לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 ר 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ריבית בשל דחיית שימוש abstinence theory of interest -
ראיון interview -
ריבית לכספים בני-הלוואה loanable funds theory of interest -
ראיון איכותי qualitative interview -
ריבית לעומת דיבידנד interest vs. dividend -
ראיון אישי personal interviw -
ריבית נטו net interest -
ראיון בדואר mail interview -
ריבית ראלית real interest -
ראיון בטלפון telephone interview -
ריבית שלילית negative interest -
ראיון כמותי quantitative interview -
ראיון לא-מובנה unstructured interview -
ריכוזיות concentration -
ראיון מובנה structured interview -
ריכוזיות קונים buyers concentration -
ראיון מובנה בחלקו partly structured interview -
ריכוזיות שולית marginal concentration -
ראיון מובנה ישיר direct structured interview -
ריכוזיות תעשייה industry concentration -
ראיון מיקוד קבוצתי focus group interview -
ריצה אל הדולר האחרון drain on the reserves -
ראיון סגור closed end interview -
רישול ארגוני organizational slack -
ראיון עומק depth interview -
רישיונות בנייה construction contract awards -
ראיון פנים אל פנים face to face interview -
רכוש property -
ראיון פתוח open end interview -
רכוש (2) assets -
ראיון, סקרי interview surveys -
ראלי real -
רכוש רוחני intelectual property -
ראש סולם upscale -
רכישה אופקית horizontal acquisition -
רב-צדדיות multilateralism -
רב-קווי multicollinearity -
רמת איכות קבילה acceptable quality level -
רב-שנתי secular -
רמת אימוץ level of effort -
רביעון quartile -
רמת אמינות reliability level -
רבעון quarter -
רמת דיוק accuracy level -
רגישות מחירים price sensitivity -
רמת הסתפקות satisfying level -
רגרסיה regression -
רמת חיים standard of living -
רגרסיה בשלבים stepwise regression -
רמת יעילות efficiency level -
רגרסיה ליניארית linear regression -
רמת מהימנות confidence level -
רגרסיה מרובה multiple regression -
רמת מובהקות level of significance -
רגרסיה פשוטה simple regression -
רמת מחירים price level -
רגרסיה, ניתוח regression analysis -
רמת מחירים כללית general price level -
רדיפת רנטות rent seeking -
רמת צריכה consumption level -
רווח profit -
רמת ריכוזיות concentration level -
רווח אינפלציוני inflationary gain -
רמת תוצר של שיווי משקל equilibrium level of national income -
רווח בר-סמך confidence interval -
רנטה rent -
רווח הון capital gain -
רנטה כלכלית economic rent -
רווח המרה foreign exchange gain -
רנטה, תורת theory of rent -
רווח טהור pure profit -
רווח כולל total profit -
רווח כולל מירבי maximum total profit -
רווח כלכלי economic profit -
רפורמת מס tax reform -
רווח לעומת דיבידנד interest vs. dividend -
רפיפות ארגונית organizational slack -
רווח מוניטרי monetary gain -
רווח מספק satisfying profit -
רצון want -
רווח נורמלי normal profit -
רצונות wants -
רווח ריאלי real gain -
רווח שולי marginal profit -
רציונליות מוגבלת bounded rationality -
רווחה welfare -
רציונליות של הצרכן consumer's rationalism -
רווחה חברתית social welfare -
רווחה כמותית quantitive easing -
רצייה חברתית social desirability -
רווחיות profitability -
רווחים עודפים super-normal profits -
רשומה record -
רשות לאומית לאנרגיה national authority for energy -
רוחב מחלקה class interval -
רשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום rehabilitation of depressed areas authority -
רושש את השכן, מדיניות beggar-thy-neighbor policy -
רשות לרכישת גומלין reciprocal buying authority -
ריבוי שערי חליפין multiple exchange rates -
רשות ניירות ערך securities authority -
ריבונות הצרכן consumer preference -
רשות נמלים ports authority -
ריבית interest -
רשות שדות התעופה Airports authority -
ריבית אפקטיבית effective rate of interest -
ריבית בסיסית prime (interest) rate -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות