א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
תאגיד בינלאומי למימון international finance corporation - תאוריית הסיכוי prospect theory - תאורמת קוז Coase theorem - תאחוז percentage - תאימות תמריץ incentive compatibility - תבנית format - תבנית (2) model - תבניתית, תורה gestalt theory - תגובה אקראית randomized response - תגובה אקראית, שיטת randomized response technique - תגובה מושהית hysteresis - תגובת יתר overshooting - תגובת שרשרת chain reaction - תגמול retaliation - תדירות frequency - תדירות נצפית observed frequency - תהליך process - תהליך אוטורגרסיבי autoregressive process - תהליך החלטה decision making process - תהליך מוחלט (דטרמיניסטי) deterministic process - תהליך מחקר research process - תהליך מרקוב Markov process - תהליך נפיצות diffusion proceas - תהליך סטוכסטי stochastic process - תו מידה benchmark - תוחלת expectation - תוחלת מותנית conditional expectation - תוחלת רווח expected profits - תוכנית program - תוכנית ברידי Brady plan - תוכנית דוז Doze plan - תוכנית התאמה adjustment programme - תוכנית ויסקונסין Winsconsin plan - תוכנית חומש five-year plan - תוכנית חילוץ כלכלית economic rescue plan - תוכנית יאנג Young plan - תוכנית לאומית national plan - תוכנית לשיקום אירופה European recovery program - תוכנית מאה אחוזים hundred per-cent plan - תוכנית מולוטוב Molotov plan - תוכנית מרשל Marshall plan - תוכנית עמלות commission plan - תוכנית פיתוח של האומות המאוחדות united nations development programme (UNDP) - תוכנית קולומבו Colombo plan - תוספת increment - תוספת יוקר (תוס"י) cost of living allowance (COLA) - תועלת utility - תועלת יסודית cardinal utility - תועלת כוללת total utility - תועלת כלכלית economic usefulness - תועלת סדורה ordinal utility - תועלת פוחתת diminishing utility - תועלת צפויה expected utility - תועלת שולית marginal utility - תועלת שולית פוחתת diminishing marginal utility - תועלת שולית, אסכולת marginal utility economics - תועלת שלילית negative utility - תועלת שנתקבלה benefit received - תועלת-עלות חברתית social benefits-costs - תועלתיות utilitarianism - תוצא בעלות ownership effect - תוצא דומינו domino effect - תוצא הכנסה income effect - תוצא יישור קו catch-up effect - תוצא יתרה ריאלית real balance effect - תוצא עושר wealth effect - תוצא עיגון anchoring effect - תוצא פיג'ו Pigou effect - תוצא רשת network effect - תוצא רשת חיצוני external network effect - תוצא תחלופה substitution effect - תוצאה outcome - תוצאה מקובלת accepted sequence - תוצאה מתוקנת revised sequence - תוצאות לוואי side-effects - תוצר product - תוצר לאומי national product - תוצר לאומי גולמי (תל"ג) gross national product (GNP) - תוצר לאומי גולמי ממשי actual gross national product - תוצר לאומי גולמי פוטנציאלי potential gross national product - תוצר לאומי נקי (תל"ן) net national product (NNP) - תוצר למועסק product per employed - תוצר לנפש per-capita income - תוצר מקומי domestic product - תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) gross domestic product (GDP) - תוצר מקומי נקי (תמ"ן) net domestic product - תוצר פיזי ממוצע average physical product - תוצרת גמורה finished stock - תוצרת חקלאית agricultural products - תוקף / תקפות validity - תוקף חיצוני external validity - תוקף צולב cross validation - תורה theory - תורה ביסיאנית Bayesian theory - תורה כלכלית economic theory - תורה כללית של הוצאות general theory of expenditure - תורה פסיכולוגית למחזור העסקים psychological theory of business cycle - תורות השקעות יתר overinvestment theories - תורות ייצור manufacturing theories - תורות מוניטריות monetary theories - תורת אי־ודאות uncertainty theory - תורת אמצעי קיום subsistence theory of wages - תורת האופציות הראליות real options theory - תורת הארגון organization theory - תורת ההכנסה התמידית permanent income theory - תורת החלטות decision theory - תורת הסתברות probability theory - תורת העדפה-דמיון preference-similarity theory - תורת השכר subsistence theory of wages - תורת השני-בטיבו second-best theory - תורת התנהגות פירמה behavioral theory of firm - תורת חוב-דפלציה debt-deflation theory - תורת חלוקה distribution theory - תורת חליפין exchange theory - תורת כמות של כסף quantity theory of money - תורת כסף theory of money - תורת כסף כסחורה commodity theory of money - תורת מבחנים tests theory - תורת מחירים price theory - תורת מלאי inventory system - תורת מנהלים של פירמות managerial theories of the firm - תורת משחקים game theory - תורת נקודות שמש (למחזור עסקים) sunspot theory of the trade cycle - תורת סחר בינלאומי international trade theory - תורת סחר חדשה new trade theory - תורת סיפוק satisficing theory - תורת ערך theory of value - תורת ערך סובייקטיבית subjective theory of value - תורת ערך על פי עבודה labor theory of value - תורת ערך על פי עלות ייצור cost of production theory of value - תורת ערך על פי תועלת utility theory of value - תורת ערך שולית marginal theory of value - תורת פירמה theory of firm - תורת פירמה אבולוציונית evolutionary theory of the firm - תורת פריון שולי של שכר theory of wages marginal productivity - תורת ציפיות הגיוניות rational expectations theory - תורת צירופים combinatorial analysis - תורת צמיחה growth theory - תורת צרכן consumer theory - תורת קבוצות set theory - תורת ריבית על הלוואות loanable funds theory of interest - תורת ריבית קלאסית classical theory of interest - תורת רנטה theory of rent - תורת רנטה ריקרדיאנית Ricardian theory of rent - תורת שווקים theory of markets - תורת שכר wage theory - תורת שכר על פי תפוקה שולית marginal productivity wage theory - תורת תועלת שולית marginal utility theory - תורת תורים waiting line theory / queueing theory - תורת תיק השקעות מודרני modern portfolio theory - תורת תפוקה שולית marginal productivity theory - תזוזה של עקומת הביקוש shift in demand curve - תזרים הון capital flow - תזרים הכנסות income flow - תזרים מזומנים cash flow - תזרים מזומנים מנוכה discounted cash flow - תזרים מזומנים, התאמת cash-flow adjustment - תחבורה/תעבורה transportation - תחום range - תחום מדגם sample range - תחום קלאסי classical range - תחומי מחלקה class boundaries - תחזוקה maintenance - תחזית forecast - תחזית (2) prediction - תחזית גישוש exploratory forecast - תחזית דלפי delphi forecast - תחזית הסתברויות probabilistic forecast - תחזית השקפות jury of executive opinion - תחזית כלכלית economic forecast - תחזית לטווח ארוך long-range forecasting - תחזית לטווח בינוני medium-range forecasting - תחזית מגמה trend forecast - תחזית נעה moving projection - תחלופה substitution - תחלופה נטו, שיעור net turnover rate - תחלופה שולית פוחתת diminishing marginal substitution - תחלופה, השפעת substitution effect - תחלופה, חוק law of substitution - תחליף תלוי-זמן intertemporal substifution - תחליפי יבוא import substitution - תחרות competition - תחרותיות competitivness - תחתית bottom - תיאור גרפי graphic presentation - תיאוריה theory - תיאוריה בייסיאנית Bayesian theory -
תיאוריית אי-יציבות instability theory - תיאוריית אינרציה inertia theory - תיאוריית הכנסה יחסית relative income hypothesis - תיאוריית הערך prospect theory - תיאוריית יתרון יחסי comparative advantage theory - תיאוריית סטגנציה stagnation thesis - תיאורמה theorem - תיאורמת גבול מרכזי central limit theorem - תיאורמת דרך המלך turnpike theorem - תיכון median - תיכנון planning - תיכנון אזורי regional planning - תיכנון אינדיקטיבי indicative planning - תיכנון אסטרטגי strategic planning - תיכנון גמיש flexible planning - תיכנון כלכלי economic planning - תיכנון לטווח ארוך long range planning - תיכנון לטווח קצר short retm planning - תיכנון-תיכנות-תיקצוב planning-programming-budgeting - תיכנות programming - תיכנות דינמי dynamic programming - תיכנות היוריסטי heuristic programming - תיכנות ליניארי (קווי) linear programming - תימוכין / גיבוי backing - תיסוף revaluation - תיסוף (2) write up - תיעוש industrialization - תיצרוכת consumption - תירבות acculturation - תכיפות אבטלה unemployment frequency - תכלית purpose - תכנון planning - תל"ג GNP - תלות בנתיב path dependence - תלות פנימית הדדית mutual interdependence - תמ"ג GDP - תמהיל יצוא export mix - תמורה consideration - תמורה שולית marginal proceeds - תמחיר costing - תמיכת מחירים price support - תמלוגים royalties - תמריץ incentive - תמריץ שלילי disincsentive - תמריצי יצוא export incentives - תנאי הכרחי essential condition - תנאי כניסה condition of entry - תנאי סחר terms of trade - תנאי שיווי משקל equilibrium conditions - תנאים כלכליים economic conditions - תנודות fluctuations - תנודות אקראיות random fluctuation - תנודות יוצאות דופן erratic fluctuations - תנודות כלכליות economic fluctuations - תנודות מחזוריות cyclical fluctuations - תנודות