לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 ק 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
קבוע constant -
קבוצה group -
קיום existence -
קיום הוגן fair subsistence -
קבוצה זרה mutually exclusive set -
קיום כלכלי economic life -
קבוצה ריקה empty set -
קיזוז, עיקרון compensation principle -
קבוצת אנדים Andean group -
קיטוב עושר polarization of wealth -
קבוצת ביקורת control group -
קיטון טבעי natural decrease -
קבוצת ההזכרה Cairns group -
קבוצת העשר group of ten (G-10) -
קיינסיאניזם Keynesianism -
קבוצת העשרים groupe of twenty [G-20] -
קיצוב rationing -
קבוצת העשרים ואחת groupe of twenty one [G-21] -
קיצוב הון capital rationing -
קבוצת השבע group of seven (G7) -
קירוב approximation -
קבוצת השמונה groupe of eigth [G-8] -
קישור מדד index linkage -
קבוצת השתייכות membership group -
קישור רשומות record linkage -
קבוצת התייחסות reference group -
קלאסיקנים classics -
קבוצת לחץ pressure group -
קלאסית, אסכולה classical school -
קבוצת מיקוד focus group -
קליאומטריקה cliometrics -
קבוצת ניסוי experimental group -
קללת הזוכה winner's curse -
קבוצת עבודה working party -
קלפטוקרטיה kleptocracy -
קבילות acceptability -
קמור convex -
קביעת מחירים price fixing -
קמרליזם cameralism -
קבלן contractor -
קנוניה collusion -
קבלן משנה sub-contractor -
קניות גומלין reciprocal buying -
קבלן עצמאי independent contractor -
קנייה מוקדמת advance purchase -
קבלת החלטות decision-making -
קניין רוחני intellectual property -
קהילייה אירופאית European community -
קהילייה כלכלית של מדינות הפסיפיק Asian Pacific economic cooporation (APCE) -
קעור concave -
קו ייצור production line -
קפיטולציות capitulation -
קו מגמה trend line -
קפיטליזם capitalism -
קו מידה baseline -
קפיטליזם ללא חיכוך friction- free capitalism -
קו עוני poverty line -
קו רגרסיה regression line -
קפיטליזם של רווחה welfare capitalism -
קו שווה-הוצאה iso-cost line -
קפיטליסט capitalist -
קו תקציב budget line -
קרטל cartel -
קואופרציה / קורפורטיזם cooperatism / cooperation -
קריאות, מדד readership index -
קולוניאליזם colonialism -
קריית מדע science park -
קולקטיוויזם collectivism -
קרן fund -
קומבינטוריקה combinatorial analysis -
קרן (2) principal -
קומודיטיזציה commoditization -
קרן אירופאית Euroean fund -
קומוניזם communism -
קרן אירופאית לפיתוח European development fund -
קומינטרן comintern -
קרן אירופאית לפיתוח אזורי European regional development fund -
קומיסיון commission -
קרן אפריקנית לפיתוח African development fund -
קומקון comecon -
קרן בינלאומית לפיתוח החקלאות International fund for agricultural development -
קונגלומרט conglomerate -
קרן ייצוב מטבע חוץ exchange stabilization fund -
קוניונקטורה conjuncture -
קרן מטבע בינלאומית international monetary fund [IMF] -
קונסולידציה consolidation -
קרן מטבע מיוחדת extended fund facility -
קונסולס consols -
קרן נאמנות unit trust / mutual fund -
קונסורציום consortium -
קרן פנסיה pension fund -
קרן קווית לפיתוח כלכלי ערבי kuwait fund for Arab economic development -
קופת גמל provident fund -
קרן שכר wage fund -
קופת קצבה superannuation fund -
קוצר ראות short-termism -
קרקע land -
קורטוסיס kurtosis -
קרקע זיבורית marginal land -
קשיחות rigidity -
קורפורטיזם corporatism -
קשיחות ביקוש demand rigidity -
קטר, עיקרון locmotive principle -
קשיחות מחירים price rigidity -
קיבולים acceptances -
קשר association -
קיברנטיקה cybernetics -
קשר סטטיסטי statistical association -
קידוד coding -
קשר קווי linear relationship -
קידוד ענפי industrial coding -
קשרי סחר trade relations -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות