דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
יאנג, תוכנית young plan - יבוא imports - יבוא אזרחי civil import - יבוא גלוי visible import - יבוא הון capital import - יבוא חוזר re-import - יבוא מקביל parallel imports - יבוא סחורות merchandise import - יבוא סמוי invisible import - יבוא, הגבלות import restrictions - יבואן importer - יד נעלמה invisible hand - ידע know how - יוזמה חופשית free enterprise - יוזמה משותפת joint venture - יוזמה פרטית private enterprise - יום חמישי השחור black thursday - יוקר מחיה cost of living - יורו Euro - יוריסטיקה heuristics - יושב ראש מועצת המנהלים chairperson of the board - יותרת / אגבור synergy - יזם entrepreneur - יחיד individual - יחידה unit - יחידה בינלאומית international unit - יחידה כלכלית economic unit - יחידה מגודרת hedged unit - יחידה מוניטרית monetary unit - יחידה ספקולטיווית speculative unit - יחידה צרכנית consumer unit - יחידות מידע bits of information - יחידות תועלת units of utility - יחידת בקרה control unit - יחידת הוצאה spending unit - יחידת זרימה flow unit - יחידת חישוב unit of account - יחידת חישוב (2) numeraire - יחידת חישוב אירופית European unit of account - יחידת חשבון unit of account - יחידת מבחן test unit - יחידת מדידה unit of measure - יחידת מטבע אירופית (ימ"א) European currency unit (ECU) - יחידת מלאי stock unit - יחידת עתודה קיבוצית collective reserve unit - יחידת פונזי Ponzi unit - יחס ratio - יחס "אף" F ratio - יחס "קיו" q ratio - יחס אינדיקטורים מקדימים-מאחרים lead-lag indicators relationship - יחס גורמי ייצור על פי הקשר-אולין Hecksher-Oholin factor proportions theory - יחס דגימה sampling fraction - יחס הון קבוע למועסק plant-machinery epr employee ratio - יחס הון-עבודה capital-labor ratio - יחס הון-תפוקה capital-output ratio (COR) - יחס הטבעה mint ratio - יחס הפוך reciprocal ratio - יחס הקרבה sacrifice ratio - יחס השתנות variability ratio - יחס חליפין par of exchange - יחס לוגריתמי logarithmic ratio - יחס לממוצעים נעים ratio to moving average - יחס מאחר lagged relationship - יחס נזילות reserve ratio - יחס ניידות עובדים labor mobility ratio - יחס ניצול כושר capacity usage ratio - יחס עלות שולית לעלות ממוצעת marginal cost of average cost relationship - יחס ריכוזיות concentration ratio - יחס רמת תיפעול operating performance ratio - יחס שירותי חוב לחוב debt of service ratio - יחס תוספתי הון-תפוקה incremental capital-output ratio (COR) - יחס תועלת-עלות benefit-cost ratio - יחס תלות dependency ratio - יחס תקני standard turnover - יחס תשומה-תפוקה input-output ratio - יחסי proportional - יחסי גומלין reciprocity - יחסי דוח רווח והפסד profit and loss statement ratios - יחסי דוחות כספיים financial statement ratios - יחסי דוחות משולבים interstatement ratios - יחסי הון־עבודה capital-labor ratio - יחסי מאזן balance-sheet ratios - יחסי מנוף פיננסי financial leverage ratios - יחסי עבודה labor relations - יחסי רווחיות profit ratios - יחסי ריכוזיות concentration ratio -
יחסים משתנים variable proportions - יחסים משתנים, חוק law of variable proportions - ייסוף revaluation - ייעול making efficient - ייצוב stabilization - ייצוב כלכלי economic stabilization - ייצוב מחירים price stabilization - ייצוב עתודה funding a reserve - ייצוב שכר wage stabilization - ייצוב, מדיניות policy stabilization - ייצור production - ייצור (2) manufacturing - ייצור המוני mass production - ייצור יתר overproduction - ייצור מעגלי roundabout production - ייצור משותף joint production - ייצור משקי בית household production - ייצור תעשייתי industrial production - ייצור, תורות manufacturing theories - יישוב ניגודים resolution of conflicits - יכולת התרחבות scalability - יכולת תשלום ability to pay - יעד אינפלציה inflation target - יעדי מחקר research objectives - יעדי פירמה firm objectives - יעדים objectives - יעדים ניידים rolling targets - יעילות efficiency - יעילות איקס x-efficiency - יעילות ההשקעה investment efficiency - יעילות הון capital efficiency - יעילות הפצה distribution efficiency - יעילות הקצאה allocation efficiency - יעילות השקעה investment efficiency - יעילות טכנית technical efficiency - יעילות ייצורית productive efficiency - יעילות כלכלית economic efficiency - יעילות עלויות cost effectiveness - יעילות פארטו Pareto efficiency - יעילות שולית פוחתת declining marginal efficiency - יעילות שולית של הון marginal efficiency fo capital - יעילות שולית של השקעה marginal efficiency of investment - יעילות שוק market efficiency - יצוא export - יצוא גלוי visible exports - יצוא הון export of capital - יצוא חוזר re-export - יצוא מקומי domestic export - יצוא סחורות merchandise exports - יצוא סמוי invisible export - יציאה חופשית free exit - יציאה מהשוק market exit - יציבות stability - יציג representative - יצירת מודל modeling - יצירת סחר trade creation - יצרן producer - יצרן שולי marginal producer - ירידת פריון decline of productivity - ישות טבעית natural person - ישות משפטית legal entity - ישות עסקית business entity - יתר מוכרים sellers over - יתרה שולית marginal balance - יתרון advantage - יתרון הנוכח incumbent advantage - יתרון השוואתי compensating advantage - יתרון התחרותי competitive advantage - יתרון יחסי comparative advantage - יתרון יחסי, פרדוקס comparative advantage paradox - יתרון מוחלט absolute advantage - יתרון מפצה compensating advantage - יתרון ראשוניות first-mover advantage - יתרון תחרותי competitive advantage - יתרונות היקף economies fo scope - יתרונות חיצוניים external advantages - יתרונות לגודל economies of scale - יתרונות לגודל חיצוניים external economies of scale - יתרונות לגודל פנימיים internal economies of scale - יתרונות מרכוז agglomeration economies - יתרות מזומנים ריאליות real cash balance - יתרות מטבע חוץ foreign currency balances - יתרות ריאליות real balance - יתרת מזומנים cash balance - יתרת סולו Solow residual -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022