לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 ג 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
גילדה guild -
גאו-דמוגרפיה geodemography -
גירעון אזרחי civil deficit -
גאות boom -
גירעון בחשבון שוטף current account deficit -
גאות ושפל boom and bust -
גירעון במאזן התשלומים balance of payments deficit -
גאות כלכלית economic boom -
גירעון במאזן מסחרי unfavorable balance of trade -
גאט"ט G.A.T.T. -
גירעון מסחרי trade deficit -
גבול אמיתי real limit -
גירעון תקציבי budget deficit -
גבול מדומה immaginary limit -
גישה אורדינלית ordinal approach -
גבול מחלקה class limit -
גישה קרדינלית cardinal approach -
גבול מרכזי central limit -
גישת מאזן מסחרי trade balance approach -
גודל זרימה flow size / flow -
גישת עלות לערך cost approach to value -
גודל מדגם sample size -
גלגול roll over -
גודל מזערי ליעילות minimum efficient scale -
גלגול מס tax shifting -
גלדה guild -
גודל סטייה מרבי maximum deviation -
גלובליזציה globalization -
גודל שגיאה size of error -
גלישה spill-over -
גולמי gross -
גוף התייחסות refereance body -
גלישה כללית general glut -
גורם factor -
גורם אובדן loss function -
גלישת מו"פ R&D spillover -
גורם אי-התאמה element of inadequacy -
גמיש elastic -
גורם איכותי qualitative factor -
גמישות elasticity -
גורם אלתור fudge factor -
גמישות אינסופית infinite elasticity -
גורם אנדוגני endogenous factor -
גמישות אפסית zero elasticity -
גורם אקסוגני exogenous factor -
גמישות ביקוש demand elasticity -
גורם ההכפלה multiplier -
גמישות ביקוש (2) elasticity demand -
גורם הכנסה income factor -
גמישות ביקוש, מקדם coefficient of elasticity of demand -
גורם התפשטות spread effect -
גמישות היצע supply elasticity -
גורם חיצוני external factor -
גמישות היצע, מקדם coefficient of elasticity of supply -
גורם מגביל limiting factor -
גמישות הכנסה income elasticity of demand -
גורם נסיגה backward effect -
גמישות הכנסה ליבוא income elasticity of demand for imports -
גורם פישר Fisher effect -
גמישות יחידתית unit elasticity -
גורם פישר בינלאומי international Fisher effect -
גמישות ייצור elasticity of production -
גורם ציפיות anticipation factor -
גמישות מחירים price elasticity -
גורם שימוש utilization factor -
גמישות פונקציה elasticity of function -
גורמי ייצור factors of production -
גמישות צולבת cross elasticity -
גורמי ייצור משתנים variable factors of production -
גמישות צולבת (2) cross elasticity of demand -
גורמי ייצור קבועים fixed factors of production -
גמישות צולבת, מקדם coefficient of cross elasticity -
גורמי תיאום cost factor -
גמישות קשתית arc elasticity -
גוש אירו Euro block -
גמישות שוק עבודה labor market flexibility -
גוש דולר dollar markets -
גמישות תחלופה elasticity of substitution -
גוש זהב gold block -
גוש מוניטרי monetary block -
גרימה causation -
גוש סטרלינג sterling block -
גיאוגרפיה כלכלית economic geography -
גרף graph -
גיבוי backing -
גרף מיפוי cartesian graph -
גידול טבעי natural increase -
גרף ציורי pictorial graph -
גידור hedging -
גרף שכיחות מצטברת comulative frequency graph -
גידור (2) enclosure -
גרשהם, חוק Gresham's law -
גידור לעומת ספקולציה hedging vs. speculation -
גיוס הון capital raising -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות