לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 נ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ניעור shakeout -
נאיר"ו NAIRU -
ניעות mobility -
נאמן trustee -
ניפוח gazumping -
נאמנות trust -
ניפוח מחדש reflation -
ניפוי screening -
נאמנות עסקית business trust -
ניתוח analysis -
נאמנות פרטית private trust -
ניתוח אחוזי percentage analysis -
נבדל outliner -
ניתוח אשכולות cluster analysis -
נגזרות פיננסיות financial derivatives -
ניתוח אשכולות היררכי hierarchical cluster analysis -
נגיד בנק ישראל governor of the bank of Israel -
ניתוח אשכולות לא-היררכי non-hierarchical cluster analysis -
נדידת עסקים industrial migration -
ניתוח ביצועים operational analysis -
נדירות scarcity -
ניתוח בסיסי fundamental analysis -
נהנתנות hedonism -
ניתוח גורמים factor analysis -
נוהל מסייג restrictive practice -
ניתוח דינמי dynamic analysis -
נוהל עבודה manual of operation -
ניתוח הכנסה income analysis -
נומיסמטיקה numismatism -
ניתוח השקעות investment analysis -
נוסחה formula -
נוסחת יתרת מזומנים cash balance equation -
ניתוח יחסים ratio analysis -
נוסחת עסקות transactions equation -
ניתוח כדאיות rentability analysis -
נוסע חופשי free rider -
ניתוח מגמה trend analysis -
נורמה norm -
ניתוח מוצרים value analysis -
נושה debtee / creditor -
ניתוח מיתאם c0relation analysis -
נושה בינלאומי international creditor -
ניתוח מערכות System analysis -
נזיל liquid -
ניתוח מפלה discriminating analysis -
נזילות liquidity -
ניתוח מפלה רב-ממדי multiple dicriminating analysis -
נזילות בינלאומית international liquidity -
ניתוח משתנים משותפים analysis of co-variance -
נזילות משק national liquidity -
ניתוח מתאם correlation analysis -
נזילות נכסים liquidity of assets -
ניתוח סביבה עסקית buisiness envirement analysis -
נזילות פירמה liquidity of firm -
ניתוח סביבתי environmental analysis -
נזילות, שיעור liquidity ratio -
ניתוח סדרות עיתיות time series analysis -
נחיתה קשה hard landing -
ניתוח סטטי static analysis -
נחיתה רכה soft landing -
ניתוח סטייה analysis of variance -
נחש מטבעות snake system -
ניתוח סיכונים risk analysis -
נטייה propensity -
ניתוח עוקב sequential analysis -
נטייה (2) tendency -
ניתוח עלות-תועלת cost benefit analysis -
נטייה כנגד הרוח leaning against the wind -
ניתוח עץ החלטות decision tree analysis -
נטייה לאגור propensity to hoard -
ניתוח פאונדמנטלי fundamental analysis -
נטייה להשקיע propensity to invest -
ניתוח פנימי-חיצוני internal-external analysis -
נטייה לחסוך propensity to save -
ניתוח קהילה community analysis -
נטייה לייבא propensity to import -
ניתוח רב משתנים multivariate analysis -
נטייה לצרוך propensity to consume -
ניתוח רגרסיה regression analysis -
נטייה ממוצעת לייבא average propensity to import -
ניתוח רגרסיה רבת משתנים multiple regression analysis -
נטייה ממוצעת לצרוך average propensity to consume (APC) -
ניתוח רשת network analysis -
נטייה שולית marginal propensity -
ניתוח שולי marginal analysis -
נטייה שולית להשקיע marginal propensity to invest (MPI) -
ניתוח שונות analysis of variance -
נטייה שולית לחסוך (נש"ח) marginal propensity to save (MPS) -
ניתוח תפוקה-תשומה input-output analysis -
נטייה שולית לייבא marginal propensity to import (MPI) -
נכונות accuracy -
נטייה שולית לצרוך (נש"צ) marginal propensity to consume (MPC) -
נכס אטי slow asset -
נטל חוב לאומי national debt burden -
נכס הון capital asset -
נטל מס tax burden -
נכס כלה (2) consumable asset -
ניאו-ליברליזם neo-liberalism -
נכס נומינלי nominal asset -
ניאו-מרקנטיליזם neo-mercantilism -
נכס נזיל fluid asset / liquid asset -
נכס פיננסי financial asset -
ניאו-קלאסית, כלכלה neo-classical school -
נכס שלילי negative assets -
ניבוי forecasting -
ניגוד אינטרסים conflict of interest -
ניהול management -
נכסים assets -
ניהול אשראי credit management -
ניהול ביקוש demand management -
נסיגה recession -
ניהול חוב debt management -
נסיגה (2) backward -
ניהול לפי יעדים (נל"י) management by objectives (MBO) -
נפח אשראי volume of credit -
ניהול לפי סטיות management by exceptions -
נפח עסקות volume of transactions -
ניהול מוניטרי monetary management -
נפיצות חידושים diffusion of innovations -
ניהול עסקים business management -
נפש חייתית animal spirit -
ניהול פיננסי financial management -
נציבות השוק European commission -
ניו-דיל new deal -
נקודה point -
נקודת אדישות point of indifference -
ניוד טהור clean float -
נקודת אופטימום point of ideal proportion -
ניוד משותף joint float -
נקודת איזון break-even point -
ניוד נקי clean float -
ניחוש אומד guesstimate -
ניידות mobility -
נקודת המראה take-off point -
ניידות הון caital mobility -
נקודת זהב gold point -
ניידות חברתית social mobility -
נקודת זיכוי credit point -
ניידות מקצועית occupational mobility -
נקודת מדד index point -
ניידות עובדים labor mobility -
נקודת מטבע specie point -
ניידות עולה upwardly mobile -
נקודת מינסקי Minsky moment -
נקודת מפנה turning point -
נייטרליות פיסקלית fiscal neutrality) -
נייר זהב paper gold -
נקודת סכנה peril point -
נייר ערך על-שם registered security -
נקודת רתימה saddle point -
נקודת שיווי משקל point of equilibrium -
נתון datum -
נייר, בסיס paper standard -
נתוני ביניים intermediate data -
ניירות ערך securities -
נתוני חתך רוחב cross-section data -
ניירות ערך למוכ"ז bearer securities -
נתוני חתך-רוחב cross section data -
ניירות ערך ממשלתיים government securities -
נתוני פנל panel data -
ניירות ערך, סוגים types of securities -
נתונים data -
ניכיון משנה rediscount -
נתונים איכותיים qualitative data -
ניסוי experiment -
נתונים כמותיים quantitative data -
ניסוי וטעייה trial and error -
ניסוי מוסווה disguised experiment -
ניסוי מעבדה laboratory experiment -
נתונים מישניים secondary data -
ניסוי מקרי random experiment -
ניסוי שדה field experiment -
ניסוי, קבוצת experimental group -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות