לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון יחסי עבודה
 ה 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
הסכם קיבוצי collective- bargaining agreement -
הסכם קיבוצי בדרך הצטרפות collective bargaining agreement by affiliation -
האטת תפוקה featherbedding -
הסכם קיבוצי כללי national collective bargaining agreement -
האינטרנציונל the international -
הסכם קיבוצי מיוחד special collective bargaining agreement -
הסכם שכר wage agreement -
הסכם שכר ענפי sectorial wage agreement -
הסכם תוספת יוקר cost of living allowance agreement -
הסכמה לפיצויים consent to pay severance pay -
הסכמיות נשלטים acceptance of subordinates -
האינטרנציונל השני second international -
הסלמת סכסוכים escalation of conflicts -
הגבלת עיסוק occupational limitation -
הגברת קצב speed-up -
הגדלה עורפית tandem increase -
הסרה לזמן suspension -
הגדלה ראויה merit increase -
הסרת קיפאון unfreezing -
הגדלת שכר נדחית deferred wage increase -
הסתדרות ארצית national federation -
הגמשת שכר wage flexibility -
הסתדרות העובדים הלאומית national federation of labor -
הגנה מקצועית professional protection -
הסתדרות הפועל המזרחי religious workers federation -
הגנה על עובדים בשעת חירום protection of workers in emergency time -
הגנת הפרטיות privacy protecting -
הגנת השכר wage protection -
העדפה בהעסקה חוזרת preferential rehiring -
הגנת שכר, חוק salaries protection act -
העדפה מתקנת reverse discrimination -
הדחה dismissal -
הדחה מתפקיד deposition -
הדרכה training -
העלאה ממריצה incentive raise -
הדרכה אגב עבודה on the job training -
הדרכה אגב שירות in service training -
העסקה מרצון voluntary employment -
הדרכה בעתודה cold storage training -
הערכה הפוכה reverse appraisal -
ההסתדרות הכללית general federation of labor -
הערכת הישגים performance rating -
הוגנות equity -
הודאת סילוק settlement admission -
הודעה מוקדמת advance notice -
הפחתת נזק damage reduction -
הודעה מוקדמת למעביד advance notice to employer -
הפחתת פיצוי הלנת שכר diminuition of compensation for delayed wage payment -
הודעה על הריון notice on pregnancy -
הפחתת שכר wage reduction -
הפליה discrimination -
הפליה discrimination -
הודעה על שביתה (2) / השבתה lockout / notice on strike -
הפסקה intermission -
הון אנושי human capital -
הפסקה ארעית temporary cessation -
הוספת זכויות adding rights -
הועד הפועל של ההסתדרות labor federation executive committee -
הפסקת עבודה work stoppage -
הוצאות אש"ל travel and living expenses -
הפסקת שירות cessation of service -
הוצאות בחו"ל expenses abroad -
הפקדת פיצויים compensation deposit -
הוצאות ביגוד clothing expenses -
הפקדת פיצויים בבית דין compensation payment into court -
הוצאות העברה moving expenses -
הפקדת שכר ישירה direct deposit of payroll -
הוצאות לינה staying expenses -
הפרדה בין בעלות לשליטה divorce of ownership from control -
הוצאות נסיעה travelling expenses -
הפרעות בלתי נמנעות unavoidable disturbance -
הפרשות contribution fees -
הוצאות עובד employee's expenses -
הפרשיות differential -
הורדה בתפקיד position demotion -
הפרשיות אזורית regional differential -
הורדת תפוקה במזיד intentional reduction of output -
הפרשיות גאוגרפית geographical differential -
החזקת טלפון telephon maintainance expenses -
הפרשיות משמרת shift differential -
החזקת מכונית car allowance -
הפרשיות שכר wage differentials -
החזקת רכב car mainttanence -
הפרת חוזה עבודה breach of work contract -
החזר הוצאות reimbursement -
הפרת משמעת discipline infringement -
החזר שכר back pay -
הפרת משמעת חמורה severe discipline infringement -
החזרה לקדמות reinstatement -
הפתעה surprise -
החלטה resolution -
הצמדה linkage -
החלטה משותפת codetermination -
הצמדה חלקית partial linkage -
החלטה קבוצתית group decision -
הצמדה לדולר dollar linkage -
החלקה smooting -
הצמדה למדד consumers price index linkage -
הטבה bonus -
הצמדת שכר wage indexation -
הצמדת שכר (2) wage tie-in -
הטבה נלווית fringe benefits -
הטבה סוציאלית social benefit -
הצעה אחרונה last offer -
הצעת עבודה job offer -
הטבה שנצברה accrued benefit -
הקבצת עיסוקים jobs grouping -
הטבות בעין benefits in kind -
הקטנת נזק mitigation of damage -
הקילה relief -
הטבות פרישה retirement benefits -
הקילה שולית marginal relief -
הטבות רווחה special benefits -
הקפאת דרגה rank freeze -
הטבות שכר employment benefits -
הקפאת שכר wage freeze -
הטבת ייצור production bonus -
הקפצה leapfrogging -
הטרדה מינית sexual harassment -
הרחבת עיסוק job enlargement -
הידברות משותפת mutual consultation -
הרחבת תפקיד position enlargement -
היוועצות משותפת mutual consultation -
הריון pregnancy -
היזון ביצוע performance feed-back -
הרכב חסר deficient panel -
היעדרות בשל מחלת ילד absence due to ilness of a child -
הרמת מסך curtain raising -
היעדרות לרגל מחלה או תאונה absence due to illness or accident -
הרעה בתנאי עבודה worsening of work conditions -
היקף שביתות incidence of strikes -
השבתה lockout -
היתר clearance -
השבתה בלתי מוגנת unprotected lockout -
היתר לחריגה exception permission -
השבתה מגננית defensive lockout -
היתר עבודה work permit -
השבתה מוגנת protected lockout -
היתר פיטורים permission to dismiss -
השבתה מתקפית offensive lockout -
הכנסה בחו"ל income abroad -
השבתה שלא כדין unlawful lockout -
הכנסה בעין income in kind -
השבתת מנע preventive lockout -
הכנסה גולמית מותאמת adjusted gross income -
השגה appeal -
הכנסה זקופה notional income -
השהית תביעה claim deferment -
הכנסה חייבת (במס) chargeable income -
השוואת שכר comparison of wages -
הכנסה מועדפת preferred income -
הכנסה מזכה entitled income -
השעיית ועד עובדים employee`s committee suspension -
השתכרות earnings -
הכנסה פטורה exempt income -
השתכרות מיגיעה אישית personal exertion income -
הכנסה שוטפת current income -
השתלמות מקצועית vocational training -
הכנסה שלא לפנסיה nonpensionable income -
השתמטות ממס tax evasion -
הכנסת נוער youth income -
השתתפות contribution -
הכנסת עבודה labor income -
השתתפות בהוצאות טלפון telephone bill participation -
הכנסת עיוורים income by blinds -
הכנסת עצמאי self employed income -
הכנסת פרות revenue income -
השתתפות סביב מוקדי עצמה power-centered participation -
הכנסת תושב חוץ foreign resident income -
השתתפות עקיפה indirect participation -
הלבשה clothing -
התאגדות פרופסיונלית profesional association -
התאמת מס tax adjustment -
הלם פרישה retirement shock -
התאמת שירות הייעוץ הפנסיוני adequacy of pension advising services -
הלנת פיצויי פיטורים compensation for delaying severance pay -
התגוונות זמני העבודה labor time diversification -
הלנת שכר delay of pay -
התגמשות זמני העבודה labor time flexibility -
הלסיי, שיטת Halsey system -
התחזות pretending -
התחלפות משמרות shift rotating -
המוסד לביטוח לאומי national insurance institution -
התייעצות consultation -
המחאת שכר assignment of wages -
התייעצות חובה עם מטה compulsory staff consultation -
הנהלה מרובה multiple management -
התיישנות limitation -
התיישנות תביעות claims limitation -
הנמקת המלצות recommendations reasoning -
התיישנות, חוק statue of limitation -
הנמקת פיטורים dismissal reasoning -
התליה suspension -
הסבת מקצוע job retraining -
התנגדות לשינוי resistance to change -
הסדר ביטחון ארגוני organi- zational security arrangement -
התערבות בהליכים intervention in proceedings -
הסדר קיבוצי collective settlement -
התערבות מעביד employer interference -
הסדר קיבוצי דו־צדדי bilateral collective settlement -
התפטרות resignation -
הסדר קיבוצי חד־צדדי unilateral collective settlement -
התפטרות בשל אימוץ resignation due to child adoption -
הסכם agreement -
התפטרות בשל לידה resignation following giving birth -
הסכם אזורי area agreement -
התפטרות בשל פרישה resignation at retirement age -
הסכם אי תחרות non-competition agreement -
התפטרות המזכה בפיצויים resignation entitling to severance pay -
הסכם אי־סגירה no-lockout agreement -
התפטרות מוסכמת agreed resignation -
הסכם בוררות arbitration agreement -
התפטרות על־אתר on the spot resignation -
הסכם ביניים temporary agreement -
התפטרות על־תנאי conditional resignation -
הסכם בכתב written agreement -
התפלגות שכר payroll distribution -
הסכם כולל blanket agreement -
התקדמות אוטומטית automatic progression -
הסכם ליישוב סכסוך dispute settling agreement -
הסכם מאמץ effort bargain -
התקצרות זמני העבודה labor time shortening -
הסכם מסגרת master agreement -
התקשרות binder -
הסכם עבודה labor agreement -
התראה warning -
הסכם פרישה retirement agreement -
הסכם פתוח open-ended agreement -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות