לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 ס 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
סטייה מורשית authorized deviation -
סביבה חברתית social environment -
סביבה עסקית business environment -
סטייה ממוצעת average deviation -
סביבה תחרותית competition environment -
סטייה מקרית random variance -
סגולה attribute -
סטייה עונתית seasonal variation -
סגל panel -
סטייה תקציבית budget variance -
סדירות סטטיסטית statistical regularity -
סטיית עבודה labor variance -
סדר כלכלי בינלאומי חדש new international economic order (NIEO) -
סטיית עלות חומרים ישירים direct material cost variance -
סדר עדיפויות order of prefeerences -
סטיית רבעון quartile deviation -
סדרה sequence -
סטיית תקן standard deviation -
סדרה (2) series -
סטנדרטיזציה standartization -
סדרה אריתמטית arithmetic progression -
סיבה מקרית chance cause -
סדרה גאומטרית geometric progression -
סיבו"ר Singapore inter-bank offered rate (SIBOR) -
סדרה כלכלית הפוכה inverted economic series -
סדרה סטטיסטית statistical series -
סיבוב המילניום millenium round -
סדרה עיתית, ניתוח time series analysis -
סיבוב טוקיו Tokyo round -
סדרה עתית time series -
סיבוב קנדי Kennedy round -
סיבסוד צולב cross subsidize -
סובסידיה subsidy -
סיגול ציפיות adaptive expectation -
סובסידיות ליצוא export subsidies -
סיגנון חיים life style -
סוג class -
סידרה sequence -
סוגי ניירות ערך types of securities -
סיווג אחיד uniform classification -
סוד מסחרי trade secret -
סיווג איכותי qualitative classification -
סוכן agent -
סיווג גאוגרפי geographical classification -
סוכן השלשה escrow agent -
סיווג כמותי quantitative classification -
סוכן פיסקלי fiscal agent -
סיווג רציף succesive classification -
סוכנויות בינלאומיות international agencies -
סיוע aid -
סוכנות agency -
סיוע בינלאומי international aid -
סוכנות מוניטרית של ערב הסעודית Saudi Arabian monetary agency (SAMA) -
סיוע חוץ foreign aid -
סיוע טכני technical assistance -
סולידריות solidarism -
סיוע כלכלי economic aid -
סולם scale -
סיוע ממשלתי government aid -
סולם "זד" z-scale -
סיי, חוק Say's law -
סולם דיפרנציאל סמנטי semantic differntial scale -
סיכוי odds -
סולם יחס ratio scale -
סיכוי (2) chance -
סולם כמותי quantitative scale -
סיכון risk -
סולם ליקרט Likeret scale -
סיכון אי-נזילות illiquidity risk -
סולם מדידה scale of measurement -
סיכון אינפלציה risk of inflation -
סולם מנה ratio scale -
סיכון השקעות investment risk -
סולם נע sliding scale -
סיכון כלכלי economic risk -
סולם סדר ordinal scale -
סיכון לא-שיטתי non-systematic risk -
סולם סיווג classification scale -
סולם קטגורי category scale -
סולם רווחים interval scale -
סיכון מטבע חוץ foreign exchange risk -
סולם שמי nominal scale -
סיכון פוליטי political risk -
סולם תורסטון Thurstones equal appearing interval -
סיכון פיננסי financial risk -
סוציאליזם socialism -
סיכון צרכן consumer's risk -
סוציאליזם אוטופי utopian socialism -
סיכון שיטתי systematic risk -
סוציאליזם חדש new-socialism -
סוציאליזם נוצרי christian socialism -
סיכון שער ריבית interest rate risk -
סיכוני סחר חוץ foreign trade risks -
סילום scaling -
סילום מוחלט absolute scale -
סוציאליזם של שוק market socialism -
סילוקין clearing -
סוציו-אקונומי socio-economics -
סימולציה simulation -
סוציוגרמה sociogram -
סימון פונקציונלי functional notation -
סוציומטריה sociometry -
סימן character -
סחורה merchandise -
סימן מסחר trademark -
סימן שירות service mark -
סחורה, בסיס commodity basis -
סינדיקט syndicate -
סחורות עתידיות future commodities -
סינדיקליזם syndicalism -
סחיטת מחיר price squeezing -
סיניורות seignorage -
סחיפת שכר wage drift -
סינרגיה synergy -
סחירות marketability) -
סיפוק satisfying -
סחר trade -
סחר אזורי regional trade -
סכום אפס zero sum -
סחר בינלאומי international trade -
סכום מצרפי aggregate amount -
סחר גלוי visible trade -
סכום סטיות מוחלטות sum of absolute deviation -
סחר דו-צדדי bilateral trade -
סכום ריבועי סטיות sum of squared deviation -
סחר הוגן fair trade -
סכום ריבועים sum of squares -
סחר חופים coasting trade -
סכומים מוניטריים מקזזים monetary compensatory amounts -
סחר חופשי tree trade -
סכנה peril -
סחר חוץ foreign trade -
סל bundle -
סל מוצרים market basket -
סחר מעבר entrepot trade -
סל מטבעות currency basket -
סחר משולש triangular trade -
סל צריכה consumption basket -
סחר נגדי counter trade -
סל תועלת bundle of utilities -
סחר סמוי invisible trade -
סמכות בעתודה stand-by authority -
סחר עולמי world trade -
סמל מעמד status symbol -
סחר פנים inland commerce -
סמרטוטרים lumpen proletariate -
סחר רב-צדדי multilateral trade -
סנקציות כלכליות economic sanctions -
סחר שירותים invisible trade -
סעד relief / welfare -
סטגנציה stagnation -
סעיף ארבע point four -
סטגנציה מתמשכת secular stagnation -
סף קבלה cut-off rate -
סטגפלציה stagflation -
ספיגה absorption -
סטוכסטי stochastic -
סטטיסטי statistic -
ספירלה דפלציונית deflationary spiral -
סטטיסטי, אזור statistical area -
סטטיסטיקה statistics -
ספקולציה speculation -
ספקולציה לעומת גידור speculation vs. hedging -
סקטור sector -
סקר survey -
סטטיסטיקה היסקית inferential statistics -
סקר אומניבוס omnibus survey -
סטטיסטיקה השוואתית comparative statistics -
סקר אינטרנטי internet survey -
סטטיסטיקה חברתית social statistics -
סקר דעת קהל opinion poll -
סטטיסטיקה כלכלית economic statistics -
סקר הוצאות משפחה family expenditure survey -
סטטיסטיקה לא-פרמטרית non-parametrec statistics -
סקר חוזר re-survey -
סטטיסטיקה מפרשת interpretative statistics -
סקר מומחים experience survey -
סטטיסטיקה תיאורית descriptive statistics -
סקר ציפיות anticipation survey -
סטטיסטיקן ממשלתי government statistician -
סקר ראיונות interview survey -
סטייה variance -
סקר שדה field survey -
סטייה (2) deviation -
סרט נע, שיטת moving belt system -
סטייה אקראית random variance -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות