לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 ב 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
בניית מדינה nation building -
באזל 1 / באזל 2 Basel 1 / Basel 2 -
בנק bank -
באלי-קונקורד, הסכם Bally-Concore agreement -
בנק אירופי להשקעות European investment bank -
בנק אירופי לשיקום ולפיתוח European bank for reconstruction and development (EBRD) -
בדיקת השערות hypothesis testing -
בנק אסיאתי לפיתוח Asian development bank -
בהלת בנקים run on a bank -
בנק אפותיקאי mortgage bank -
בהלת עסקים business panic -
בנק אפריקני לפיתוח African development bank -
בהלת קונים או מוכרים buyers or sellers panic -
בנק בינאמריקני לפיתוח inter-American development bank -
בוחן test -
בנק בינלאומי לשיקום ופיתוח international bank for reconstruction and development -
בולשוויזם bolshevism -
בנק זר foreign bank -
בונוס bonus -
בנק יחיד unit bank -
בועה bubble -
בנק ישראל bank of Israel -
בורגנות bourgeoisie -
בנק ישראל, דוח bank of Israel report -
בורוכוביזם borochovism -
בנק להשקעות investment bank -
בורסה exchange / bourse -
בנק לחיסכון savings bank -
בורסה ושוק הון stock exchange and capital market -
בנק ליצוא וליבוא export import bank (eximbank) -
בנק למשכנתאות mortgage bank -
בורסה לסחורות commodity exchange -
בנק לסילוקין בינלאומיים bank for international settlement (BIS) -
בוררות arbitration -
בנק לפיתוח development bank -
בוררות מטוטלת pendulum arbitration -
בנק לפיתוח מזרח אירופה East Europe development bank -
בזבוז waste -
בנק מוסלמי לפיתוח islamic development bank (IS.D.B) -
בחינת נקודת איזון break-even analysis -
בנק מנפיק issuing bank -
בחירה choice -
בנק מסחרי commercial bank -
בטא beta -
בנק מרכזי central bank -
בידול מוצרים product differentiation -
בנק מרכזי אירופי European central bank (ECB) -
ביורוקרטיה bureaucracy -
בנק עולמי world bank -
ביזור decentralization -
בנק ערבי לפיתוח כלכלי באפריקה Arab bank for economic development in Africa -
ביט bit -
בנק קואופרטיבי cooperative bank -
ביטוח insurance -
בנק קריביאני לפיתוח Caribbean development bank -
ביטוח אבטלה unemployment insurance -
בנק שיתופי cooperative bank -
ביטוח אלמנטרי elementary insurance -
ביטוח הובלה transport insurance -
בנקאי הבנקים banker's bank -
ביטוח חיים life insurance -
בנקאי הממשלה government banker -
ביטוח חיים מעורב endowment insurance -
בנקאית, אסכולה banking school -
ביטוח ימי marine insurance -
בסיס base -
ביטוח כללי general insurance -
בסיס א-מתכתי non-metal standard -
ביטוח לאומי national insurance -
בסיס דו-מתכתי bi-metal standard -
ביטוח ממשלתי state insurance -
בסיס דולר dollar standard -
ביטוח משנה re-insurance -
בסיס הכסף money basis -
ביטוח סוציאלי social insurance -
בסיס התערבות intervention basis -
ביטוח פיקדונות deposits insurance -
בסיס זהב gold standard -
ביטוח שער rate of exchange insurance -
בסיס זהב עקיף indirect standard -
ביטול תיווך disintermediation -
בסיס חד-מתכתי single standard -
בסיס חיגר limping standard -
בינרי binary -
בסיס חליפין exchange standard -
ביצוע, מבחן performance criteria -
בסיס חליפין לזהב gold exchange standard -
ביצועי שוק market performance -
בסיס כושר תפוקה output capacity basis -
ביקור חוזר call back -
בסיס מוניטרי monetary standard -
ביקורת, קבוצת control group -
ביקוש demand -
בסיס מטבעות coin standard -
ביקוש אפקטיווי effective demand -
בסיס מטילי זהב gold bullion standard -
ביקוש גמיש elastic dedmand -
בסיס מס tax base -
ביקוש דחוי deferred demand -
בסיס מקביל parallel standard -
ביקוש הפוך inverse demand -
בסיס מתכת כסף silver basis -
ביקוש והיצע demand and supply -
בסיס נייר paper standard -
ביקוש חילוף replacement demand -
בסיס סחורה commodity currency -
ביקוש חילופי alternative demand -
בסיס סל מטבעות currency basket basis -
ביקוש חלופי alternative demand -
בסיס עלות cost basis -
ביקוש כלכלי economic demand -
בסיס עלות תקנית standard cost basis -
ביקוש לא-גמיש inelastic demand -
בסיס שנתי annual basis -
ביקוש לגורם factor demand -
בעיית מטבע רך Peso problem -
ביקוש להון demand for capital -
ביקוש להלוואות demand for loans -
בעל חוב creditor -
ביקוש להשקעה demand for investment -
בעלות ownership -
ביקוש לכסף demand for money -
בעלות פרטית private ownership -
ביקוש מצרפי aggregate demand -
בעלות ציבורית public ownership -
ביקוש מקובץ composite demand -
ביקוש מקומי domestic demand -
בעלות קיבוצית collective ownership -
ביקוש משותף joint demand -
בעלי עניין stakeholders -
ביקוש נגזר derived demand -
בעלים owner -
ביקוש סופי final demand -
בקרה control -
ביקוש עודף excess demand -
בקרה, יחידת control unit -
ביקוש עודף (2) surplus demand -
בר-המרה convertible -
ביקוש פעיל efective demand -
בר-חליפין flungible -
ביקוש צרכנים consumer demand -
בר-קיימא durability -
ביקוש קשיח inelastic demand -
ברטון-וודס Breton-Woods -
ביקוש שוק market demand -
בריחת הון flight of capital -
ביקוש, חוק law of demand -
בריחת מוחות brain drain -
ברירה שלילית adverse selection -
בית מלאכה workshop -
ברית מכס customs union -
בלאי amortization -
בררה אקראית haphazard selection -
בלו excise tax -
בתיאום in gear -
בלייה וכלייה wear and tear -
בתנאים שווים ceteris paribus -
בלתי-מועסק unemployed -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות