לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 ת 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
תאגיד בינלאומי למימון international finance corporation -
תאוריית הסיכוי prospect theory -
תיאוריית הכנסה יחסית relative income hypothesis -
תאורמת קוז Coase theorem -
תיאוריית הערך prospect theory -
תאחוז percentage -
תיאוריית יתרון יחסי comparative advantage theory -
תאימות תמריץ incentive compatibility -
תיאוריית סטגנציה stagnation thesis -
תבנית format -
תיאורמה theorem -
תיאורמת גבול מרכזי central limit theorem -
תבניתית, תורה gestalt theory -
תיאורמת דרך המלך turnpike theorem -
תגובה אקראית randomized response -
תיכון median -
תגובה אקראית, שיטת randomized response technique -
תיכנון planning -
תיכנון אזורי regional planning -
תגובת יתר overshooting -
תיכנון אינדיקטיבי indicative planning -
תגובת שרשרת chain reaction -
תיכנון אסטרטגי strategic planning -
תגמול retaliation -
תיכנון גמיש flexible planning -
תדירות frequency -
תיכנון כלכלי economic planning -
תדירות נצפית observed frequency -
תיכנון לטווח ארוך long range planning -
תהליך process -
תיכנון לטווח קצר short retm planning -
תהליך אוטורגרסיבי autoregressive process -
תיכנון-תיכנות-תיקצוב planning-programming-budgeting -
תהליך החלטה decision making process -
תיכנות programming -
תיכנות דינמי dynamic programming -
תהליך מחקר research process -
תיכנות היוריסטי heuristic programming -
תהליך מרקוב Markov process -
תהליך נפיצות diffusion proceas -
תהליך סטוכסטי stochastic process -
תיסוף revaluation -
תו מידה benchmark -
תיסוף (2) write up -
תוחלת expectation -
תיעוש industrialization -
תוחלת מותנית conditional expectation -
תיצרוכת consumption -
תוחלת רווח expected profits -
תירבות acculturation -
תוכנית program -
תכיפות אבטלה unemployment frequency -
תכלית purpose -
תוכנית דוז Doze plan -
תכנון planning -
תוכנית התאמה adjustment programme -
תל"ג GNP -
תלות בנתיב path dependence -
תוכנית חומש five-year plan -
תלות פנימית הדדית mutual interdependence -
תוכנית חילוץ כלכלית economic rescue plan -
תמ"ג GDP -
תוכנית יאנג Young plan -
תמהיל יצוא export mix -
תוכנית לאומית national plan -
תמורה consideration -
תוכנית לשיקום אירופה European recovery program -
תמורה שולית marginal proceeds -
תוכנית מאה אחוזים hundred per-cent plan -
תמחיר costing -
תמיכת מחירים price support -
תוכנית מרשל Marshall plan -
תמלוגים royalties -
תוכנית עמלות commission plan -
תמריץ incentive -
תוכנית פיתוח של האומות המאוחדות united nations development programme (UNDP) -
תמריץ שלילי disincsentive -
תמריצי יצוא export incentives -
תוספת increment -
תנאי הכרחי essential condition -
תוספת יוקר (תוס"י) cost of living allowance (COLA) -
תנאי כניסה condition of entry -
תועלת utility -
תנאי סחר terms of trade -
תועלת יסודית cardinal utility -
תנאי שיווי משקל equilibrium conditions -
תועלת כוללת total utility -
תנאים כלכליים economic conditions -
תועלת כלכלית economic usefulness -
תנודות fluctuations -
תועלת סדורה ordinal utility -
תנודות אקראיות random fluctuation -
תועלת פוחתת diminishing utility -
תנודות יוצאות דופן erratic fluctuations -
תועלת צפויה expected utility -
תנודות כלכליות economic fluctuations -
תועלת שולית marginal utility -
תנודות מחזוריות cyclical fluctuations -
תועלת שולית פוחתת diminishing marginal utility -
תנודות מחירים price fluctuations -
תועלת שולית, אסכולת marginal utility economics -
תנודות עונתיות seasonal fluctuations -
תועלת שלילית negative utility -
תנודתיות volatility -
תועלת שנתקבלה benefit received -
תנועת הון capital flow -
תועלת-עלות חברתית social benefits-costs -
תנועת זהב gold movement -
תועלתיות utilitarianism -
תנועת עבודה labor movement -
תוצא בעלות ownership effect -
תנייה conditionality -
תוצא דומינו domino effect -
תסוגה regression -
תוצא הכנסה income effect -
תעבורה transportation -
תוצא יישור קו catch-up effect -
תעודת זהב gold certificate -
תוצא יתרה ריאלית real balance effect -
תעודת כסף silver certificate -
תוצא עושר wealth effect -
תעסוקה employment -
תוצא עיגון anchoring effect -
תעסוקה חלקית partial employment -
תוצא פיג'ו Pigou effect -
תעסוקה מלאה full employment -
תוצא רשת network effect -
תעסוקה נגזרת derivative employment -
תוצא רשת חיצוני external network effect -
תעסוקת-יתר overemployment -
תוצא תחלופה substitution effect -
תער אוקהם Occam's razor -
תוצאה outcome -
תעשיות ינוקא infant industry -
תוצאה מקובלת accepted sequence -
תעשיות מובילות leading industries -
תוצאה מתוקנת revised sequence -
תעשיות מולאמות nationalized industries -
תוצאות לוואי side-effects -
תעשיות מפתח key industries -
תוצר product -
תעשייה industry -
תוצר לאומי national product -
תעשייה זורחת sunrise industry -
תוצר לאומי גולמי (תל"ג) gross national product (GNP) -
תעשייה זעירה small industry -
תוצר לאומי גולמי ממשי actual gross national product -
תעשייה חולצת extractive industry -
תוצר לאומי גולמי פוטנציאלי potential gross national product -
תעשייה כבדה heavy industry -
תוצר לאומי נקי (תל"ן) net national product (NNP) -
תעשייה לא־ריכוזית non-concentrated industry -
תוצר למועסק product per employed -
תעשייה מובילה leading industry -
תוצר לנפש per-capita income -
תעשייה מולאמת nationalized industry -
תוצר מקומי domestic product -
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) gross domestic product (GDP) -
תעשייה סמוכה adjacent industry -
תוצר מקומי נקי (תמ"ן) net domestic product -
תעשייה קלה light industry -
תוצר פיזי ממוצע average physical product -
תעשייה ריכוזית concentrated industry -
תוצרת גמורה finished stock -
תעשייה שוקעת sunset industry -
תוצרת חקלאית agricultural products -
תעשיין industrialist -
תעשיית זבל junk industry -
תוקף חיצוני external validity -
תעשיית מפתח key industry -
תוקף צולב cross validation -
תפוקה output -
תורה theory -
תפוקה כוללת total product -
תורה ביסיאנית Bayesian theory -
תפוקה לאומית national product -
תורה כלכלית economic theory -
תפוקה לגודל returns to scale -
תורה כללית של הוצאות general theory of expenditure -
תפוקה לגולגולת per-capita output -
תורה פסיכולוגית למחזור העסקים psychological theory of business cycle -
תפוקה ממוצעת average product -
תורות השקעות יתר overinvestment theories -
תפוקה מרבית maximum production -
תורות ייצור manufacturing theories -
תפוקה מרבית מיחידת עלות הפעלה maximum production per operation cost unit -
תורות מוניטריות monetary theories -
תפוקה נקייה net product -
תורת אי־ודאות uncertainty theory -
תפוקה פוחתת diminishishing returns -
תורת אמצעי קיום subsistence theory of wages -
תפוקה פיזית שולית marginal physical product -
תורת הארגון organization theory -
תפוקה שולית marginal productivity -
תורת ההכנסה התמידית permanent income theory -
תפוקה שולית הפרשית marginal differential productivity -
תורת החלטות decision theory -
תפוקה שולית של הון marginal productivity of capital -
תורת הסתברות probability theory -
תורת העדפה-דמיון preference-similarity theory -
תפוקת תעסוקה מלאה full-employment output -
תורת השכר subsistence theory of wages -
תפקידי כסף functions of money -
תורת השני-בטיבו second-best theory -
תפקידי ממשלה government role -
תורת התנהגות פירמה behavioral theory of firm -
תצ'ריזם Thatcherism -
תורת חוב-דפלציה debt-deflation theory -
תצוגה, השפעת demonstration effect -
תורת חלוקה distribution theory -
תצפית observation -
תורת חליפין exchange theory -
תצפית לא מיבנית unstructural observation -
תורת כמות של כסף quantity theory of money -
תצפית מיבנית. structural observation -
תורת כסף theory of money -
תצפית מכנית mechanincal observation -
תורת כסף כסחורה commodity theory of money -
תצפית משולבת combined observation -
תורת מבחנים tests theory -
תצרוכת consumption -
תורת מחירים price theory -
תצרוכת בלתי-תלויה autonomous consumption -
תורת מלאי inventory system -
תצרוכת קבועה permanent consumption -
תורת מנהלים של פירמות managerial theories of the firm -
תקופת בסיס base period -
תורת משחקים game theory -
תקופת הריון period of gestation -
תורת נקודות שמש (למחזור עסקים) sunspot theory of the trade cycle -
תקופת פירעון payback period -
תורת סחר בינלאומי international trade theory -
תקופת תקציב budget period -
תורת סחר חדשה new trade theory -
תקינה standartization -
תורת סיפוק satisficing theory -
תקיפות validity -
תורת ערך theory of value -
תקיפות צולבת cross validation -
תורת ערך סובייקטיבית subjective theory of value -
תקיפות קריטריון criterion-related validity -
תורת ערך על פי עבודה labor theory of value -
תקן standard -
תורת ערך על פי עלות ייצור cost of production theory of value -
תקני עבודה labour standards -
תורת ערך על פי תועלת utility theory of value -
תקפות validity -
תורת ערך שולית marginal theory of value -
תקפות מבחנים test validity -
תורת פירמה theory of firm -
תקפות מבנית validity construct -
תורת פירמה אבולוציונית evolutionary theory of the firm -
תקפות מדידה validity of measurement -
תורת פריון שולי של שכר theory of wages marginal productivity -
תקפות תוכן contents validity -
תורת ציפיות הגיוניות rational expectations theory -
תקפות תיאורית descriptives validity -
תורת צירופים combinatorial analysis -
תקצוב על בסיס אפס zero based budgeting -
תורת צמיחה growth theory -
תקציב budget -
תורת צרכן consumer theory -
תקציב לאומי national budget -
תורת קבוצות set theory -
תקציב מאוזן balanced budget -
תורת ריבית על הלוואות loanable funds theory of interest -
תורת ריבית קלאסית classical theory of interest -
תקציב מנהלי administrative budget -
תורת רנטה theory of rent -
תקציב נוסף additional budget -
תורת רנטה ריקרדיאנית Ricardian theory of rent -
תקציב פיתוח capital budget -
תורת שווקים theory of markets -
תקציב פעולות performance budget -
תורת שכר wage theory -
תקציב רגיל current budget -
תורת שכר על פי תפוקה שולית marginal productivity wage theory -
תקציב, תקופת budget period -
תורת תועלת שולית marginal utility theory -
תרשים chart -
תורת תורים waiting line theory / queueing theory -
תרשים בקרה control chart -
תרשים גאנט Gantt chart -
תורת תפוקה שולית marginal productivity theory -
תרשים זרימה flow chart -
תזרים הון capital flow -
תרשים יחסים ratio chart -
תרשים סגולות chart of attributes -
תזרים מזומנים מנוכה discounted cash flow -
תרשים סטיות chart of variables -
תחבורה/תעבורה transportation -
תחום range -
תרשים קו line chart -
תחום מדגם sample range -
תרשים תדירויות frequency chart -
תחום קלאסי classical range -
תרשים תדירויות יחסי relative frequency histogram -
תחומי מחלקה class boundaries -
תרשים תהליך process chart -
תחזוקה maintenance -
תשואה yield -
תחזית forecast -
תשואה יורדת לגודל decreasing returns to scale -
תחזית (2) prediction -
תשואה כוללת total return -
תחזית גישוש exploratory forecast -
תשואה לגודל returns to scale -
תחזית דלפי delphi forecast -
תשואה להון returns to capital -
תחזית הסתברויות probabilistic forecast -
תשואה להון מתואמת סיכון risk adjusted return on capital (RAROC) -
תחזית השקפות jury of executive opinion -
תשואה לתשומת גורם ייצור משתנה returns to the variable factor input -
תחזית כלכלית economic forecast -
תשואה עולה לגודל increasing returns to scale -
תחזית לטווח ארוך long-range forecasting -
תשואה קבועה לגודל constant returns to scale -
תחזית לטווח בינוני medium-range forecasting -
תשואה שולית marginal return -
תחזית מגמה trend forecast -
תשואה, שיעור rate of return -
תחזית נעה moving projection -
תשומה input -
תחלופה substitution -
תשומה-תפוקה input-output -
תחלופה נטו, שיעור net turnover rate -
תשלומי העברה transfer payments -
תחלופה שולית פוחתת diminishing marginal substitution -
תשלומי חסר deficiency payments -
תחלופה, השפעת substitution effect -
תשלומים בינלאומיים international payments -
תחלופה, חוק law of substitution -
תשתית infrastructure -
תחליף תלוי-זמן intertemporal substifution -
תשתית חברתית social infrastructure -
תחליפי יבוא import substitution -
תחרות competition -
תת-השקעה under-investment -
תחרותיות competitivness -
תת-סדרה subset -
תחתית bottom -
תת-תעסוקה underemployment -
תיאור גרפי graphic presentation -
תת-תצרוכת under-consumption -
תיאוריה theory -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות