דף הבית ייצור ותיפעול
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
ידני manual - ידע know-how - יותרת synergy - יותרתיות synergic - יחידה חולשת overhead unit - יחידה מפורשת specific unit - יחידה מפורשת, שיטת specific unit method - יחידות אבודות lost units - יחידות זרימה flow units - יחידות שוות ערך equivalent units - יחידת אחריות נכסים aset accountability unit - יחידת הזמנה order line - יחידת מדידה measurement unit - יחידת מדידת זמן UMT. time measurment unit - יחידת עבודה job unit - יחידת עלות cost unit - יחידת פחת depreciation unit - יחס דגימה sampling fraction - יחס הכנסה תפעולית לנכסים תפעוליים operating income to operating assets ratio - יחס התחייבויות שוטפות למלאי current debt to inventory - יחס ימי מכירה למלאי days to sel inventory ratio - יחס מחזור נכסים assets turnover - יחס מחזור נכסים כולל total assets turnover - יחס מלאי חומרי גלם לעלות הייצור raw material inventory to cost of manufacture - יחס ניצול כושר capacity usage ratio - יחס עבודה work ratio - יחס עלויות משתנות variable cost ratio - יחס עלות וכמות volume relationship - יחס עלות עבודה labor cost ratio - יחס עלות-מחזור-רווח cost-profit-volume relationship - יחס פחת depreciation ratio - יחס תפעולי operating ratio - יחסי עבודה industrial relations - ייחודי one off - ייחוס impute - ייחוס הוצאות expensese allocation - ייסוד setup - ייסוף טיב trading up - ייסוף כלכלי econonic revaluation - ייעול making efficient - ייעוץ ניהולי management advisory service - ייצור production - ייצור (2) manufacturing - ייצור באצווה batch-type production - ייצור בעזרת מחשב Computer-Aided Manufacturing (CAM) - ייצור בעל אוריינטצית יעילות ייצור production efficiency oriented production - ייצור בעל אוריינטצית שוק market oriented production - ייצור המוני mass production - ייצור זרימה flow production - ייצור יחידני - ייצור יחידתי noitcudorp unit - ייצור יתר overproduction - ייצור לא־שוקי nonmarket production - ייצור למלאי production for inventory -
ייצור לפי הזמנה tailor-made production - ייצור ממוחשב computerized production - ייצור מעגלי roundabout production - ייצור מראש prefubricated - ייצור מתוכנן scheduled production - ייצור מתמשך continuous production - ייצור ניסיוני pilot plant scale production - ייצור ניסיוני (2) bench scale production - ייצור סדרתי serial production - ייצור על פי צורך production according to needs - ייצור עקיף indirect production - ייצור תהליכי process prduction - ייצור תעשייתי industrial production - ייצור, מיבחן production testing - יישום application - יכולת התרחבות scalability - יכולת מנטלית mental competence - יכולת פיסיולוגית psychological competence - ימים, ימי - יסוד element - יסוד חולף nominal element - יעודה לחילוף replacement fund - יעילות efficiency - יעילות אנושית human efficiency - יעילות ארגונית organizational efficiency - יעילות טכנית technical efficiency - יעילות ייצורית productive efficiency - יעילות כוח אדם manpower efficiency - יעילות כלכלית economic efficiency - יעילות עלויות cost effectiveness - יעילות פארטו Pareto efficiency - יעילות שולית פוחתת declining marginal efficiency - יעילות שולית של הון marginal efficiency of capital - יעילות שימוש בזמן time using efficiency - יעילות, מבחן - יעילות, ניתוח efficiency analysis - יצירת עבודה made work - יצרן producer - יצרן חוזי contract manufecturer - ירידה decline - ירידת ערך deterioration - ירידת פריון decline of productivity - יתרה פוחתת, שיטת diminishing balance method - יתרה פנויה free balance - יתרון advantage - יתרון היתחרותי competitive advantage - יתרון השוואתי compensating advantage - יתרון לגודל economies of scale - יתרון מפצה - יתרון תחרותי - יתרונות חיצוניים external advantages - יתרונות לגודל economies of scale - יתרונות לגודל חיצוניים external economies of scale - יתרונות לגודל פנימיים internal economies of scale -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022