דף הבית ייצור ותיפעול
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
עבודה labor - עבודה בלתי גמורה work in progress - עבודה בקבלנות piece work - עבודה חוזרת rework - עבודה חיצונית farm out - עבודה ידנית - עבודה ישירה direct labor - עבודה להשכרה work for hire - עבודה מבצעית operational work - עבודה מעשית field work - עבודה נוספת secondary employment - עבודה עקיפה indirect labor - עבודה שחורה unskilled work - עבודה, כללי - עבודת בניה בתהליך construction work in progress - עבודת ידיים manual work - עבודת כפיים manual work - עבודת ניירות paper work - עבודת צוות team work - עבודת שדה field work - עדיפות priority - עובד מחוץ לחצרים out of premises worker - עובד מיומן למחצה semiskilled labor - עובד עצמאי self employed - עובד קבלני worker paid by piecework - עובד שדה field staff - עובד שולי marginal worker - עובר לסוחר merchantable - עודף חומרים נדרש excess malerials requisition - עודף כושר ייצור overcapacity - עודף תפעולי operating surplus - עומס חסר underload - עומס עבודה workload - עוסק חוץ field employee - עוצמת תאונות accident severity - עותק copy - עיבוד processing - עיבוד באצווה batch processing - עיבוד בו-זמני simultaneous processing - עיבוד במכלול batch process - עיכוב כספים retention money - עיצוב design - עיצוב אריזות packaging - עיצוב מוכוון שירות service oriented architecture [soa - עיקרון בקרה control concept - עיקרון הברירה principle of selectivity - על־שולי supra marginal - עלויות הומוגניות homgeneous costs - עלויות חברתיות social costs - עלויות חרושת factory cost - עלויות מעורבות mixed costs - עלויות מתוכננות programmed costs - עלויות תקורה overhead cost - עלות - אפקטיביות cost - effectiveness - עלות - תועלת cost - benefit - עלות אחזקת מלאי inventory cost - עלות אחידה cost Constant - עלות אי־איכות cost of non-quality - עלות איכות cost of quality - עלות אלטרנטיבית גלויה explicit alternative cost - עלות אלטרנטיבית ישירה direct alternative cost - עלות אמודה estimated cost - עלות בדיקה - עלות ביקורת control cost - עלות בלתי נשלטת uncontrollable cost - עלות בלתי רגילה abnormal costs - עלות בלתי תפעולית nonoperating cost - עלות במזומנים out of pocket cost - עלות בניכוי פחת cost less depreciation - עלות בעלות cost possession - עלות בפועל actual cost - עלות ברת הפרדה separtable cost - עלות ברת השוואה comperative cost - עלות ברת עיקוב traceable cost - עלות דגימה repudiation cost - עלות הזדמנות opportunity cost - עלות הזמנה order cost - עלות החזקה possession cost - עלות הכנה setup cost - עלות המרה conversion cost - עלות העברה transfer cost - עלות הפעלה operation cost - עלות הפרשית differential cost - עלות ורווח בתוספת מענק cost plus award fee - עלות ורווח ישיר straight cost plus contract - עלות ורווח מוגבל fixed price redeterminable - עלות ורווח מוסכם cost plus fixed fee contract - עלות ורווח תמריצי cost plus incentive fee - עלות חומרים material costs - עלות חומרים ישירים direct material cost - עלות חוסר shortage cost - עלות חזויה anticipated cost - עלות חידוש cost of reproduction - עלות חילוף replacement cost - עלות חילוף נטו net replacement cost - עלות חילוף שוטפת current replacement cost - עלות חלופית alternative cost - עלות יחידה מזערית least unit cost (CUL) - עלות כושר פנוי idle capacity cost - עלות כינון set up cost - עלות כשל חיצוני external failure cost - עלות כשל פנימי internal failure cost - עלות לא־מפורשת implicit cost - עלות ליחידה cost per unit - עלות לעומת הוצאה cost vs. expense - עלות לפי יחידה מפורשת identification cost - עלות לפי שיקול discretionary cost - עלות מבוצעת committed cost - עלות מדרגית stepped costs - עלות מוגדרת explicit cost - עלות מוערכת estimated cost - עלות מוצרים שיוצרו cost of goods manufactured -
