לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון יחסי עבודה
 ת 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
תיאום שכר אוטומטי automatic wage adjustment -
תאונת מקצוע industrial accident -
תיגמול compensating -
תאונת עבודה occupational accident -
תיקרת מס tax celing -
תכיפות אבטלה unemployment frequency -
תביעות עובדים בפשיטת רגל employees claims in bunkruptry -
תכיפות שביתות strikes frequency -
תבניות patternitis -
תכנון פרישה retierment planing -
תגובה למצב situation response -
תלוש scrip -
תגמול emolument -
תלוש שכר pay slip -
תגמול compensating -
תלושי חג gift certificate -
תגמול (2) compensation -
תמורה שולית פוחתת diminishing marginal proceeds -
תגמול (3) benefit -
תמיכה back-up -
תגמול חיצוני extrinsic rewards -
תמרוץ incentives -
תגמול חסר underpayment -
תמריץ incentive -
תגמול יתר overpayment -
תמריץ קבוצתי group incentive incentive -
תגמול כספי עקיף indirect financial compensation -
תמריצי שכר wage incentives -
תגמול לא־כספי nonfinancial compensation -
תגמול לא־מוחשי intangible compensation -
תנאי עבודה working conditions -
תגמול נדחה deferred comp[ensation -
תנאי עבודה ירודים poor working conditions -
תגמול פיננסי ישיר direct financial compensation -
תנאי עבודה מהותיים material working conditions -
תגמול שירות honorarium -
תנאי עבודה נלווים accessory working conditions -
תגמולי אבטלה unemployment benefits -
תגמולי מוכרנים salespersons compensation -
תנועה של חזרה לעבודה back to work movement -
תגמולי מחלה sickness benefits -
תגמולים proceeds -
תנועת עבודה labor movement -
תגמולים לא מוחשיים nontangible compensation -
תנועת עובדים workers flow -
תגמולים לבחירה optional compensation -
תנור חם hot-stove -
תגמולים מוקנים vested benefits -
תסמונת הנעל השנייה other-shoe syndrome -
תגמולים צודקים equitable rewards -
תעסוקה employment -
תהליך התכה fusion process -
תעסוקה הולמת suitable employment -
תובע claimant -
תעסוקה חלקית partial employment -
תוכנית אוריינטציה orientation program -
תעסוקה מוגנת protected employment -
תעסוקה מחדש reemployment -
תוכנית פנסיה pension plan -
תעסוקת יתר overemployemnt -
תוכנית תימרוץ incentive plan -
תעריף tariff -
תוס"י ALOC -
תעריף סוטה red-circle rates -
תעריף פיצוי בסיסי rate of basic compensation -
תוספת increment -
תעריף קבלני piece rate -
תוספת אזורית regional allowance -
תעשייה מנצלת sweated industry -
תוספת אי־רציפות Non-continuance addition -
תפוקה תקנית standard output -
תוספת בושה disgrace allowance -
תפיסת תגמולים צודקים perceived equitable rewards -
תוספת גלובלית global allowance -
תקופת הודעה מוקדמת advance notice period -
תוספת הסתגלות adoption allowance -
תקופת הטבה benfit period -
תוספת ותק seniority pay -
תקופת הסכם קיבוצי collective agreement period -
תוספת יוקר cost of living allowance -
תוספת מחלקתית departmental benefits -
תקופת מחלה sickness period -
תוספת מיוחדת special allowance -
תוספת מפעלית factory increment -
תקופת סטאז' interneship -
תוספת מקצועית occupational benefit -
תקופת צינון coolling-off period -
תוספת משפחה familly allowance -
תקיפה על ידי מעביד assault by employer -
תוספת סוציאלית social allowance -
תקן זמן סטטיסטי statistical time standard -
תוספת סיכון risk addition -
תקן זמן קבוע מראש predetermined motion times system -
תוספת על override -
תקנון ועדי עובדים worker committee set of rules -
תוספת שדה field allowance -
תקנון משכורת salary standardization -
תוספת תפקיד position allowance -
תקנון עבודה work standardization -
תועלת עלות נצברת, שיטת acrued benfit cost method -
תקני ביצוע עיסוק job performance standards -
תועלת שלילית negative utility -
תקני עבודה בינלאומיים international labor standards -
תוצא עדר mob effect -
תקרת ביטוח לאומי national insurance limit -
תוצא קרון תזמורת bandwagon effect -
תקש"יר civil service rule book -
תוצאה ברמה ראשונה first level outcome -
תרעומת grievance -
תוצאה ברמה שנייה second-level outcome -
תשכורת earnings -
תוקף validity -
תשלום disbursement -
תוקפנות aggressiveness aggressivity -
תשלום בעין payment in kind -
תורות תוכן substance theories -
תשלום בשווה כסף payment in kind -
תורנות service by roation -
תורת הוגנות equity theory -
תשלום חסר underpayment -
תשלום יתר overpayment -
תורת מניע - היגיינה motivator-hygiene theory -
תשלום למפרע retroactive pay -
תורת משא ומתן bargaining theory -
תורת ציפיות expectation theory -
תשלום מפצה make-up pay -
תורת שכר wage theory -
תשלום מראש advance payment -
תורת שכר על פי תפוקה שולית marginal productivity wage theory -
תשלום נלווה accessory payment -
תורת תהליך process theory -
תשלום סמלי token payment -
תחביב hobby -
תשלום פרמיה premium pay -
תחולה application -
תשלום שכר wage paying -
תחולה למפרע retroactive effect -
תשלומים מפוקפקים questionable paymentes -
תחום bogey -
תשתית טכנולוגית technological infrastructure -
תחילת חופשה start of vacation -
תת־נבחרים under chosen -
תחיקת עבודה labor laws -
תת־סביבה subenvironment -
תחלופת עובדים labor turnover -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות