לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 ש 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
שיטה דדוקטיבית deductive method -
שאיפה לרנטה rent seeking -
שיטה כלכלית economic system -
שאלה ותשובה (שו"ת) question and answer -
שיטה סובייקטיבית subjective method -
שאלה סגורה closed end question -
שיטות החלקה smoothing methods -
שאלה פתוחה open end question -
שיטות התחרות competition methods -
שאלון questionnaire -
שיטות חיזוי forecasting methods -
שאלת מפתח key question -
שיטת אחוזות manorial system -
שבי אסדרה regulatory capture -
שיטת ההוצאה expenditure method -
שבי המסדיר regulatory capture -
שיטת השוואה comparison method -
שביתה strike -
שיטת מחירים price system -
שיטת מטעים plantation system -
שבר bust -
שיטת מירב-מירב maximax method -
שבר (2) fraction -
שיטת ערך נוכחי present value method -
שבר (3) skewness -
שיטת ערך שוק market value method -
שבר חיובי positive skewness -
שיטת קו ישר straight line method -
שגיאה error -
שייר retention -
שגשוג prosperity -
שילוב אופקי horizontal integration -
שדה פתוח open-field -
שדולה lobby -
שימור conservation -
שדוני ציריך gnomes of Zurich -
שיעור rate -
שווה סבירות equiprobable -
שיעור אבטלה unemployment rate -
שווה-ערך ודאי certainty equivalent -
שיעור אבטלה טבעי natural unemployment rate -
שווי worth -
שיעור אבטלה נורמלי normal unemployment rate -
שווי (2) value -
שיעור אבטלה שאינו מאיץ אינפלציה non-accelerating inflation rate of unemployment -
שווי נקוב face value -
שיעור אינפלציה rate of inflation -
שווי נקי net worth -
שיעור בנק bank rate -
שוויון parity -
שיעור גידול growth rate -
שוויון אופקי vertical equality -
שוויון אנכי horizontal equality -
שיעור הגנה נומינלי nominal rate of protection -
שוויון כוח קנייה purchasing power parity (PPP) -
שיעור המרה שולי marginal rate of transformation -
שוויון מחיר-גורם price-factor equalization -
שיעור העדפת זמן time preference rate -
שוויון ריקארדייני Ricardian equivalence -
שיעור הצטברות accretion rate -
שוויון שולי marginal parity -
שיעור הצמדה linkage rate -
שווקים מתעוררים emerging markets -
שיעור השקעה חוזרת re-investment rate -
שווקים פיננסיים financial markets -
שיעור השתתפות participation rate -
שולח principal -
שיעור חיסכון savings rate -
שולי marginal -
שיעור ילודה birth rate -
שולי, ניתוח marginal analysis -
שיעור נזילות liquidity ratio -
שונות variance -
שיעור ניכיון discount rate -
שונות, ניתוח analysis of variance -
שיעור ניכיון, התאמת discount rate adjustment -
שוק market -
שיעור צמיחה growth rate -
שוק אחיד single market -
שיעור צמיחה טבעי natural growth rate -
שוק אירו Euromarket -
שיעור ריבית rate of interest -
שוק אירופי משותף common european market -
שיעור ריכוזיות concentration rate -
שוק אפור gray market -
שוק בר־תחרות contestable market -
שיעור תגובות response rate -
שוק גואה boom market -
שיעור תחלופה replacement rate -
שיעור תחלופה נטו net turnover tate -
שוק הומוגני homogenuous market -
שיעור תחלופה שולי marginal rate of substitution -
שוק הון capital market -
שיעור תעסוקה activity rate -
שוק הון ובורסה capital market and stock exchange -
שיעור תשואה rate of return -
שוק היתחרותי competitive market -
שיעור תשואה מנוכה (שת"ם) discounted rate of return -
שוק הנפט oil market -
שוק הנפקות חדשות new issue market -
שיעור תשואה ריאלי real rate of return -
שוק חברתי social market -
שיעורי היווי formation rate -
שוק חופשי free market -
שיערוך revaluation -
שוק יורד declining market -
שיקגו, אסכולת Chicago school -
שוק יחיד single market -
שיקלול weighting -
שוק יחיד אירופי European single market -
שירות service -
שוק יעיל efficient market -
שירות המדינה civil service -
שוק יצרנים producers market -
שירותי הון capital service -
שוק ירוד down market -
שירותי רווחה social services -
שוק כספים money market -
שירותים service industries -
שוק לסחורות commodity market -
שוק מוכרים sellers' market -
שיתוף ציבורי-פרטי public-private collaboration -
שוק מפולח segmentation market -
שכיח mode -
שוק מפוקח controlled market -
שוק מקביל parallel market -
שכיחות יחסית relative frequency -
שוק מקומי home market -
שכיחות מוחלטת absolute frequency -
שוק משוכלל perfect market -
שכיחות מצטברת cumulative frequency -
שוק משותף common market -
שכיחות משותפת joint frequency -
שכליות מוגבלת bounded rationality -
שוק ניסיוני test market -
שכר wages -
שוק סחורות עתידיות commodities futures market -
שכר (2) fee -
שוק עבודה labor market -
שכר כספי money wages -
שוק עבודה כפול dual labor market -
שכר מינימום minimum wage -
שוק עבודה מפולח segmented labor market -
שכר נומינלי nominal wages -
שוק עבודה פנימי internal labor market -
שכר עידוד incentive pay -
שוק עבודה של ארגון organization labor market -
שכר קבלני piecework / payment by results -
שוק עבודה של מקצוע occupational labor market -
שכר קיום living wage -
שוק פתוח open market -
שכר ראלי real wages -
שוק צרכנים consumers market -
שכר, תורת subsistence theory of wages -
שוק קונים buyers market -
שמרנות conservatism -
שוק ראשוני primary market -
שנת בסיס base year -
שוק שחור black market -
שנת כספים Fiscal year -
שוק תחרותי competitive market -
שנת תקציב budget year -
שוק תעשייתי industrial market -
שער היוון capitalization rate -
שוק, ניתוח market analysis -
שער התערבות intervention rate -
שוקי מטבע חוץ foreign exchange markets -
שער זוחל gradual devaluation -
שותפות partnership -
שער חליפין rate of exchange -
שותפות לא-רשומה un-registered partnership -
שער חליפין אפקטיבי effective exchange rate -
שותפות לעומת חברה partnership vs. company -
שער חליפין מקביל parallel rate of exchange -
שותפות רווחים profit sharing -
שער חליפין משוקלל סחר trade-weighted exchange rate -
שחיקת הון capital erosion -
שער חליפין נייד floating exchange rate -
שחיקת מטבע abrasion of coins -
שחיקת שכר wages erosion -
שער חליפין עקיף indirect exchange -
שחיתות corruption -
שטחות facet -
שער חליפין קבוע fixed exchange rate -
שטר כסף banknote -
שער חליפין ראלי real exchange rate -
שער חליפין רשמי official exchange rate -
שער חליפין, ריבוי multiple exchange rates -
שיא peak -
שער יציג representative rate -
שער כפול, שיטת two-tier system -
שיהוי lag -
שער ניכיון משנה rediscount rate -
שיהוי זמן time lags -
שער ריבית rate of interest -
שיהוי תרבותי cultural lag -
שער ריבית אפקטיבי effective interest rate -
שיווי משקל equilibrium -
שער ריבית משתנה (נייד) floating interest rate -
שער ריבית סובייקטיבי subjective rate of interest -
שיווי משקל בשוק market equilibrium -
שער ריבית שולי marginal rate of interest -
שיווי משקל דינמי dynamic equilibrium -
שעת אדם man hour -
שיווי משקל חלקי partial equilibrium -
שעת מכונה machine hour -
שיווי משקל יציב stable equilibrium -
שפיטת ערך value judgement -
שיווי משקל כללי general equilibrium -
שפל recession -
שפל (2) slump -
שיווי משקל מוניטרי monetary equilibrium -
שפל גדול great depression -
שיווי משקל מעל לתעסוקה מלאה above full employment equilibrium -
שקיפות transparency -
שיווי משקל מתחת לתעסוקה מלאה bellow full employment equilibrium -
שקל shekel -
שיווי משקל ענפי equilibrium of industry -
שקלול weighting -
שקלול סחר trade weighting -
שיווי משקל של צרכן consumer equilibrium -
שיווק marketing -
שיווק, הסכם marketing agreement -
שרשור linking -
שיוף מטבע currency filing -
שרשרת מרקוב Markov chain -
שיחזור reproducibility -
שרשרת ערך value chain -
שיחזור (2) reproducibility -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות