א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
נאיר"ו NAIRU - נאמן trustee - נאמנות trust - נאמנות להצבעה voting trust - נאמנות עיוורת blind trust - נאמנות עסקית business trust - נאמנות פרטית private trust - נבדל outliner - נגזרות פיננסיות financial derivatives - נגיד בנק ישראל governor of the bank of Israel - נדידת עסקים industrial migration - נדירות scarcity - נהנתנות hedonism - נוהל מסייג restrictive practice - נוהל עבודה manual of operation - נומיסמטיקה numismatism - נוסחה formula - נוסחת יתרת מזומנים cash balance equation - נוסחת עסקות transactions equation - נוסע חופשי free rider - נורמה norm - נושה debtee / creditor - נושה בינלאומי international creditor - נזיל liquid - נזילות liquidity - נזילות בינלאומית international liquidity - נזילות משק national liquidity - נזילות נכסים liquidity of assets - נזילות פירמה liquidity of firm - נזילות, שיעור liquidity ratio - נחיתה קשה hard landing - נחיתה רכה soft landing - נחש מטבעות snake system - נטייה propensity - נטייה (2) tendency - נטייה כנגד הרוח leaning against the wind - נטייה לאגור propensity to hoard - נטייה להשקיע propensity to invest - נטייה לחסוך propensity to save - נטייה לייבא propensity to import - נטייה לצרוך propensity to consume - נטייה ממוצעת לייבא average propensity to import - נטייה ממוצעת לצרוך average propensity to consume (APC) - נטייה שולית marginal propensity - נטייה שולית להשקיע marginal propensity to invest (MPI) - נטייה שולית לחסוך (נש"ח) marginal propensity to save (MPS) - נטייה שולית לייבא marginal propensity to import (MPI) - נטייה שולית לצרוך (נש"צ) marginal propensity to consume (MPC) - נטל חוב לאומי national debt burden - נטל מס tax burden - ניאו-ליברליזם neo-liberalism - ניאו-מלתוסיאנים neo-Malthusians - ניאו-מרקנטיליזם neo-mercantilism - ניאו-קיינסיאנים neo-keynesians - ניאו-קלאסית, כלכלה neo-classical school - ניבוי forecasting - ניגוד אינטרסים conflict of interest - ניהול management - ניהול אשראי credit management - ניהול ביקוש demand management - ניהול חוב debt management - ניהול לפי יעדים (נל"י) management by objectives (MBO) - ניהול לפי סטיות management by exceptions - ניהול מוניטרי monetary management - ניהול עסקים business management - ניהול פיננסי financial management - ניו-דיל new deal - ניוד "מלוכלך" dirty float - ניוד טהור clean float - ניוד משותף joint float - ניוד נקי clean float - ניחוש אומד guesstimate - ניידות mobility - ניידות הון caital mobility - ניידות חברתית social mobility - ניידות מקצועית occupational mobility - ניידות עובדים labor mobility - ניידות עולה upwardly mobile - נייטרליות מוניטרית monetary neutrality - נייטרליות פיסקלית fiscal neutrality) - נייר זהב paper gold - נייר ערך על-שם registered security - נייר ערך של בעלות equity security - נייר ערך של חוב debt security - נייר, בסיס paper standard - ניירות ערך securities - ניירות ערך למוכ"ז bearer securities - ניירות ערך ממשלתיים government securities - ניירות ערך, סוגים types of securities - ניכיון משנה rediscount - ניכיון משנה, שער rediscount rate - ניסוי experiment - ניסוי (2) trial - ניסוי וטעייה trial and error - ניסוי מוסווה disguised experiment - ניסוי מעבדה laboratory experiment - ניסוי מקרי random experiment - ניסוי שדה field experiment - ניסוי, קבוצת experimental group -
ניעור shakeout - ניעות mobility - ניפוח gazumping - ניפוח מחדש reflation - ניפוי screening - ניפוי (2) debug - ניתוח analysis - ניתוח אחוזי percentage analysis - ניתוח אשכולות cluster analysis - ניתוח אשכולות היררכי hierarchical cluster analysis - ניתוח אשכולות לא-היררכי non-hierarchical cluster analysis - ניתוח ביצועים operational analysis - ניתוח בסיסי fundamental analysis - ניתוח גורמים factor analysis - ניתוח דינמי dynamic analysis - ניתוח הכנסה income analysis - ניתוח השקעות investment analysis - ניתוח חוזק, חולשה, הזדמנות ואיומים swot analysis - ניתוח יחסים ratio analysis - ניתוח כדאיות rentability analysis - ניתוח מגמה trend analysis - ניתוח מוצרים value analysis - ניתוח מיתאם c0relation analysis - ניתוח מערכות System analysis - ניתוח מפלה discriminating analysis - ניתוח מפלה רב-ממדי multiple dicriminating analysis - ניתוח משתנים משותפים analysis of co-variance - ניתוח מתאם correlation analysis - ניתוח סביבה עסקית buisiness envirement analysis - ניתוח סביבתי environmental analysis - ניתוח סדרות עיתיות time series analysis - ניתוח סטטי static analysis - ניתוח סטייה analysis of variance - ניתוח סיכונים risk analysis - ניתוח עוקב sequential analysis - ניתוח עלות-תועלת cost benefit analysis - ניתוח עץ החלטות decision tree analysis - ניתוח פאונדמנטלי fundamental analysis - ניתוח פנימי-חיצוני internal-external analysis - ניתוח קהילה community analysis - ניתוח רב משתנים multivariate analysis - ניתוח רגרסיה regression analysis - ניתוח רגרסיה רבת משתנים multiple regression analysis - ניתוח רשת network analysis - ניתוח שולי marginal analysis - ניתוח שונות analysis of variance - ניתוח תפוקה-תשומה input-output analysis - נכונות accuracy - נכס אטי slow asset - נכס הון capital asset - נכס כלה (2) consumable asset - נכס כלה / נכס מתכלה wasting asset - נכס נומינלי nominal asset - נכס נזיל fluid asset / liquid asset - נכס פיננסי financial asset - נכס שלילי negative assets - נכסי דלא ניידי (נדל"ן) real estate - נכסי מזומנים cash assets - נכסים assets - נמרים אסייתיים assian tigers - נסיגה recession - נסיגה (2) backward - נפח אשראי volume of credit - נפח עסקות volume of transactions - נפיצות חידושים diffusion of innovations - נפש חייתית animal spirit - נציבות השוק European commission - נקודה point - נקודת אדישות point of indifference - נקודת אופטימום point of ideal proportion - נקודת איזון break-even point - נקודת אמצע midpoint - נקודת ההתייחסות reference point - נקודת המראה take-off point - נקודת זהב gold point - נקודת זיכוי credit point - נקודת מדד index point - נקודת מטבע specie point - נקודת מינסקי Minsky moment - נקודת מפנה turning point - נקודת סיום endpoint - נקודת סכנה peril point - נקודת רתימה saddle point - נקודת שיווי משקל point of equilibrium - נתון datum - נתוני ביניים intermediate data - נתוני חתך רוחב cross-section data - נתוני חתך-רוחב cross section data - נתוני פנל panel data - נתונים data - נתונים אחידים uniform data - נתונים איכותיים qualitative data - נתונים יסודיים fundamentals - נתונים כמותיים quantitative data - נתונים לא-מטריים non metric data - נתונים מטריים metric data - נתונים מישניים secondary data - נתונים מקודדים coded data - נתונים ראשוניים primary data -