לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 ע 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
עמק הסיליקון silicon valley -
עבדות slavery -
ענף industry -
עבודה labor -
ענף בעל עלות קבועה constant cost industry -
עבודה חלקית partial employment -
ענף הגנתי defensive industry -
עבודה ישירה direct labor -
ענף כלכלי industry -
ענף כלכלי (2) economic sector -
ענף מחזורי cyclical industry -
עבודת דחק workfare -
ענף קל רגליים footloose lndustry -
עבודת ילדים child labor -
ענף ראשוני primary industry -
עדות פיזית לערך phsical indication of value -
ענף שלישוני tertiary industry -
עדיפות preference -
ענף שניוני secondary industry -
עדיפות (2) priority -
ענפי ייצור production industries -
עובד שולי marginal worker -
עסק business -
עוגה קבועה fixed-pie assumption -
עסק חי going concern -
עוגה תופחת expanding-pie -
עסק קטן small business -
עוגן מוניטרי monetary anchor -
עסקה אוטונומית autonomous transaction -
עוגן נומינלי nominal anchor -
עסקה כלכלית economic transaction -
עודף surplus -
עסקה כלכלית economic transaction -
עודף ביקוש demand surplus -
עסקה למועד forward exchange -
עודף במאזן תשלומים balance of payments surplus -
עסקה מאזנת balancing transaction -
עודף יצוא net exports -
עסקה משותפת joint venture -
עודף יצרן producer's surplus -
עסקות הופכיות negative dealings -
עודף כלכלי economic surplus -
עסקות, נוסחת transactions equation -
עודף מוכר seller's surplus -
עסקים דוט קום business com -
עודף מסחרי trade surlus -
עודף צרכן consumer surplus -
עודף תקציבי budget surplus -
עסקת חבילה package deal -
עולם שלישי third world -
עסקת חליפין exchange transaction -
עומס חוב burden of debt -
עסקת מעבר transit transaction -
עוני poverty -
עסקת קיזוז offset transaction -
עונתיות seasonality -
עץ החלטות decision tree -
עוצמה strength -
עץ החלטות, ניתוח decision tree analysis -
עוצמה נגדית countervailing power -
עצימות מחקר ופיתוח (מו"פ) research and development intensity -
עוצמת מבחן power of test -
עצמה power / strenght -
עוצמת רווחיות profitabilty strenght -
עקומה "שבורה" kinked curve -
עושה מחיר price maker -
עושר wealth -
עקומה א-סימטרית asymmetric graph -
עושר אישי personal wealth -
עקומה א-סימטרית חיובית positive asymmetric graph -
עושר לאומי national wealth -
עקומה א-סימטרית שלילית negative asymmetric graph -
עושר עמים wealth of nations -
עקומה אחידה uniform graph -
עושר, גורם wealth effect -
עיבוד processing -
עיבוד מידע information processing -
עקומה סימטרית פעמונית symmetric bell-shaped graph -
עיבוד נתונים data processing -
עיבוד נתונים ענפי industrial data processing -
עקומה רב-שכיחית multimodal graph -
עיגול rounding -
עקומה שוות ייצור iso-product curve -
עיגון, אפקט anchoring effect -
עקומות ביקוש והיצע demand and supply curves -
עידוד השקעות investment encouragement -
עיסוק מגביל restrictive practice -
עקומת "יו" U-shaped graph -
עיצוב אקראי לחלוטין completely randomized design -
עקומת אדישות indifferecne curve -
עיצוב אקראי מרובע randomized block design -
עקומת אדישות קהילתית community indifference curve -
עקומת אפשרויות ייצור production possibility curve -
עיצוב פקטורלי factorial design -
עקומת ביקוש demand curve -
עיצוב ריבוע לטיני latin square design -
עקומת ביקוש והיצע demand and supply curves -
עיצומים כלכליים economic sanctions -
עקומת ביקוש מצרפי aggregate demand curve -
עיקור sterilization -
עקומת ביקוש של שוק market demand curve -
עיקור זהב gold sterilization -
עקומת הזדמנות opportunity curve -
עיקרון concept -
עקומת היצע supply furve -
עקומת היצע מצרפי aggregate supply curve -
עיקרון האצה acceleration principle -
עקומת הכנסה-תצרוכת income consumption curve -
עיקרון הצמצום principle of parsimony -
עקומת לאפר Laffer curve -
עיקרון הקטר locomotive principle -
עקומת לורנץ Lorenz curve -
עיקרון הקיזוז compensation principle -
עיקרון השוויון השולי marginal parity principle -
עקומת מחיר-תצרוכת price-consumption curve -
עיקרון התועלת benefit principle -
עקומת עלות cost curve -
עיקרון ייצוגיות principle of representation -
עקומת פיליפס Phillips curve -
עיקרון עסק חי going concern concept -
עקומת שכיחויות frequency curve -
עיר חברה company town -
עקומת תגובה reaction curve -
עיר מפעל company town -
עקומת תועלת כוללת total utility curve -
עירוי injection -
עקומת תמורה transformation curve -
עירוי חיצוני external injection -
עקומת תצרוכת consumption curve -
עירוי פנימי internal injection -
עקומת תשואה yield curve -
על תנאי contingent -
עקיבות פנימית internal consistency -
עלויות גדלות increasing costs -
עקרונות המיסוי taxation principles -
עלויות התאמה adjustment costs -
עריכה marshal -
עריכה ברצף sequencing -
עלויות יחסיות comparative costs -
ערך value -
עלויות כלכליות economic costs -
ערך אובייקטיבי objective value -
עלויות צריכה cost of consumption -
ערך הוני capital value -
עלויות, זרימת flow of costs -
ערך זמן של כסף time value of money -
עלות cost -
ערך חיצוני external value -
עלות אבודה sunk cost -
ערך חליפין value in exchange -
עלות אחידה constant cost -
ערך טהור unit free value -
עלות אלטרנטיבית alternative cost -
ערך יחסי relative value -
עלות אלטרנטיבית גלויה explicit alternative cost -
ערך כלכלי economic value -
ערך כלכלי של מגבלה economic value of restraint -
עלות אלטרנטיבית ממוצעת average alternative cost -
ערך כלכלי של פעילות economic value of activity -
עלות אלטרנטיבית סמויה implicit alternative cost -
ערך כסף value of money -
עלות אלטרנטיבית שולית marginal alternative cost -
ערך מהוון capitalized value -
עלות אלטרנטיבית של הון alternative cost of capital -
ערך מוחלט absolute value -
עלות אמודה estimated cost -
ערך מוחלף substitute value -
עלות בלתי-נמנעת unavoidable cost -
ערך מוניטין goodwill value -
עלות בלתי-נשלטת non-controllable cost -
ערך מוסף added value -
עלות בת-עיקוב traceable cost -
ערך מוסף בייצור value added by production -
עלות גורם שולי marginal factor cost -
ערך מוסף ביצוא value added by exports -
ערך מותנה conditional value -
עלות הון cost of capital -
ערך מטבע currency value -
עלות הזדמנות opportunity cost -
ערך מיוחל expected value -
עלות הלוואות cost of borrowed funds -
ערך מנוכה discounted value -
עלות המרה conversion cost -
ערך נדירות scarcity value -
עלות הפרשית differential cost -
ערך נוכחי present value -
עלות השוואתית equalizing cost -
ערך נוכחי נקי (ע.נ.נ.) net present value (NPV) -
עלות חוב cost of debt -
ערך נחסך saved value -
עלות חלופית opportunity cost / alternative cost -
ערך נצפה observed value -
עלות ייצור cost of production -
ערך נקוב (ע.נ.) nominal value -
עלות ישירה direct costs -
ערך נקי net worth -
עלות כוללת total cost -
ערך עודף surplus value -
עלות כוללת ממוצעת average total cost -
ערך עתידי future value -
עלות כושר capacity cost -
ערך פנימי intrinsic value -
עלות מדרגית stepped costs -
ערך פנימי (2) internal value -
עלות ממוצעת average cost -
ערך קבוע constant value -
עלות ממוצעת כוללת total average cost -
ערך קריטי critical value -
עלות משותפת joint cost -
ערך רגיל normal value -
עלות משתנה variable cost -
ערך ריאלי real value -
עלות משתנה כוללת total variable cots -
ערך רכישה acquisition value -
עלות נמנעת avoidable cost -
ערך שוק market value -
עלות נשלטת controllable cost -
ערך שימוש value in use -
עלות עקיפה indirect cost -
ערך תזרים מזומנים מנוכה discounted cash value flow -
עלות פגה expired cost -
ערך תפוקה שולית marginal production value -
עלות פוחתת decreasing cost -
ערך, פרדוקס paradox of value -
עלות פרוגרסיבית progressive cost -
עשה או קנה make or buy -
עלות פרטית private costs -
עשירון decile -
עלות צריכה consumption cost -
עתודה provision -
עלות קבועה fixed cost -
עתודה (2) surplus reserve -
עלות קבועה כוללת total fixed cost -
עתודות זהב gold reserve -
עלות רגרסיבית regressive costs -
עלות שולית marginal cost -
עתודות מטבע חוץ foreign currency balances -
עלות תוספתית incremental cost -
עתודת עבודה reserve army -
עלות תועלת, ניתוח cost-benefit analysis -
עתידיות futures -
עלות תקופה period cost -
עתידנות futurology -
עלות־תועלת cost-benefit -
עלייה advance -
עתיר הון capital intensive -
עמדה אמצעית average of position -
עתיר ידע know-how intensive -
עמותה friendly society -
עתיר עבודה labor intensive -
עמלה commission -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות