דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
סביבה חברתית social environment - סביבה עסקית business environment - סביבה תחרותית competition environment - סגולה attribute - סגל panel - סדירות סטטיסטית statistical regularity - סדר כלכלי בינלאומי חדש new international economic order (NIEO) - סדר עדיפויות order of prefeerences - סדרה sequence - סדרה (2) series - סדרה אריתמטית arithmetic progression - סדרה גאומטרית geometric progression - סדרה כלכלית הפוכה inverted economic series - סדרה סטטיסטית statistical series - סדרה עיתית, ניתוח time series analysis - סדרה עתית time series - סובייקטיוויות subjectivness - סובסידיה subsidy - סובסידיות ליצוא export subsidies - סוג class - סוגי ניירות ערך types of securities - סוד מסחרי trade secret - סוכן agent - סוכן השלשה escrow agent - סוכן פיסקלי fiscal agent - סוכנויות בינלאומיות international agencies - סוכנות agency - סוכנות מוניטרית של ערב הסעודית Saudi Arabian monetary agency (SAMA) - סוכנות מיוחדת (של האו"ם) specialized agency - סולידריות solidarism - סולם scale - סולם "זד" z-scale - סולם דיפרנציאל סמנטי semantic differntial scale - סולם יחס ratio scale - סולם כמותי quantitative scale - סולם ליקרט Likeret scale - סולם מדידה scale of measurement - סולם מנה ratio scale - סולם נע sliding scale - סולם סדר ordinal scale - סולם סיווג classification scale - סולם קטגורי category scale - סולם רווחים interval scale - סולם שמי nominal scale - סולם תורסטון Thurstones equal appearing interval - סוציאליזם socialism - סוציאליזם אוטופי utopian socialism - סוציאליזם חדש new-socialism - סוציאליזם נוצרי christian socialism - סוציאליזם פבייאני Fabian socialism - סוציאליזם רביזיוניסטי revisionary socialism - סוציאליזם של גילדות guild socialism - סוציאליזם של שוק market socialism - סוציו-אקונומי socio-economics - סוציוגרמה sociogram - סוציומטריה sociometry - סחורה merchandise - סחורה בסיסית commodity - סחורה, בסיס commodity basis - סחורות עתידיות future commodities - סחיטת מחיר price squeezing - סחיפת שכר wage drift - סחירות marketability) - סחר trade - סחר אזורי regional trade - סחר בינלאומי international trade - סחר גלוי visible trade - סחר דו-צדדי bilateral trade - סחר הוגן fair trade - סחר חופים coasting trade - סחר חופשי tree trade - סחר חוץ foreign trade - סחר חליפין barter - סחר מעבר entrepot trade - סחר משולש triangular trade - סחר נגדי counter trade - סחר סמוי invisible trade - סחר עולמי world trade - סחר פנים inland commerce - סחר רב-צדדי multilateral trade - סחר שירותים invisible trade - סטגנציה stagnation - סטגנציה מתמשכת secular stagnation - סטגפלציה stagflation - סטוכסטי stochastic - סטטיסטי statistic - סטטיסטי, אזור statistical area - סטטיסטיקה statistics - סטטיסטיקה אינדוקטיבית statistics inductive - סטטיסטיקה ביסייאנית Bayesian statistics - סטטיסטיקה דמוגרפית vital statistics - סטטיסטיקה היסקית inferential statistics - סטטיסטיקה השוואתית comparative statistics - סטטיסטיקה חברתית social statistics - סטטיסטיקה כלכלית economic statistics - סטטיסטיקה לא-פרמטרית non-parametrec statistics - סטטיסטיקה מפרשת interpretative statistics - סטטיסטיקה תיאורית descriptive statistics - סטטיסטיקן ממשלתי government statistician - סטייה variance - סטייה (2) deviation - סטייה אקראית random variance -
סטייה מורשית authorized deviation - סטייה מורשית (2) remedy - סטייה ממוצעת average deviation - סטייה מקרית random variance - סטייה עונתית seasonal variation - סטייה תקציבית budget variance - סטיית עבודה labor variance - סטיית עלות חומרים ישירים direct material cost variance - סטיית רבעון quartile deviation - סטיית תקן standard deviation - סטנדרטיזציה standartization - סיבה מקרית chance cause - סיבו"ר Singapore inter-bank offered rate (SIBOR) - סיבוב אורוגוואי Uruguay round - סיבוב המילניום millenium round - סיבוב טוקיו Tokyo round - סיבוב קנדי Kennedy round - סיבסוד צולב cross subsidize - סיגול ציפיות adaptive expectation - סיגנון חיים life style - סידרה sequence - סיווג אחיד uniform classification - סיווג איכותי qualitative classification - סיווג גאוגרפי geographical classification - סיווג כמותי quantitative classification - סיווג רציף succesive classification - סיוע aid - סיוע בינלאומי international aid - סיוע חוץ foreign aid - סיוע טכני technical assistance - סיוע כלכלי economic aid - סיוע ממשלתי government aid - סיי, חוק Say's law - סיכוי odds - סיכוי (2) chance - סיכון risk - סיכון אי-נזילות illiquidity risk - סיכון אינפלציה risk of inflation - סיכון השקעות investment risk - סיכון כלכלי economic risk - סיכון לא-שיטתי non-systematic risk - סיכון לעומת אי-ודאות risk vs. uncertainty - סיכון לעומת סיכוי risk vs. reward - סיכון מטבע חוץ foreign exchange risk - סיכון פוליטי political risk - סיכון פיננסי financial risk - סיכון צרכן consumer's risk - סיכון שיטתי systematic risk - סיכון של עליית מחירים inflation risk - סיכון שער ריבית interest rate risk - סיכוני סחר חוץ foreign trade risks - סילום scaling - סילום מוחלט absolute scale - סילוקין clearing - סימולציה simulation - סימון פונקציונלי functional notation - סימן character - סימן מסחר trademark - סימן שירות service mark - סינדיקט syndicate - סינדיקליזם syndicalism - סיניורות seignorage - סינרגיה synergy - סיפוק satisfying - סיפרה בינארית binary digit - סכום אפס zero sum - סכום מצרפי aggregate amount - סכום סטיות מוחלטות sum of absolute deviation - סכום ריבועי סטיות sum of squared deviation - סכום ריבועים sum of squares - סכומים מוניטריים מקזזים monetary compensatory amounts - סכנה peril - סל bundle - סל מוצרים market basket - סל מטבעות currency basket - סל צריכה consumption basket - סל תועלת bundle of utilities - סמכות בעתודה stand-by authority - סמל מעמד status symbol - סמרטוטרים lumpen proletariate - סנקציות כלכליות economic sanctions - סעד relief / welfare - סעיף ארבע point four - סף קבלה cut-off rate - ספיגה absorption - ספירלה אינפלציונית inflationary spiral - ספירלה דפלציונית deflationary spiral - ספירלת שכר-מחירים wage-price spiral - ספקולציה speculation - ספקולציה לעומת גידור speculation vs. hedging - סקטור sector - סקר survey - סקר אומניבוס omnibus survey - סקר אינטרנטי internet survey - סקר דעת קהל opinion poll - סקר הוצאות משפחה family expenditure survey - סקר חוזר re-survey - סקר מומחים experience survey - סקר ציפיות anticipation survey - סקר ראיונות interview survey - סקר שדה field survey - סרט נע, שיטת moving belt system -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022