לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון כלכלה וסטטיסטיקה
 כ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
כלכלה סטטית static economy -
כאילו as if -
כלכלה פוזיטיבית positive economics -
כהונות צולבות interlocking directorate -
כלכלה פתוחה open economy -
כוונון עדין fine tuning -
כוח אדם manpower -
כלכלה קלאסית classical economics -
כוח אדם (2) personnel -
כלכלה ריכוזית command economy -
כוח מיקוח barganning power -
כלכלה שחורה black economy -
כוח מפצה countervailing power -
כלכלה שימושית applied economics -
כוח מקזז countervailing power -
כלכלה תיאורית descriptive economics -
כוח עבודה labor force -
כלכלות הנמרים tiger economies -
כוח קנייה purchasing power -
כלכלות מעבר transition economies -
כוח קנייה של אוכלוסיה purchasing power of a population -
כלכלי economic -
כוח קנייה של כסף purchasing power of currency -
כלכלית, מדיניות economic policy -
כוח קנייה של שערי חליפין purchasing power of exchange rates -
כלכלן economist -
כוח שוק market power -
כלכלת בחירות election economy -
כוחות שוק market forces -
כופל coefficient -
כלכלת זהבית Goldilocke economy -
כושר אשראי credit worthiness -
כלכלת חליפין barter economics -
כושר התחרות בינלאומי international competitiveness -
כלכלת ייצור production economics -
כלכלת מעבר transitional economy -
כושר יתר excess capacity -
כלכלת ניהול management economics -
כושר מושלם ideal capacity -
כלכלת עבודה labor economics -
כלכלת פיתוח development economics -
כושר פנוי idle capacity -
כלכלת צד היצע supply side economics -
כושר תפוקה service capacity -
כלכלת צריכה consumption economy -
כיבוס ירוק greenwashing -
כלכלת רווחה welfare economics -
כיול calibration -
כלכלת רייגן Reaganomics -
כימוי quantification -
כלכלת שוק market economy -
כימות quantization -
כיסוי coverage -
כלל rule -
כיסוי כסף currency cover -
כלל בייס Bayes' rule -
כישלון failure -
כלל זהב golden rule -
כישלון אסדרה regulatory failure -
כמות הכסף money quantity -
כישלון עסקי business failure -
כמות מבוקשת quantity demanded -
כישלון שוק market failure -
כמות מבוקשת מצרפית aggregate quantity demanded -
כמות מוצעת quantity supplied -
כלכלה economics -
כמות מוצעת מצרפית aggregate quantity supplied -
כלכלה אוולוציונית evolutionary economics -
כמות שיווי משקל equilibrium quantity -
כלכלה בינלאומית international economics -
כניסה לשוק market entry -
כלכלה בפיקוח controlled economy -
כניסת פגע וברח hit and run entry -
כלכלה בשלה mature economy -
כסף money -
כלכלה התנהגותית behavioral economics -
כסף (2) silver -
כלכלה חברתית socio-economics -
כסף אשראי Credit money -
כלכלה חדשה new economy -
כסף במחזור currency in circulation -
כלכלה חופשית open economy -
כסף בנקאי bank money -
כלכלה חקלאית agriculture economics -
כסף בר-המרה convertible money -
כלכלה ירוקה green economics -
כסף זמין ready money -
כלכלה כפולה dual economy -
כסף חוקי lawful money -
כלכלה לא-רשמית unofficial economy -
כסף חם hot money -
כלכלה לאומית national economy -
כסף טוב good money -
כלכלה ליברלית liberal economics -
כסף יציב stable money -
כלכלה מאוזנת balanced economy -
כסף יציג representative money -
כלכלה מדינית political economy -
כסף יקר dear money -
כלכלה מוניטרית monetary economy -
כסף כסחורה money as a commodity -
כלכלה מוסדית institutional economics -
כסף לא מכוסה uncovered money -
כלכלה מעורבת mixed economy -
כסף נייר paper money -
כלכלה מפוקחת controlled economy -
כסף סחורה commodity money -
כלכלה מצרפית aggregate economics -
כלכלה מתוכננת planned economy -
כלכלה מתמטית mathematical economics -
כפיית קו מוצרים full line forcing -
כלכלה מתעוררת emerging economy -
כשל fallacy -
כלכלה נורמטיבית normative economics -
כשל חיבור fallacy of composition -
כלכלה נטולת משקל weightless economy -
כשל כמות עבודה כוללת lump of labor fallacy -
כלכלה ניאו-קלאסית neo-classical economics -
כשל שוק market failure -
כלכלה סביבתית environmental economics -
כלכלה סגורה closed economy -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות