א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
ראיון interview - ראיון איכותי qualitative interview - ראיון אישי personal interviw - ראיון בדואר mail interview - ראיון בטלפון telephone interview - ראיון כמותי quantitative interview - ראיון לא-מובנה unstructured interview - ראיון מובנה structured interview - ראיון מובנה בחלקו partly structured interview - ראיון מובנה ישיר direct structured interview - ראיון מיקוד קבוצתי focus group interview - ראיון סגור closed end interview - ראיון עומק depth interview - ראיון פנים אל פנים face to face interview - ראיון פתוח open end interview - ראיון, סקרי interview surveys - ראלי real - ראש סולם upscale - רב-צדדיות multilateralism - רב-קווי multicollinearity - רב-שנתי secular - רביעון quartile - רבעון quarter - רגישות מחירים price sensitivity - רגרסיה regression - רגרסיה בשלבים stepwise regression - רגרסיה ליניארית linear regression - רגרסיה מרובה multiple regression - רגרסיה פשוטה simple regression - רגרסיה, ניתוח regression analysis - רדיפת רנטות rent seeking - רווח profit - רווח אינפלציוני inflationary gain - רווח בר-סמך confidence interval - רווח הון capital gain - רווח המרה foreign exchange gain - רווח טהור pure profit - רווח כולל total profit - רווח כולל מירבי maximum total profit - רווח כלכלי economic profit - רווח לעומת דיבידנד interest vs. dividend - רווח מוניטרי monetary gain - רווח מספק satisfying profit - רווח נורמלי normal profit - רווח ריאלי real gain - רווח שולי marginal profit - רווחה welfare - רווחה חברתית social welfare - רווחה כמותית quantitive easing - רווחיות profitability - רווחים עודפים super-normal profits - רווחים עודפים (2) excess profits - רוחב מחלקה class interval - רושש את השכן, מדיניות beggar-thy-neighbor policy - ריבוי שערי חליפין multiple exchange rates - ריבונות הצרכן consumer preference - ריבית interest - ריבית אפקטיבית effective rate of interest - ריבית בסיסית prime (interest) rate -
ריבית בשל דחיית שימוש abstinence theory of interest - ריבית לכספים בני-הלוואה loanable funds theory of interest - ריבית לעומת דיבידנד interest vs. dividend - ריבית נטו net interest - ריבית ראלית real interest - ריבית שלילית negative interest - רייגניזם / רייגונומיקס reaganism - ריכוזיות concentration - ריכוזיות קונים buyers concentration - ריכוזיות שולית marginal concentration - ריכוזיות תעשייה industry concentration - ריצה אל הדולר האחרון drain on the reserves - רישול ארגוני organizational slack - רישיונות בנייה construction contract awards - רכוש property - רכוש (2) assets - רכוש ציבורי commons - רכוש רוחני intelectual property - רכישה אופקית horizontal acquisition - רכישה מקבילה (נגדית) counter purchasing - רמת איכות קבילה acceptable quality level - רמת אימוץ level of effort - רמת אמינות reliability level - רמת דיוק accuracy level - רמת הסתפקות satisfying level - רמת חיים standard of living - רמת יעילות efficiency level - רמת מהימנות confidence level - רמת מובהקות level of significance - רמת מחירים price level - רמת מחירים כללית general price level - רמת צריכה consumption level - רמת ריכוזיות concentration level - רמת תוצר של שיווי משקל equilibrium level of national income - רנטה rent - רנטה כלכלית economic rent - רנטה, תורת theory of rent - רפורמה אגררית land reform - רפורמה מוניטרית monetary reform - רפורמת מחירים price reform - רפורמת מס tax reform - רפיפות ארגונית organizational slack - רפלציה / ריפלציה reflation - רצון want - רצונות wants - רציונליות / שכליות rationalism - רציונליות מוגבלת bounded rationality - רציונליות של הצרכן consumer's rationalism - רציונליזציה שיכלון rationalization - רצייה חברתית social desirability - רקמת תנאים / קוניונקטורה conjuncture - רשומה record - רשות לאומית לאנרגיה national authority for energy - רשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום rehabilitation of depressed areas authority - רשות לרכישת גומלין reciprocal buying authority - רשות ניירות ערך securities authority - רשות נמלים ports authority - רשות שדות התעופה Airports authority -