לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 מ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
מטבע בינלאומי international currency -
מאגד consortium -
מטבע בר־המרה convertible currency -
מאגר pool -
מטבע זהב gold coin -
מאגר זהב בינלאומי international gold pool -
מטבע חופשי free currrency -
מאגר מימון financing pool -
מטבע חוץ (מט"ח) foreign exchange (f/x) -
מטבע חסום blocked currency -
מאגר סטטיסטי statistical bank -
מטבע יחיד single currency -
מאגר ערך store of value -
מטבע יציג intervention currency -
מאה אחוזים hundred percent -
מטבע ישראלי israeli currency -
מאון / מאית percentile -
מטבע יתרות reserve currency -
מאזן balance sheet -
מטבע מופחת depreciated currency -
מאזן אוכלוסייה population balance -
מטבע מנוהל managed currency -
מאזן חובות balance of indebtedness -
מטבע מפוקח controlled currency -
מאזן מסחרי balance of trade -
מטבע מקומי local currency -
מאזן מסחרי חיובי favorable balance of trade -
מטבע נייד floating currencies -
מאזן מסחרי שלילי negative balance of trade -
מטבע סמלי token money -
מאזן מסחרי, גישת trade balance approach -
מטבע על בסיס נייר paper currency basis -
מאזן סחר חוץ trade balance -
מטבע עשרוני decimal coinage -
מאזן שוטף current balance -
מטבע עתודה reserve currency -
מאזן שירותים balance of invisibles -
מאזן שנתי annual balance sheet -
מטבע קשה hard currency -
מאזן תשלומים balance of payments -
מטבע רך soft currency -
מאזן תשלומים חיובי positive balance of payments -
מטבע שאינו בר-המרה inconvertible currency -
מאזן תשלומים שלילי negative balance of payments -
מטבע, אסכולת currency school -
מאיון percentile -
מטבעה mint -
מאיץ accelerator -
מטיל bullion -
מבוטח insured -
מטיל זהב gold bullion -
מבחן test -
מבחן אמצעים means test -
מטעים plantation -
מבחן אנלוגי analogies test -
מטרה goals -
מבחן ביצוע performance criteria -
מטרות קבועות fixed targets -
מבחן הומוגני homogeneous test -
מטריאליזם דיאלקטי dialectical materialism -
מבחן הטרוגני heterogeneous test -
מטריאליזם היסטורי historical materialism -
מבחן כי בריבוע chi square test -
מטריצה matrix -
מבחן לחץ stress-testing -
מטרת רווח profit objective -
מבחן מובהקות significance test -
מיגבלות consratints -
מידגם sample -
מבחן סטטיסטי statistical test -
מידגם אקראי random sample -
מבחן עיוור blind product test -
מידגם הסתברותי probability sample -
מבחן שוק market test -
מידגם זוגי paired sample -
מבחני מובהקות לא-פרמטריים non-parametric test of significance -
מידגם יציג representative sample -
מבחני מובהקות פרמטריים parametric tests of significance -
מידגם כדור שלג snowball sample -
מבטח insurer -
מידגם לא-מייצג unrepresentative sample -
מבנה הון capital structure -
מידגם מוטה biased sample -
מבנה ענפי structure of industry -
מידגם מייצג representative sample -
מבנה פיננסי financial structure -
מידגם מיקרי random sample -
מבנה שוק market structure -
מידגם מיקרי פשוט simple random sample -
מבנה שיעורי ריבית interest rate structure -
מידגם מספיק adequate sample -
מבנה תעסוקה occupational structure -
מידגם מקביל matched sample -
מבני structural -
מידגם נוחות convinience sample -
מבצר אירופה fortress Europe -
מגבלות תקציב תלוי-זמן intertemporal budget constraint -
מידגם תכליתי purposive sample -
מגבלת תקציב budgetary limitation -
מידוד indexing -
מגזר sector -
מידע information -
מגזר חוץ foreign sector -
מידע א-סימטרי asymmetric information -
מגזר מודרני modern sector -
מידע משני secondary information -
מגזר מסורתי traditional sector -
מידע ראשוני primary information -
מגזר משני secondary sector -
מגזר פיננסי financial sector -
מיזוג אופקי horizontal merger -
מגזר פרטי private sector -
מיזוג אנכי vertical merger -
מגזר ציבורי public sector -
מיזוג חברות merger of companies -
מגזר ראשוני primary sector -
מיזוגים ורכישות mergers and acquisitions [M&A] -
מגזר שירותים services sector -
מיחזור recycling -
מגזר תעשייתי industrial sector -
מיחזור חוב refinancing -
מגזרים רגישים sensitive sectors -
מיחזור שטר bill refinancing -
מגמה trend -
מייצב פיסקלי fiscal stabilizer -
מגמה לטווח ארוך long term trend -
מייצבים stabilizers -
מגמה לטווח קצר short term trend -
מייצבים אד-הוק ad-hoc stabilizers -
מגמה עונתית seasonal trend -
מייצבים אוטומטיים automatic stabilizers -
מגמה רב-שנתית secular trend -
מיכון mechanization -
מגמות מחזוריות cyclical trends -
מיכסה quota -
מגמת מחירים price trend -
מיכסות יבוא import quotas -
מדד index -
מילכוד עלות מחיר cost price squeeze -
מדד אידיאלי ideal index -
מימון financing -
מדד אינטגרטיבי integrative index -
מימון ביטוח לאומי national insurance financing -
מדד אלטמן Altman Z score -
מימון בינלאומי international financing -
מדד ביג מק Big Mac index -
מימון גירעוני deficit financing -
מדד בילתי משוקלל unweighted index -
מימון חוזר refinancing -
מדד הירשמן־הרפינדאהל Hirschman-Herfindahal index -
מימון מפצה compensatory financing facility -
מדד הישרדות surviving index -
מימון משותף co-financing -
מדד הרפינדאל-הירשמן Herfindahl-Hirschman index -
מימון עוקף backdoor financing -
מדד הרפינדהל Herfindahal index -
מימון עסקים business financing -
מדד התפתחות אנושית human development index -
מימון פונקציונלי functional financing -
מדד ויתור renunciation index -
מימון פרטי private financing -
מדד חופש כלכלי economic freedom index -
מימון ציבורי public finance -
מדד חלקי partial index -
מימוש השקעה disinvestment -
מדד יוקר המחיה cost of living index -
מינהל administration -
מדד ייצור production index -
מיסוי taxation -
מדד כשל z score -
מיסחר commerce -
מדד לספר Laspeyres index -
מיסחר בינלאומי international trade -
מדד מגמה trend index -
מדד מורכב composite index -
מיספרים מקריים random numbers -
מדד מחירי תפוקה ותשומה בחקלאות cost of agriculture output and input index -
מיפנה turn around -
מיפקד census -
מדד מחירי תשומה בסלילה cost of road surfacing index -
מיקום מרכזי average of position -
מדד מחירים price index -
מיקום פירמה firm location -
מדד מחירים לצרכן consumer price index -
מיקור חוץ outsourcing -
מיקסום רווח profit maximization -
מיקרו micro -
מדד מיגדר גלובלי global gender index -
מיקרו-כלכלה microeconomics -
מירב-מזער point order system -
מדד מנהלי הרכש procurement managers index -
מירב-מזער (2) max-min method -
מדד מניות share index -
מישוואת כבידה gravity equation -
מדד מצוקה misery index -
מישכון מס tax hypothecation -
מדד מצרפי aggregative index -
מישתנה variant -
מדד משוקלל weighted index -
מישתנה (2) variable -
מדד משוקלל בסיס base-weighted index -
מישתנה איכותי qualitative variable -
מדד עקיף indirect index -
מישתנה אנדוגני endogenous variable -
מדד עשיית עסקים doing business index -
מישתנה אקסוגני exogenous variable -
מדד פאשה Paashe index -
מישתנה אקראי random variable -
מדד פישר Fisher index -
מישתנה אקראי (2) casual variables -
מדד פשוט simple index -
מישתנה בדיד discrete variable -
מדד קידמה ממשית genuine progress indicator [gpi -
מישתנה בלתי תלוי independent variable -
מדד רווחיות profitability index -
מישתנה דמה dummy variable -
מדד שוק market average -
מישתנה כמותי quantitative variable -
מישתנה מסביר explanatory variable -
מדד תועלת utility index -
מישתנה מקרי random variable -
מדד תפוקה production index -
מישתנה מקרי בדיד discrete random variable -
מדדי עצמאות independence indices -
מישתנה מקרי רציף continuous random variable -
מדדי צמיחה growth indices -
מישתנה מתווך intervening variable -
מדדים תעשייתיים industrial indexes -
מישתנה סיבתי cause variable -
מדיד measurability -
מישתנה רציף continuous variable -
מדידה measurement -
מישתנה תלוי dependent variable -
מדידת תפוקה output measurement -
מישתנות רווחים earnings variability -
מדינה בתר-תעשייתית post-industrial state -
מישתנות רווחים הדדית earnings covariability -
מדינה חייבת debtor nation -
מיתאם correlation -
מדינה מארחת host country -
מיתאם אר (R) R correlation -
מדינה מפותחת developed country -
מיתאם בין משתנים variant correlation -
מדינה מתועשת industrial country -
מיתאם חיובי positive correlation -
מדינה נושה creditor nation -
מיתאם מדומה spurious correlation -
מדינות מצטרפות accession countries -
מיתאם מוכפל multiple correlation -
מדיניות policy -
מיתאם מזויף spurious correlation -
מדיניות 'רושש את השכן' beggar thy neighbor policy -
מיתאם מטריצה matrix correlation -
מדיניות אזורית regional policy -
מיתאם עצמי autocorrelation -
מיתאם ציונים rank correlation -
מיתאם קנוני canonical correlation -
מדיניות אנטי-דפלציונית counter-deflation policy -
מיתאם רב משתנים multiple correlation -
מדיניות אנטי-מחזורית conter-cyclical policy -
מיתאם שלילי negative correlation -
מדיניות אשראי credit policy -
מיתאם תפל nonsense correlation -
מיתאם, מקדם correlation coefficient -
מיתון recession -
מדיניות הגנה protectionism -
מכון התקנים bureau of standards -
מדיניות חקלאית agricultural policy -
מדיניות חשיפה exposure policy -
מכירות sales -
מדיניות יבוא imports policy -
מדיניות ייצוב stabilzation policy -
מדיניות כלכלית economic policy -
מכלול מוכן turnkey contract -
מדיניות כלכלית חדשה (נפ) new economic policy (NEP) -
מכס customs -
מכס אוטונומי autonomous tariff -
מכס אחיד uniform tariff -
מכס גמיש flexible tariff -
מדיניות מוניטרית מתאמת accommodatory monetary policy -
מכס חוזי conventional tariff -
מדיניות מוניטרית תומכת accommodative monetary policy -
מכס כללי general tariff -
מדיניות מקרו-כלכלית macro economics policy -
מדיניות סחר commercial policy -
מכס מאזן countervailing tariff -
מכס מגן protective tariff -
מכס מונע prohibitive tariff -
מכס מועדף preferred tariff -
מדיניות פיסקלית מקזזת compensatory fiscal policy -
מכס מעורב compound tariff -
מדיניות צד-היצע supply-side policy -
מכס מפלה differential tariff -
מכס מקזז compensatory tariff -
מדיניות תעשייתית industrial policy -
מכס נגד היצף anti-dumping tariff -
מכס סלקטיבי selective tariff -
מדינת תאגיד corporate state -
מכס ספציפי specific duty -
מדע עגום dismal science -
מכס פיסקלי revenue tariff -
מהיד לפה hand to mouth -
מהימנות reliability -
מכס תגמול retaliatory duty -
מהירות הכנסה income velocity -
מכסה quota -
מהירות מחזור (של כסף) velocity of circulation -
מכסות יבוא import quotas -
מהירות עסקות transaction velocity -
מכסות ייצור production quotas -
מהפכה חקלאית agricultural revolution -
מכסות יצוא export quotas -
מהפכה ירוקה green revolution -
מכסי יבוא import tariff -
מהפכה מסחרית commercial revolution -
מכסי מעבר transit duties -
מהפכה סובייקטיבית subjectivist revolution -
מכפיל multiplier -
מהפכה תעשייתית industrial revolution -
מכפיל אשראי credit multiplier -
מהפכה תעשייתית שנייה second industrial revolution -
מכפיל השקעות investment multiplier -
מהפכת מנהלים managerial revolution -
מכפיל חלוקה מחדש redistribution multiplier -
מובהקות סטטיסטית statistical significance -
מכפיל יבוא import multiplier -
מובטל unemployed -
מכפיל יצוא import multiplier -
מודד א-סימטרי asymmetric measure -
מכפיל כסף money multiplier -
מודד מוחלט absolute measurement -
מכפיל סחר חוץ foreign trade multiplier -
מודד נטייה למרכז measure of central tendency -
מכפיל צריכה consumption multiplier -
מודד סימטרי symmetric measure -
מכפיל תעסוקה employment multiplier -
מודד פיזור מוחלט absolute measure of dispersion -
מכפיל תקציב מאוזן balanced budget multiplier -
מודד ריכוזיות יחסי relative concentration measure -
מכפיל, השפעת multiplier effect -
מודד ריכוזיות מוחלט absolute concentration measure -
מכפלה multiplication -
מודד ריכוזיות מצרפית aggregate concentration measure -
מכר sale -
מודדי מדיניות עמומים opaque policy measures -
מכתב אשראי letter of credit -
מודדי פיזור measures of dispersion -
מכתב אשראי מסחרי commercial letter of credit -
מודדי ריכוזיות concentration measures -
מלאי ביטחון buffer stock -
מודוס mode -
מלאי כסף נומינלי nominal money stock -
מודל model -
מלאי, תורת inventory ststem -
מודל אנליטי analytic models -
מלאכה craft -
מודל אקונומטרי econometric model -
מלווה lender -
מודל אקראי stochastic model -
מלווה חוץ foreign loan -
מודל גרפי graphic model -
מודל דטרמיניסטי deterministic model -
מלווה מוניטרי monetary loan -
מודל דינמי dynamic model -
מלווה שולי marginal lender -
מודל החלטות decision model -
מלוות מדינה government loans -
מודל היוריסטי heuristic model -
מלוות מועדפים preferred loan -
מודל הרוד-דומר Harrod-Domar model -
מלחמת מכס tariff war -
מודל כלכלי economic model -
מלחמת מעמדות class struggle -
מודל לקסיקוגרפי lexicographic model -
מלחמת סחר trade war -
מודל מודלייני-מילר Modeliani-Miller model -
מלכוד עלות-מחיר cost-price squeeze -
מודל מופשט schematic model -
מלכודת אבטלה unemployment trap -
מודל מילולי verbal model -
מודל מיקרו micro model -
מלכודת נזילות liquidity trap -
מודל מקרו macro model -
מלכודת עוני poverty trap -
מודל מתמטי mathematical model -
מלתוסיאניזם Malthusianism -
מודל נפיצות diffusion model -
ממוצע average -
מודל סולו לצמיחה כלכלית Solow economic growth model -
מודל סטוכסטי stochastic model -
ממוצע גיאומטרי geometric mean -
מודל סטטי static model -
ממוצע הרמוני harmonic mean -
מודל צמיחה נאו-קלסי neo-classical growth model -
ממוצע חשבוני arithmetic mean -
מודל שיווי משקל equilibrium model -
ממוצע מקיף grand mean -
מודל תמחור נכסי הון capital asset pricing model -
ממוצע משוקלל weighted average -
מודלים של פיתוח models of development -
ממוצע נע moving average -
ממוצע נע אוטורגרסיבי autoregresive moving average (ARMA) -
מוכר seller -
ממוצע נע, תמחיר moving average costing -
מוכר שולי marginal seller -
ממוצע סטיות מוחלטות average absolute deviation -
מונה counter -
ממוצע פרוגרסיבי progressive average -
מונופול monopoly -
ממוצע פשוט simple average -
מונופול דו-צדדי bilateral monopoly -
ממוצע ריבועי סטיות average squared deviation -
מונופול חוקי legal monopoly / statory monopoly -
ממוצעים, חוק law of averages -
מונופול חלקי partial monopoly -
מממן financier -
מונופול טבעי natural monopoly -
מנגנון המחרה price mechanism -
מונופול מפלה discriminating monopoly -
מנגנון התערבות intervention mechanism -
מונופול קונים buyer's monopoly -
מנגנון שער חליפין exchange rate mechanism (ERM) -
מונופסון monopony -
מנגנון תמסורת transmission mechanism -
מונוקולטורה monoculture -
מנגנוני התאמה adjustment mechanism -
מוניטין goodwill -
מנה tranche -
מוניטרי monetary -
מנהיגות מחירים price leadership -
מוניטרי, בסיס monetary standard -
מנהל administration -
מוניטריות תורות monetary theories -
מנהל עסקים business administration -
מוניטריזם monetarism -
מנוכה עונתיות seasonally adjusted -
מוניטריזם הדרגתי gradual monetarism -
מנוף leverage -
מנוף פיננסי financial leverage -
מוסד בנקאי banking institution -
מנוף תפעולי operating leverage -
מוסד כספי financial institution -
מניה share/stock -
מוסד להלוואות lending institution -
מניה למוכ"ז bearer stock -
מוסד לחיסכון thrift institution -
מניה על-שם registered stock -
מניות בכורה preferred stock -
מוסד מוניטרי אירופי European monetary institute -
מניות הטבה bonus shares -
מוסדות כספיים בינלאומיים international monetary institutions -
מניות לעובדים incentive stock -
מועדון פריס Paris club -
מועדית forward -
מניית בכורה צוברת cumulative preferred stock -
מועסק employed -
מניית בכורה צוברת ומשתתפת cumulative and participating preferred stock -
מועצה כלכלית economic council -
מועצה כלכלית וסוציאלית (של האו"ם) economic and social council (ecosoc) -
מניע ספקולציה speculation motive -
מועצה לייצור ולשיווק production and marketing council -
מניע עסקות transactions motive -
מועצה לעזרה כלכלית הדדית (קומקון) council for mutual economic assistance (comecon) -
מניע רווח profit motive -
מועצה לפיקוח על הגבלים עסקיים supervisory council on restraint of trade -
מניעת כניסה contraband -
מועצה לשיתוף מכס customs cooperation council (C.C.C.) -
מניפסט קומוניסטי communist manifesto -
מועצת אירופה council of Europe -
מנצ'סטר, אסכולת manchester school -
מועצת מטבע currency board -
מנשוויקים mensheviks -
מועצת מנהלים board of directors -
מועצת נגידים borard of governors -
מס אחיד lump-sum tax -
מוצר goods -
מס אפקטיבי effective tax -
מוצר (2) product -
מוצר ביניים intermediate product -
מס דגרסיבי degressive tax -
מס הון wealth tax -
מוצר בר-קיימא durable goods -
מס הון נטו capital levy -
מס הוצאה expenditure tax -
מוצר גיפן Giffen commodity -
מס הכנסה income tax -
מוצר גמיש elastic product -
מס הכנסה שלילי negative income tax -
מוצר הומוגני homogeneous product -
מס העברה transfer tax -
מס טובין Tobin tax -
מוצר הון שוטף circulating capital good -
מוצר השקעה investment goods -
מס ישיר direct tax -
מוצר חברתי social good -
מס מדורג graduated tax -
מוצר חופשי free good -
מס מותרות luxury tax -
מוצר חקלאי agricultural product -
מס מתנות gift tax -
מוצר ייצור capital good -
מס סמוי hidden tax -
מוצר כלה non-durable good -
מס עקיף indirect tax -
מוצר כלכלי economic good -
מס ערך מוסף (מע"מ) value added tax(vat) -
מוצר כללי generic product -
מס פרוגרסיבי progressive tax -
מוצר לא-גמיש inelastic product -
מס רגרסיבי regressive tax -
מוצר לדרך on-the-go -
מס רווח הון capital gains tax -
מוצר לוואי by-product -
מס רכוש property tax -
מוצר מוגמר finished goods -
מס רציף dock dues -
מוצר מותרות luxury product -
מס שבח מקרקעין land betterment tax -
מוצר מייצג representative good -
מס שולי marginal tax -
מוצר מצרפי aggregate product -
מס תצרוכת cunsumption tax -
מוצר משולב joint product -
מסגרת frame -
מוצר נורמלי normal good -
מסגרת מידגם sample frame -
מוצר נחות inferior good -
מסחר commerce -
מוצר סופי end product -
מוצר פטנטי proprietary article -
מסחר בינלאומי international trade -
מוצר ציבורי public goods -
מסחר במטבע חוץ currency trading -
מוצר קיבוצי collective product -
מסחר תוך-ענפי intra-industry trade -
מוצר ראשוני primary product -
מסלול קריטי critical path -
מוצר שולי marginal product -
מסלקה clearing house -
מוצר תעשייתי industrial product -
מסלקת אשראי בינממשלתית inter-governmental credits clearing -
מוצר תצרוכת consumer goods -
מספר אינדקס index number -
מוצר תשתית infrastructure product -
מספר יסודי cardinal number -
מוצרי השקעה investment goods -
מספר מהופך inverse number -
מוצרי מותרות luxury goods -
מספר סודר ordinal number -
מוצרי מעמד positional goods -
מספר שגיאות errors number -
מוצרי ערך merit goods -
מספרים אקראים random numbers -
מוצרי צריכה consumer goods -
מספרים גדולים, חוק law of large numbers -
מוצרים ושירותים goods and services -
מספרים מקריים random numbers -
מוצרים חיוניים necessities of life -
מסקנה implication -
מוצרים חילופיים substitute goods -
מעבר דמוגרפי demographic transition -
מוצרים לא-חיוניים non-essential goods -
מעגל הכנסות income flow -
מוצרים משלימים complementary goods -
מעגל חליפין exchange cycle -
מעו"ף maof -
מעות coins -
מוצרים תחליפיים substitute goods -
מעין כסף quasi money -
מורשה agent -
מעין מונופול quasi monopoly -
מושא המס incidence of taxation -
מעין רנטה quasi-rent -
מושב שיתופי agricultural cooperative -
מעמד העמלים working class -
מותג brand -
מעמד הפנאי leisure class -
מותנה contingent -
מענק ממשלתי grant-in aid -
מותרות luxury -
מערך (2) array -
מזעור הפסדים loss minimization -
מערך חשבונאי אחיד uniform accounting system -
מזער ריבועים least squares -
מערכת הבנקים המרכזיים האירופית European system of central banks (ESCB) -
מחגר, השפעת ratchet effect -
מערכת חליפין exchange ststme -
מחוון indicator -
מערכת מוניטרית monetary ststem -
מחזור volume / turnover -
מערכת עדיפויות כללית general system of preferences -
מחזור (3) circulation -
מערכת פיננסית financial system -
מחזור (4) recycling -
מערכת רווחה welfare system -
מערכת שווקים market system -
מחזור חיי משפחה family life cycle -
מפחת תל"ג GNP deflator -
מחזור חיים life cycle -
מפעל enterprise -
מחזור כלכלי economic cycle -
מפעל נצלני sweatshop -
מחזור מלאי inventory cycle -
מפץ גדול big bang -
מחזור נורמלי normal turnover -
מפקד census -
מחזור עובדים labor turnover -
מפת אדישות indifference map -
מחזור עסקים business cycle -
מצבור ערך storage of value -
מחזור עסקים פוליטי political business cycle -
מצבת חובות balance of indebtdenes -
מחזור עסקים ריאלי real business cycle -
מצולע polygon -
מצוקת אשראי credit squeeze -
מצרך commodity -
מחזור קוזנץ Kuznets cycle -
מצרפי aggregate -
מחזור קונדרטייף Kondratieff cycle -
מקבילות מחירים price parallelism -
מקבלי מחיר price takers -
מחזור-על super-cycle -
מקדונליזציה Macdonalization -
מחיר price -
מקדם coefficient -
מקדם גיני Gini coefficient -
מקדם גמישות ביקוש coefficient of elasticity of demamnd -
מחיר ביקוש demand price -
מקדם גמישות היצע coefficient of elasticity of supply -
מחיר בסיסי base price -
מקדם גמישות צולבת coefficient of cross elasticity -
מחיר הון cost of capital -
מקדם הון capital coefficient -
מחיר הון כולל composite cost of capital -
מקדם החזר הון capital recovery coefficient -
מחיר הון ממוצע average cost of capital -
מקדם הסבר explanatory coefficient -
מחיר הון מניות cost of share capital -
מקדם השתנות coefficient of variation -
מחיר הון שולי marginal cost of capital -
מקדם יעילות יחסית coefficient of relative effectiveness -
מחיר הון שולי עולה increasing marginal cost of capital -
מקדם מיתאם דרגות של ספירמן Spearman rank correlation coefficient -
מחיר היצע supply price -
מקדם מתאם correlation coefficient -
מחיר התחרותי competitive price -
מקדם מתאם חלקי partial correlation coefficient -
מחיר זהב להטבעה mint price of gold -
מקדם פירסון Pearson's correlation coefficient -
מחיר חופשי free price -
מקדם קשר linking coefficient -
מחיר טבעי natural price -
מקדמה על ממשכים advance on drafts -
מחיר יעד target price -
מקדמות ארעיות deficiency advances -
מחיר כלכלי economic price -
מקדמי רגרסיה regression coefficients -
מחיר כסף price of money -
מקדמי תשומה-תפוקה input-output coefficient -
מחיר כספי money price -
מקורות בני-אזילה depletable resources -
מחיר מובטח guaranteed price -
מקורות הון sources of capital -
מחיר מועדי forward price -
מקורות חוץ foreign resources -
מחיר מחושב computed price -
מקורות טבע natural resources -
מקורות כלכליים economic resources -
מחיר מינימום minimum price -
מחיר מפוקח controlled price -
מקסימיזציה maximization -
מקרו-כלכלה macroeconomics -
מחיר נורמלי normal price -
מקריות random -
מחיר צל shadow price -
מקריות כפולה double coincidence -
מחיר קבוע fix price -
מקריות רצונות coincidence of wants -
מחיר קבוע (2) constant prices -
מקרקעין real property -
מחיר קשיח sticky price -
מקרקעין כמנוף צמיחה real estate as growth leverag -
מחיר ריאלי real price -
מרג'ינליזם marginal utility -
מחיר שווי משקל equilibrium price -
מרווח מחלקה class interval -
מחיר שוק market price -
מרחב הסתברות probability space -
מחיר שיווי משקל equilibrium price -
מרחב מדגם sample space -
מחיר תגובה trigger price -
מרחב מדגם רציף continuous sample space -
מחיר תמיכה support price -
מרחב סחר חופשי free trade area -
מחיר-תצרוכת, עקומת price-consumption curve -
מרכז פיננסי finacial center -
מחירים קבועים constant prices -
מרכז פיננסי בינלאומי international financial center -
מחירים שוטפים current prices -
מרכזיות העבודה work centrality -
מרכיב יבוא import component -
מחירים, רמת price level -
מרכיב עונתי seasonal component -
מחירים, שיטת price system -
מרכסיזם Marxism -
מחכיר lessor -
מרקנטליזם mercantilism -
מחלה הולנדית Dutch disease -
משאב כלכלי economic resource -
מחלקה class -
משאבי אנוש human resources -
מחלקה פתוחה open class -
משאבים resources -
מחלקת הנפקה issue department -
משבר crisis -
משבר אסיאני Asian crisis -
מחסומי כניסה entry barriers -
משבר הסב-פריים sub-prime crisis -
מחסומי כניסה בתום-לב innocent entry barriers -
משבר התאמה adjusting crisis -
מחסומי סחר trade barriers -
משבר מאזן תשלומים balance of payment crisis -
מחסומי עלות מוחלטים absolute cost barriers -
משבר שנות השלושים the thirties crisis -
מחסומים barriers -
משוב feedback -
מחסומים לא-מכסיים non-tariff barriers -
משוב קדם תקשורת precommunication feed in -
מחסומים מכסיים tariff barriers -
משוואה equation -
מחסור scarcity -
מחקר research -
משוואה מבנית structural equation -
מחקר איכותי qualitative research -
משוואה מוגבלת reduced form equation -
מחקר אמפירי empirical research -
משוואה סטוכסטית stochastic equation -
מחקר אקונומטרי econometric research -
משוואות מוניטריות monetary equations -
מחקר ביצועים operational research -
משוואת חליפין equation of exchange -
מחקר בסיסי basic research -
משוואת סלוצקי Slutsky equation -
מחקר גישוש formulative study -
משוואת רגרסיה regression equation -
מחקר גישוש (2) exploratory study -
מחקר ופיתוח (מו"פ) research and development (R&D) -
משחק עסקים business game -
מחקר חלוץ pilot study -
משיק tangent -
מחקר יישומים applications research -
משך אבטלה duration of unemployment -
מחקר כמותי quantitative research -
משכורת salary -
מחקר מגלה (מחדש) inventive research -
משמעות סטטיסטית statistical significance -
מחקר מניעים motivation research -
משפחה family -
מחקר מתאר descriptive research -
משק economy -
מחקר ניבוי predictive research -
משק (2) establishment -
מחקר שווקים market research -
משק בית household -
מחקר שימושי applied research -
משק חד-יבולי monoculture -
מחקר תיאורי descriptive study -
משק חליפין exchange economy -
מחקר, תהליך research process -
מחקרי הפעלה activation research -
משק מעורב mixed farm -
מחשב computer -
משק פתוח open economy -
מחשב אישי personal computer -
משקיות economy -
מחשב אנלוגי analog computer -
משקיות (2) economism -
מחשב בכלכלה ובעסקים computers in economics and business -
משקיע investor -
מחשב דיגיטלי digital computer -
משקל weight -
מחשב כלאיים hybrid computer -
משרד עבודה בינלאומי international labor bureau -
מחשב ספרתי digital computer -
מתאם correlation -
מטבע currency -
מתווכים פיננסיים financial intermediaries -
מטבע (2) coin -
מתחרה competitor -
מתחרה פוטנציאלי potential entrant -
מטבע אירופי eurocurency -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות