א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
חבילה package - חבלי תילוי ואבטחה lifting and security ropes - חבר מומחים brain trust - חברה רב־מוצרית conglomerate - חדשנות innovation - חדשנות, רמה innovation level - חוזה במחיר פתוח open-end price contract - חוזה גג blanket contract - חוזה להספקה בעתיד forward supply contract - חוזה פתוח open-end- contract - חוליה חלשה ביותר weakest link - חומר ישיר direct material - חומר לא־תקני non-standard material - חומר עזר auxiliary material - חומר עקיף indirect material - חומרה hardware - חומרי גלם raw material (RM) - חומרים material - חוסר יעילות inefficiency - חוסר מלאי stockout - חוק ברזל של השכר iron law of wages - חוק היחסים proportional law - חוק יחסים משתנים law of variable proportions - חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות law for encouragement of capital in agriculture - חוק לעידוד תעשיה (מיסים) law for encouragement of industry taxes - חוק עלויות גדלות increasing cost law - חוק פי עשרה tenfold principle - חוק תפוקה פוחתת law of diminishing returns - חוק תפוקה שולית פוחתת law of diminishing marginal productivity - חזות מוצר product appearance - חזרנות iteration - חידוש innovation - חידוש (2) renewal - חידוש דינמי רציף dynamic continuous innovation - חידוש חוסך עבודה labor saving innovations - חידוש יסודי fundamental innovation - חידוש לא רציף non continuous innovation - חידוש מאמץ adaptive innovation - חידוש מלאי אופציונלי optional inventory renewal - חידוש פונקציונלי functional innovation - חידוש רציף continuous innovation - חיזוי תוספת ביקוש additional demand forecasting - חיי מדף shelf life - חילוף נכסי הון capital assets replacement - חילוף ציוד replacement of equipment - חיסכון savings - חיסכון בעלות cost savings - חיץ buffer - חלוץ pilot -
חלוקה לרכיבים components distribution - חלוקת הוצאות expense distribution - חלוקת עבודה בינלאומית worldwide product division - חלוקת עומס load division - חלפים spare parts - חלקי עלות cost fraction - חלקים בני־החלפה interchangeable parts - חלקים קנויי-חוץ bought out parts - חניך apprentice - חסר במלאי inventory shortage - חסרונות חיצוניים external disadvantages - חסרונות לגודל diseconomies of scale - חסרונות לגודל חיצוניים external diseconomies of scale - חקר research - חקר ביצועים operations research - חקר זמן time study - חקר זמן ותנועה time and motion study - חקר זמן לא־מחזורי continuity time study - חקר זמן רציף - חקר ישימות feasibility study - חקר מיקרו־תנועה micromotion study - חקר מערכות systems research - חקר עבודה work study - חקר פרשה case study - חקר רכש purchasing research - חקר שיטות methods study - חקר תנועות motion study - חרושת manufacture - חרושת (2) industry - חשבון בקרת עלויות cost control account - חשבון הוצאות expense account - חשבון הכנסות income account - חשבון הערכה valuation account - חשבון הקצבות appropriation account - חשבון ייצור manufacturing account - חשבון מטלה job account - חשבון משני secondary account - חשבון סטיות variance account - חשבון עבודה job account - חשבונאות מקדימה farward accounting - חשבונאות על בסיס מוצר product basis accounting - חשבונאות עלות חילוף replacement cost accounting - חשבונאות ערך נוכחי current value accounting - חשבונאות פחת depreciation accouting - חשבונאות פעילות activity accounting - חשבונאות תפוקה throughput accounting - חשבונות עלות cost accounts - חשבונות תפעול opreating accounts -