עלות מזערית כוללת least total cost - עלות מחוייבת commited cost - עלות מחושבת implicit cost - עלות מחזור מלא complete cycle costs - עלות מיוחסת imputed cost - עלות מכירות cost of sales - עלות מכר cost of goods sold - עלות מלאי כוללת total inventory cost - עלות ממוצעת average cost - עלות ממשית real cost - עלות מניעה prevention cost - עלות מפורקת disaggregated cost - עלות מצרפית aggregate cost - עלות משולבת joint cost - עלות משתנה בחלקה semi variable cost - עלות נוכחית curent cost - עלות נוספת supplementary costs - עלות נטו net cost - עלות נמנעת avoidable cost - עלות נשלטת controllable cost - עלות סחורה שנמכרה cost of goods sold - עלות סחורה שנקנתה cost fo good purchased - עלות ספוגה absorleed cost - עלות ספציפית specific cost - עלות עבודה labor cost - עלות עבודה ליחידה unit labor cost - עלות עבודה עקיפה indirect labor cost - עלות עיבוד conversion cost - עלות פגה expired cost - עלות פוחתת decreasing cost - עלות פינקסית progressive cost - עלות פיתוח development costs - עלות פרוגרסיבית progressive cost - עלות פרטית private costs - עלות צפויה anticipated cost - עלות קבועה fixed cost - עלות קבועה בחלקה semi fixed cost - עלות קבועה כוללת total fixed cost - עלות קמעונאית retail cost - עלות קניות cost of goods purchased - עלות קרנות פחת depreciation funds cost - עלות קשורה related cost - עלות ראלית real cost - עלות רגילה normal cost - עלות רגרסיבית regressive costs - עלות שוטפת runing costs - עלות שולית marginal cost - עלות שטרם פגה unexpired cost - עלות שייכת relevant cost - עלות שכר payroll cost - עלות שנגרמה incurred cost - עלות שנספגה absorbed cost - עלות שנצרכה consumed cost - עלות שעת מכונה machine hour rate - עלות תוספתית incremental cost - עלות תוצאתית consequential cost - עלות תפוסה cost of occupancy - עלות תקנית standard cost - עלות תקנית בסיסית basic standard cost - עלות תקנית מושלמת ideal standard cost - עלות תקנית מושלמת (2) perfection standard cost - עלות תקנית רגילה normal standard cost - עלות תקנית, שיטת standard cost method - עלות תשומה input cost - עמדת עבודה workbench - עמידה בלוח זמנים - עסק קטן small business - עצימות הון capital intensity - עצירה setback - עקומה שוות־הוצאה iso-cost line - עקומה שוות־ייצור iso-product curve - עקומה שוות־עלות iso-cost line - עקומה שוות־תפוקה iso-product curve - עקומת אפיון operating characteristics curve - עקומת אפשרויות ייצור production possibility curve - עקומת למידה learning Curve - עקומת למידה מעריכית exponential learning curve - עקומת לקחים learning curve - עקומת ניסיון exsperience curve - עקומת עלות cost curve - עקומת עלות - משך זמן cost-time curve - עקומת תמורה transformation curve - עקיבות פנימית internal consistency - ערובת ביצוע performance bond - ערך לניצול tangible value - ערך מוסף added value - ערך מוסף בייצור value added by production - ערך מימוש realization value - ערך ממשי sound value - ערך משתייר resideal value - ערך ניצל salvage value - ערך נכסי assets value - ערך עלות cost value - ערך עלות בניכוי פחת cost less depreciationh value - ערך עלות חידוש reproduction cost value - ערך עסק חי going concern value - ערך פוטנציאלי potentioal value - ערך שיורי residual value - ערך שירות service value - ערך תפוקה output value - ערך תשומה imput value - ערך, ניתוח value analysis - עשה או קנה make or buy - עשיית עבודה made work - עתודה להתרחבות reserve for expansion - עתודה לעלויות חילוף מוגדלות reserve for increased replacement costs - עתודת תחזוקה maintenance reserve - עתיר הון capital intensive - עתיר ידע know-how intensive - עתיר עבודה labor intensive - עתירות intensivity -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022