מחירים price fluctuations - תנודות עונתיות seasonal fluctuations - תנודתיות volatility - תנועת הון capital flow - תנועת זהב gold movement - תנועת עבודה labor movement - תנייה conditionality - תסוגה regression - תעבורה transportation - תעודת זהב gold certificate - תעודת כסף silver certificate - תעסוקה employment - תעסוקה חלקית partial employment - תעסוקה מלאה full employment - תעסוקה נגזרת derivative employment - תעסוקת-יתר overemployment - תער אוקהם Occam's razor - תעשיות ינוקא infant industry - תעשיות מובילות leading industries - תעשיות מולאמות nationalized industries - תעשיות מפתח key industries - תעשייה industry - תעשייה זורחת sunrise industry - תעשייה זעירה small industry - תעשייה חולצת extractive industry - תעשייה כבדה heavy industry - תעשייה לא־ריכוזית non-concentrated industry - תעשייה מובילה leading industry - תעשייה מולאמת nationalized industry - תעשייה מנצלת / סדנת יזע sweated industry - תעשייה סמוכה adjacent industry - תעשייה קלה light industry - תעשייה ריכוזית concentrated industry - תעשייה שוקעת sunset industry - תעשיין industrialist - תעשיית זבל junk industry - תעשיית מפתח key industry - תפוקה output - תפוקה כוללת total product - תפוקה לאומית national product - תפוקה לגודל returns to scale - תפוקה לגולגולת per-capita output - תפוקה ממוצעת average product - תפוקה מרבית maximum production - תפוקה מרבית מיחידת עלות הפעלה maximum production per operation cost unit - תפוקה נקייה net product - תפוקה פוחתת diminishishing returns - תפוקה פוטנציאלית potential output - תפוקה פיזית שולית marginal physical product - תפוקה שולית marginal productivity - תפוקה שולית הפרשית marginal differential productivity - תפוקה שולית של הון marginal productivity of capital - תפוקה שולית, תורת - תפוקת תעסוקה מלאה full-employment output - תפקידי כסף functions of money - תפקידי ממשלה government role - תצ'ריזם Thatcherism - תצוגה, השפעת demonstration effect - תצפית observation - תצפית לא מיבנית unstructural observation - תצפית מיבנית. structural observation - תצפית מכנית mechanincal observation - תצפית משולבת combined observation - תצרוכת consumption - תצרוכת בלתי-תלויה autonomous consumption - תצרוכת קבועה permanent consumption - תקופת בסיס base period - תקופת הריון period of gestation - תקופת פירעון payback period - תקופת תקציב budget period - תקינה standartization - תקיפות validity - תקיפות צולבת cross validation - תקיפות קריטריון criterion-related validity - תקן standard - תקני עבודה labour standards - תקפות validity - תקפות מבחנים test validity - תקפות מבנית validity construct - תקפות מדידה validity of measurement - תקפות תוכן contents validity - תקפות תיאורית descriptives validity - תקצוב על בסיס אפס zero based budgeting - תקציב budget - תקציב לאומי national budget - תקציב מאוזן balanced budget - תקציב מדינה (ממשלה) government budget - תקציב מנהלי administrative budget - תקציב נוסף additional budget - תקציב פיתוח capital budget - תקציב פעולות performance budget - תקציב רגיל current budget - תקציב, תקופת budget period - תרשים chart - תרשים בקרה control chart - תרשים גאנט Gantt chart - תרשים הצטברות z chart - תרשים זרימה flow chart - תרשים יחסים ratio chart - תרשים נקודת איזון break even chart - תרשים סגולות chart of attributes - תרשים סטיות chart of variables - תרשים עמודות (תרשים מקלות) bar chart - תרשים פלחים pie chart - תרשים קו line chart - תרשים תדירויות frequency chart - תרשים תדירויות יחסי relative frequency histogram - תרשים תהליך process chart - תשואה yield - תשואה יורדת לגודל decreasing returns to scale - תשואה כוללת total return - תשואה לגודל returns to scale - תשואה להון returns to capital - תשואה להון מתואמת סיכון risk adjusted return on capital (RAROC) - תשואה לתשומת גורם ייצור משתנה returns to the variable factor input - תשואה עולה לגודל increasing returns to scale - תשואה קבועה לגודל constant returns to scale - תשואה שולית marginal return - תשואה, שיעור rate of return - תשומה input - תשומה-תפוקה input-output - תשלומי העברה transfer payments - תשלומי חסר deficiency payments - תשלומים בינלאומיים international payments - תשתית infrastructure - תשתית חברתית social infrastructure - תשתית טכנולוגית technostructure - תת-השקעה under-investment - תת-סדרה subset - תת-תעסוקה underemployment - תת-תצרוכת under-consumption -