א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
ת"י 2משאבי אנוש - תבנית model - תבנית (2) mock-up - תגובת שרשרת chain reaction - תד"ח MRP - תדירות Frequency - תדירות אצווה batch frequency - תדרוך צוות team instruction - תהליך process - תהליך אקטיבי active process - תהליך בלתי יציב unstable process - תהליך בקרה סטטיסטי statistical process control - תהליך חד־פעמי single process - תהליך חוזר intermittent process - תהליך ייצור production process - תהליך יציב stable process - תהליך למידה learning process - תהליך לפי הזמנות job shop - תהליך ניהול management process - תהליך סירוגי - תהליך עבודה work flow - תהליך פרוייקט intermittent process - תהליך רציף continuous process - תהליך תכנון הייצור production planning process - תהליכים, הדמיית process simulation - תו בטיחות safety mark - תו צורפים hallmark - תו תקן standard mark - תואם emulate - תוחלת חיים life expectancy - תוכנית ביקורת איכות quality control program - תוכנית הצעות suggestion program - תוכנית חלופית alternative plan - תוכנית לשימוש חד פעמי single-use plan - תוכנית מגירה contingency plan - תוכנית פעולה operational plan - תוכנית פעולה יישומית project plan - תוכנית תחזוקה maintenance plan - תוספות extras - תוספת addition - תוספת (2) supplement - תוספת אישית personal addition - תוספת גובה hightime - תוספת הפרעות interruptions addition - תוספת עייפות fatigue addition - תועלת פגה expired utility - תועלת תוספתית incremental benefit - תוצא האותורן Hawthorne effect - תוצא הטמעה assimilation effect - תוצא העברה carry over effect - תוצא זיגרניק Zeigarnik effect - תוצא ניסיון experience effect - תוצאה סופית end results - תוצאה תפעולית operating result - תוצאות, הדמית results simulation - תוצר product - תוצר למועסק product per employed - תוצר פיסי ממוצע average physical product - תוצרת בתהליך goods in oprocess - תוצרת גמורה finished goods - תורות ייצור manufacturing theories - תורת חוליה חלשה ביותר weakest link theory - תורת חלוקה distribution theory - תורת מידע information science - תורת מלאי inventory system - תורת מערכות systems theory - תורת עיצוב קלאסית classical design theory - תורת רשתות nets theory - תורת תורים waiting line theory - תורת תורים (2) queueing theory - תזמון timing - תזמון זרם flow timing - תזמון לאחור backward timing - תזמון לפנים forward timing - תזמון עבודה work timing - תזמון פעילות activity timing - תזרים הוצאות expenses flow - תזרים עלויות cost flow - תחום range - תחום מדגם sample range - תחזוקה maintenance - תחזוקה מתוכננת planned maintenance - תחזית גישוש exploratory forecast - תחזית טכנולוגית technological forecast - תחנה station - תחשיב calculation - תיאור מערכות system description - תיעוש industrialization - תיקון revision - תיקון (2) repair - תיקון מיוחד extraordinary repair - תיקון פגמים validity - תיקצוב פעולות operations budgeting - תיקצוב תוספתי incremental budgeting - תיקצוב תפוקות output budgeting - תיקצוב תשומות input oriented budgeting - תכולת גורמי ייצור factor content - תכנון אסטרטגי strategic planning - תכנון דרישות requirements planning - תכנון דרישות חומרים (PRM) - תכנון ופיקוח על התפעול - תכנון חומרים material planning - תכנון ייצור production planning - תכנון ייצור דינמי dynamic production planning - תכנון ייצור סטטי static production planning - תכנון כולל גרפי graphic general planning - תכנון כושר ייצור manufacturing capacity planning - תכנון מבנה structure planning - תכנון מגירה contingency planning - תכנון מוצר product planning - תכנון מכשירים equipment planning - תכנון מכשירים ממוחשב computerized equipment planning - תכנון מלאי inventory planning - תכנון מערך system planning - תכנון מערך היוריסטי heuristic system planning - תכנון מערך ידני manual system planning - תכנון מערך משרדים storage system planning - תכנון מצטבר cumulative planning - תכנון מתואם coordinative planning - תכנון פריון productivity planning - תכנון רשת network planning - תכנון תהליך process planning - תכנון תהליכי עבודה work process planning - תכנון תהליכים ממוחשב computerized process planning - תכנות דינמי dynamic programming - תכנות היוריסטי heuristic programming - תכנות ליניארי linear programming - תלות הדדית interdependence - תלות הדדית נאגרת pooled interdependence - תלות הדדית סדרתית sequential interdependence - תלות משאבים resource dependene - תלות משימה - תלות משימה הדדית - תלות משימה פנימית task interdependency - תלות פנימית הדדית mutual interdependence - תלות-הדדית רציפה - תמהיל יצוא export mix - תמהיל מוצרים product mix -
תמהיל מכירות sales mix - תמחיר אחיד uniform costing - תמחיר אחריות rosponsibility costing - תמחיר באצווה batch costing - תמחיר גורם העמסה load factor pricing - תמחיר היסטורי historical costing - תמחיר יחידה unit costing - תמחיר ישיר direct costing - תמחיר לפי אומדן estimated costing - תמחיר לפי הזמנה job lot costing - תמחיר לפי ממוצע נע moving average csoting - תמחיר לפי עלות ממוצעת average cost pricing - תמחיר מוצר product costing - תמחיר מלא full costing - תמחיר משתנה variable costing - תמחיר ספיגה absorption costing - תמחיר ספיגה מלאה full cost pricing - תמחיר עלות מלאה full cost pricing - תמחיר פונקציונלי functional costing - תמחיר צבירות accrual costing - תמחיר שולי margingal costing - תמחיר שיעור תשואה rate of return pricing - תמחיר תקן standard costing - תמחיר תרומה contribution costing - תמחירן cost accountant - תמיכה carry - תנודה oscillation - תנועת חומרים material movement - תנועת משמרות shift swing - תסדיר קו line layout - תסדיר קו־ייצור production line layout - תסכול frustration - תסמונת ארגון־הערכה־הדרכה organizing evaluating and coaching syndrome - תסמונת מחזור cycle syndrome - תעשיה industry - תעשיית זבל junk industry - תפוגה mortality - תפוקה output - תפוקה אופטימלית optimum output - תפוקה גולמית gross output - תפוקה כוללת total product - תפוקה לא־רצוייה undesired output - תפוקה ממוצעת average product - תפוקה רצויה desired output - תפוקה תקנית standard output - תפוקה, ערך output value - תפוקת קו line product - תפיסה יחידתית unit concept - תפיסת איכות quality perception - תפיסת ייצור production concept - תפעול operating - תפעול משאבי אנוש human resources operating - תפקיד מקצה משאבים resource allocator role - תצפית observation - תצפית אקראית random observation - תצפית משתתפת participant observation - תקופת דמימה down period - תקופת הזמנה קבועה fixed period order - תקופת קיום life period - תקופת תיפעול operating period - תקורת חרושת factory overhead - תקינה standartization - תקן standard - תקן בינלאומי international standard - תקן ביצוע performance standard - תקן גמיש flexible standard - תקן זמן סטטיסטי statistical time standard - תקן זמן קבוע מראש predetermined motion times system - תקן ישראלי israeli standard - תקן מושג attainable standard - תקן עלות cost standard - תקן רופף loose standard - תקן רשמי official standard - תקנון standartisation - תקנון אריזות package standartization - תקנון מיבני pattern standartization - תקנון עבודה work standardization - תקנון עיסוק job standardization - תקנון תפוקה output standardization - תקני תמחיר cost accounting standards - תקנים רופפים loose standards - תקציב אב master budget - תקציב ביניים interim budget - תקציב ייעודי appropriation budget - תקציב כמויות פיסיות physical quantity budget - תקציב מזומנים: cash budget - תקציב מתמשך continuous budget - תקציב פיסי physical budget - תקציב פיתוח capital budget - תקציב פרטים line item budget - תקציב רגיל current budget - תקציב רכש purchasing budget - תקציב שוטף current budget - תרומה, גישת contribution approach - תרומה, תורת contribution igeory - תרשים אדם־מכונה man-machine chart - תרשים בקרה control diagram - תרשים בקרה לפי משתנים variables control diagram - תרשים בקרה לפי תכונות attributes control diagram - תרשים בקרה סימטרי symmetric control diagram - תרשים גאנט Gantt chart - תרשים הצטברות z chart - תרשים הרכבה assembling chart - תרשים זרימה flow chart - תרשים חתך profile chart - תרשים יד hand diagram - תרשים יחסים ratio chart - תרשים מטרות objectives diagram - תרשים מערך diagram metsys - תרשים נקודת איזון break-even chart - תרשים סטיות chart of variables - תרשים סיבה ותוצאה cause and effect diagram - תרשים סימולטני simultaneous diagram - תרשים עצם דג fishbone chart - תרשים פיזור scatter diagram - תרשים פעולה action diagram - תרשים פעילות activity chart - תרשים צוות crew diagram - תרשים רב־טורי multi-column diagram - תרשים תהליך process chart - תרשים תהליך אדם man process chart - תרשים תהליך תוצר product process chart - תרשים תכונות chart of attributes - תרשים תעסוקה employment diagram - תשואה יורדת לגודל decreasing returns to scale - תשואה לגודל returns to scale - תשואה לתשומת גורם ייצור משתנה returns to the variable factor input - תשואה עולה לגודל increasing returns to .scale - תשואה קבועה לגודל constant returns to scale - תשומה input - תשומת גורמי ייצור factor .inputs - תשתית infrastructure - תת־אופטימיזציה suboptimiztion - תת־נצילות under-utilization - תת־עומס under load - תת־שולי submarginal - תת-תעסוקה hidden unemployment -