לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 פ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
פירסון, מקדם Pearson's correlation coefficient -
פאניקה panic -
פישר, גורם Fisher effect -
פארטו, חוק Pareto's law -
פיתוח development -
פגע וברח hit and run -
פיתוח כלכלי economic development -
פדיון כולל total revenue -
פלוטוקרטיה plutocracy -
פדיון ממוצע average revenue -
פניקה panic -
פדיון שולי marginal revenue -
פנל panel -
פדרל רזרב סיסטם Federal reserve system -
פנל אינטרנטי internet panel -
פוליסת ביטוח insurance policy -
פנסיה pension -
פונקציה function -
פנקס כינויי מקור register of origin marks -
פנקס סימני מסחר register of trade marks -
פנקס פטנטים register of patents -
פונקציונלי functional -
פנקס שמות עסק register of business names -
פונקציית ביקוש demand function -
פסולת waste -
פונקציית היצע supply function -
פסיכוגרפיה psychographics -
פונקציית הפסד loss function -
פעולות בשוק הפתוח open market operations -
פונקציית התפלגות מצטברת comulative distribution function -
פעולות לוגיות logical operations -
פונקציית ייצור production function -
פעולת גומלין reciprocal action -
פעילויות משוב-סקר survey-feedback activities -
פונקציית עלות cost function -
פעילות כלכלית economic activity -
פונקציית קוב-דוגלס Cobb-Douglas function -
פעילות כלכלית לא-שוקית non-marketed economic activity -
פונקציית תועלת utility function -
פעילות עסקית business activity -
פער אינפלציוני inflationary gap -
פורט נוקס Fort Knox -
פער דולרי dollar gap -
פחת depreciation -
פער דפלציוני dflationary gap -
פחת כלכלי economic depreciation -
פער טכנולוגי technological gap -
פחת מואץ accelerated depreciation -
פער מסחרי trade gap -
פחת פיזי physical deterioration -
פער תשואה הפוך reverse yield gap -
פטנט patent -
פרדוקס חיסכון paradox of thrift -
פטרו-בונד petrobond -
פרדוקס יתרון יחסי comparative advantage paradox -
פטרנליזם Paternalism -
פרדוקס לאונטיף Leontief paradox -
פיאודליזם feudalism -
פרדוקס ערך paradox of value -
פיג'ו, גורם Pigou effect -
פרודוקטיביזציה productivization -
פיזור dispersion -
פרוטוקול קיוטו Kyoto protocol -
פיזיוקרטים physiocrats -
פרוטקציוניזם protectionism -
פיחות develuation -
פרוטקציוניזם חדש new-protectionism -
פיחות התחרותי competitve exchange depreciation -
פרולטריון proletariat -
פרוליטריון סחבות lumpenproletariat -
פיחות מוסווה hidden devaluation -
פרוקסי proxy -
פיחות ריאלי real devaluation -
פרט individual -
פילוח שוק market segmentation -
פיסקליסטים fiscalists -
פרידמניזם Friedmanism -
פיצוי חלקי partial compensation -
פריון productivity -
פיצויי מלחמה war indemnities -
פריון הון capital productivity -
פריון הון ברוטו gross capital productivity -
פריון הון נטו net capital productivity -
פיקדון בנק bank deposit -
פריון הון שולי marginal productivity of capital -
פיקדון יבוא import deposit -
פריון כולל total factor productivity [TFP] -
פיקדון משני secondary deposit -
פריון עבודה labor productivity -
פיקדון נגזר derivative deposit -
פריון קרקע productivity of land -
פיקדון ראשוני primary deposit -
פריטי מזומן cash items -
פיקוח איכותי qualitative control -
פריים רייט prime rate -
פיקוח כמותי quantitative control -
פרימת אגד unbundling -
פיקוח מוניטרי monetary control -
פריסה מחדש rescheduling -
פיקוח סלקטיבי selective control -
פריסת עבודה מחדש re-deployment of labor -
פיקוח על אשראי credit control -
פרמטר parameter -
פיקוח על יבוא import control -
פרמיה premium -
פרמיית אינפלציה inflation premium -
פרמיית זהב gold premium -
פיקוח על תעריפים rate regulations -
פרמיית יצוא export premium -
פיקוח תקציבי budgetary control -
פירבור suburbia -
פרס נובל לכלכלה Nobel memorial prize in economic science -
פירוק חברה liquidation of company -
פרסומת advertising -
פירמה firm -
פרק אחד-עשר chapter 11 -
פירמה חולשת dominant firm -
פרק תעשייתי industrial park -
פירמה מייצגת representative firm -
פשיזם fashism -
פירמה נוכרית foreign firm -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות