-investment -
היתיישנות כלכלית economic obsolescence -
השקעה חוקית legal investment -
השקעה חלופית alternative investment -
היתמחות specialisation -
השקעה ישירה direct investment -
השקעה לאומית national investment -
היתקשחות שוק market hardening -
השקעה מאושרת approved investment -
הכברת נכסים assets growth maximization -
השקעה מוכרת recognized investment -
הכברת רווחים maximization of profit -
השקעה מושפעת induced investment -
הכברת רווחים משותפת joint profit maximization -
הכברת תועלת utility maximization -
השקעה מקומית פרטית ברוטו gross private domestic investment -
הכברת תועלת מנהלים management utility maximization -
השקעה משלימה complementary investment -
הכנסה income -
השקעה מתגוננת defensive investment -
הכנסה אישית personal income -
השקעה מתחרה competitive investments -
הכנסה אלטרנטיבית alternative earnings -
השקעה נקייה בחו"ל net foreign investment -
הכנסה חברתית social income -
השקעה נקייה במשק net domestic investment -
הכנסה חולפת transitory income -
השקעה עצמאית autonomous investment -
הכנסה חופשית supernumerary income -
השקעה עקיפה indirect investment -
השקעה פיננסית financial investment -
הכנסה יחסית relative income -
השקעה פרטית individual investment -
הכנסה כספית money income -
השקעה צרכנית consumer investment -
הכנסה לאומית national income -
השקעה שגרתית conventional investment -
הכנסה לאומית גולמית gross national income -
השקעה שלילית negative investment -
הכנסה לאומית נקייה net national income -
השקעה תלויה dependent investment -
הכנסה לאומית ריאלית real national income -
השקעה-חיסכון, טבלת investment saving (i.s) schedule -
הכנסה לנפש per-capita income -
השקעות חוץ נטו net foreign investment -
הכנסה לשיקול דעת discretionary income -
השקעות יתר overinvestment -
הכנסה מהשקעות investment income -
השקעות מוציאות זו את זו mutually exclusive investments -
הכנסה מוחלטת absolute income -
השקעות נטו net investment -
הכנסה מיוחלת expected income -
השקעת חוץ foreign investment -
הכנסה ממכירות sales revenue -
השקעת חוץ ישירה foreign direct investment -
הכנסה מתחלקת shared revenue -
השקעת חוץ משותפת foreign joint investment -
הכנסה נובעת originating income -
הכנסה נובעת נטו net income originating -
השקעת תשואה כוללת total return investment -
הכנסה נומינלית nominal income -
השתלטות takeover -
הכנסה עסקית business income -
הכנסה עתידית future incme -
השתקפות נגדית contrapuntal reverberation -
הכנסה פנויה disposable income -
התאגדות association -
הכנסה פנויה (2) after tax income -
התאוששות recovery -
הכנסה פנויה ראלית real personal disposable income -
התאחדות association -
התאמה reconciliation -
הכנסה צפויה anticipated revenue -
התאמה עונתית seasonal adjustment -
הכנסה צפויה (2) prospective earnings -
התאמת שיעור ניכיון discount rate adjustment -
הכנסה צפויה (3) expected income -
הכנסה קבועה permanent income -
התחייבויות liabilities -
התחייבות obligation -
הכנסה רעיונית imputed income -
התחלות בנייה housing starts -
הכנסה שולית marginal revenue -
התחרות competition -
הכנסה תוספתית incremental revenue -
התחרות אוליגופוליסטית oligopolistic competition -
הכנסה תורמת contributing mrgin -
התחרות אטומיסטית atomistic competition -
הכנסה תמידית permanent income -
התחרות בין-ענפית inter-industry competition -
הכנסה, ניתוח income analysis -
התחרות בלתי-משוכללת imperfect competition -
הכנסות מדינה national income -
התחרות במחירים price competition -
הכנסות ממשלה internal revenue -
התחרות ברטראנד Bertrand competition -
הכנסות מרכוש investment income -
התחרות הרסנית cutthroat competition -
הכנסות שלא ממסים non revenue receipts -
התחרות חופשית free competition -
הכנסת משקי בית personal income -
התחרות טהורה pure competition -
הל"ג GNI -
התחרות מונופוליסטית monopolistic competition -
הלאמה nationalization -
התחרות משוכללת perfect competition -
הלאמה חוזרת re-nationalization -
התחרות שלא במחיר non-price competition -
התחרות, שיטות competition methods -
הלוואה בינלאומית international loan -
התיישנות obsolescence -
התיישנות כלכלית economic obsolescence -
התיישנות מיוחדת extraordinary obsolescence -
הלוואה ללא תנועה non-preforming loan -
התיישנות פונקציונלית functional obsolescence -
התיישנות רגילה normal obsolescence -
התכווצות contraction -
הלוואה עומדת standing loan -
התכנסות convergence -
הלוואת גישור bridging loan -
התמחות specialization -
הלוואת חוץ foreign loan -
התמחות אזורית regional specialization -
הלוואת מאזן תשלומים balance of payment loan -
התמחות לאומית national specialization -
הלוואת פיתוח development loan -
התמחות מלאה full specialization -
הלוואת צריכה consumption loan -
התמחות תוך-ענפית intra-industry specialization -
הליכת אקראי random walk -
הלימות הון capital adequacy -
התנהגות פירמה firm behavior -
הלם shock -
התערבות intervention -
הלם א-סימטרי asymmetric shock -
התערבות מעוקרת sterilized intervention -
הלם ההיצע השלילי adverse supply shock -
התפלגות א-סימטרית asymmetric distribution -
המחאות עידוד incentive checkes -
התפלגות אחידה uniform distribution -
המחרה pricing -
התפלגות אישית personal distribution -
המחרה כפולה dual pricing -
התפלגות בינומלית binomial distribution -
המחרה לפי עלות cost oriented pricing -
התפלגות ברנולי Bernoulli distribution -
התפלגות דגימה sampling distribution -
המחרת גריפה skimming pricing -
התפלגות דו-שכיחית bimodal distribution -
המחרת חדירה penetration pricing -
התפלגות הכנסות income distribution -
המחרת נכסי הון (הנ"ה) capital asset pricing model (CAPM) -
התפלגות הסתברויות probability distribution -
המירות מטבע currency convertibility -
התפלגות הסתברויות בינומלית binomial probability distribution -
המנצח לוקח הכול winner takes all -
התפלגות חד-שכיחית monomodal distribution -
המצאה invention -
התפלגות לא מקובצת non-collected distribution -
המשבר הגדול the great depression -
התפלגות מוטה skewed distribution -
הנדוס מחדש Re-enginnering -
התפלגות מותנית conditional distribution -
הנדסה תעשייתית industrial engineering -
התפלגות מלבנית rectangular distribution -
הנדסת אנוש human engineering -
התפלגות מצטברת cumulative distribution -
הנדסת ייעול efficiency engineering -
התפלגות נורמלית normal distribution -
הנדסת ייצור production engineering -
התפלגות סימטרית symmetric distribution -
הנחה assumption -
התפלגות פואסון Poisson distribution -
הנפקה issue / offering / floatation -
התפלגות פונקציונלית functional distribution -
התפלגות פרופורציות relative frequency distribution -
הנפקה לציבור public issue -
התפלגות רציפה continuous distribution -
התפלגות שכיחויות frequency distribution -
התפלגות שכיחויות מצטברות cumulative frequency distribution -
הנפקת מטבע note issue / currency issue -
התפלגות תדירויות frequency distribution -
הנפקת מניות shares issue -
התפלגות תדירויות יחסית relative frequency distribution -
הנפקת נכסים asset placement -
התפצלות קלאסית classical dichotomy -
הסבת מס tax shifting -
התפשטות spread -
הסגר ימי blockade -
התקדמות טכנולוגית technological progressiveness -
התקשחות hardening -
הסטת סחר trade deviation -
התרחבות expansion -
הסכם agreement -
התרחבות אשראי מקומי domestic credit expansion (DCE) -
הסכם באלי-קונקור Bally Concore agreement -
התרחבות יתר overextension -
הסכם בזל Basel agreement -
הסכם בינלאומי לחומרי גלם international commodity agreement -
התרחבות פנימית internal expansion -
הסכם בליר האוס Blair house agreement -
התרת אגד unbundling -
הסכם ברטון-וודס Bretton-Woods agreement -
הסכם גומלין reciprocal trade agreement -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות