א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
פאניקה panic - פארטו, חוק Pareto's law - פגע וברח hit and run - פדיון כולל total revenue - פדיון ממוצע average revenue - פדיון שולי marginal revenue - פדרל רזרב סיסטם Federal reserve system - פוליסת ביטוח insurance policy - פונקציה function - פונקציה חד-גונית (מונוטונית) monotonic function - פונקציה לינארית linear function - פונקציונלי functional - פונקציית ביקוש demand function - פונקציית היצע supply function - פונקציית הפסד loss function - פונקציית התפלגות מצטברת comulative distribution function - פונקציית ייצור production function - פונקציית סיכון Risk function - פונקציית עלות cost function - פונקציית קוב-דוגלס Cobb-Douglas function - פונקציית תועלת utility function - פוסט-קיינסיאנים post-Keynesians - פורט נוקס Fort Knox - פחת depreciation - פחת כלכלי economic depreciation - פחת מואץ accelerated depreciation - פחת פיזי physical deterioration - פטנט patent - פטרו-בונד petrobond - פטרנליזם Paternalism - פיאודליזם feudalism - פיג'ו, גורם Pigou effect - פיזור dispersion - פיזיוקרטים physiocrats - פיחות develuation - פיחות התחרותי competitve exchange depreciation - פיחות זוחל / זחילת שער crawling peg - פיחות מוסווה hidden devaluation - פיחות ריאלי real devaluation - פילוח שוק market segmentation - פיסקליסטים fiscalists - פיצוי חלקי partial compensation - פיצויי מלחמה war indemnities - פיצול אלפא ביתי a-b split - פיצול עיסוקים job-sharing - פיקדון בנק bank deposit - פיקדון יבוא import deposit - פיקדון משני secondary deposit - פיקדון נגזר derivative deposit - פיקדון ראשוני primary deposit - פיקוח איכותי qualitative control - פיקוח כמותי quantitative control - פיקוח מוניטרי monetary control - פיקוח סלקטיבי selective control - פיקוח על אשראי credit control - פיקוח על יבוא import control - פיקוח על מחירים price control - פיקוח על מטבע חוץ exchange control - פיקוח על תעריפים rate regulations - פיקוח תקציבי budgetary control - פירבור suburbia - פירוק חברה liquidation of company - פירמה firm - פירמה חולשת dominant firm - פירמה מייצגת representative firm - פירמה נוכרית foreign firm -
פירסון, מקדם Pearson's correlation coefficient - פישר, גורם Fisher effect - פיתוח development - פיתוח כלכלי economic development - פלוטוקרטיה plutocracy - פניקה panic - פנל panel - פנל אינטרנטי internet panel - פנסיה pension - פנקס כינויי מקור register of origin marks - פנקס סימני מסחר register of trade marks - פנקס פטנטים register of patents - פנקס שמות עסק register of business names - פסולת waste - פסיכוגרפיה psychographics - פעולות בשוק הפתוח open market operations - פעולות לוגיות logical operations - פעולת גומלין reciprocal action - פעילויות משוב-סקר survey-feedback activities - פעילות כלכלית economic activity - פעילות כלכלית לא-שוקית non-marketed economic activity - פעילות עסקית business activity - פער אינפלציוני inflationary gap - פער דולרי dollar gap - פער דפלציוני dflationary gap - פער טכנולוגי technological gap - פער מסחרי trade gap - פער תשואה הפוך reverse yield gap - פרדוקס חיסכון paradox of thrift - פרדוקס יתרון יחסי comparative advantage paradox - פרדוקס לאונטיף Leontief paradox - פרדוקס ערך paradox of value - פרודוקטיביזציה productivization - פרוטוקול קיוטו Kyoto protocol - פרוטקציוניזם protectionism - פרוטקציוניזם חדש new-protectionism - פרולטריון proletariat - פרוליטריון סחבות lumpenproletariat - פרוקסי proxy - פרט individual - פרטי מזומנים cash items - פרידמניזם Friedmanism - פריון productivity - פריון הון capital productivity - פריון הון ברוטו gross capital productivity - פריון הון נטו net capital productivity - פריון הון שולי marginal productivity of capital - פריון כולל total factor productivity [TFP] - פריון עבודה labor productivity - פריון קרקע productivity of land - פריטי מזומן cash items - פריים רייט prime rate - פרימת אגד unbundling - פריסה מחדש rescheduling - פריסת עבודה מחדש re-deployment of labor - פרמטר parameter - פרמיה premium - פרמיית אינפלציה inflation premium - פרמיית זהב gold premium - פרמיית יצוא export premium - פרמיית סיכונים risk premium - פרס נובל לכלכלה Nobel memorial prize in economic science - פרסומת advertising - פרק אחד-עשר chapter 11 - פרק תעשייתי industrial park - פשיזם fashism -