לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 צ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
צבא מובטלים בעתודה reserve army of the unemployed -
צמיחה בלתי-מבוקרת unauthorized growth -
צבירות accrual -
צמיחה בת-קיימא sustainable growth -
צד לחוזה contracting party -
צמיחה כלכלית economic growth -
צדקה charity -
צמיחה לא-כלכלית uneconomic growth -
צוואר בקבוק bottleneck -
צמיחה מאוזנת balanced growth -
צוות מוחות brain trust -
צמיחה מחטיאה immiserizing growth -
צמיחה מלאכותית artificial growth -
צולפריין Zollverein -
צמיחה מתמשכת sustainable growth -
צומת rode -
צמיחה שלילית nigative growth -
צורך need -
צמיחה, שיעור growth rate -
צורכי קיום existence needs -
צמיחה, תורת growth theory -
ציוד הוני capital equipment -
צמיתות serfdom -
צמצום parsimony -
ציון מוחלט absolute grade -
צמצום אשראי credit reduction -
ציון תקן standard score -
צמצום הסדרה deregulation -
ציפיות expectations -
צפיפות density -
ציפיות הגיוניות rational expectations -
צפיפות (2) congestion -
ציפיות המגשימות את עצמן self-fulfiling expectations -
צריכה consumption -
ציפיות המסכלות את עצמן self-frustrating expectations -
צריכה בלתי-פרודוקטיבית unproductive consumption -
ציפיות מסתגלות adaptive expectations -
צריכה ממריצה induced consumption -
ציפיות, גורם anticipation factor -
צריכה ממשלתית government consumption -
ציר axis -
צריכה עצמית self consumption -
ציר X x-axis -
צריכה פרטית private consumption -
ציר Y y-axis -
צריכה, רמת consumption level -
צירוף מירבי maximum combination -
צריכת הון capital consumption -
צירופים, תורת combinatorial analysis -
צריכת ראווה conspicuous consumption -
צמידות היצע כסף-הוצאה money supply-spending linkage -
צרכן consumer -
צרכן, תורת consumer theory -
צמיחה growth -
צרכנות consumerism -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות