לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון יחסי עבודה
 ש 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
שיתוף פעולה של יריבים antagonistic cooperation -
שאלת הפיס sixty-four thousand dollar question -
שכור ופטר hire and fire -
שבוע עבודה work week -
שכיחות שביתות strikes frequency -
שבוע עבודה דחוס compressed work week -
שכיר יום daily worker -
שבוע עבודה מוארך extended work week -
שכיר/עובד employee -
שבוע עבודה מקוצר shortened work week -
שכלון rationalization -
שכר wages -
שביתה strike -
שכר - פרמיה wage premium -
שביתה איטלקית Italian strike -
שכר אחרון terminal wage -
שביתה ארצית national Strike -
שכר בוררות arbitration fee -
שכר ברוטו gross pay -
שביתה בלתי מוגנת unprotected strike -
שביתה בלתי מורשית unauthorized strike -
שכר התחלתי initial wage -
שביתה חטופה snap strike -
שכר התיצבות reporting pay yap call-in -
שביתה חלקית partial strike -
שביתה כדין lawful strike -
שכר טרחה מותנה contingent fee -
שביתה כלכלית economic strike -
שכר יומי daily rate -
שביתה לא מאושרת unauthorized strike -
שכר יסוד basic wage -
שביתה ללא סוף doomsday strike -
שכר יעיל efficiency wages -
שביתה מאושרת authorized strike -
שכר כולל total pay -
שביתה מאיימת doomsday strike -
שכר כספי money wage -
שביתה מגננית defensive strike -
שכר לימוד studies expenses -
שביתה מוגנת protected strike -
שכר למשמרת חוץ shift-off differential -
שביתה מפעלית factory strike -
שכר לפי הספק payment by results -
שביתה מקומית local strike -
שביתה משנית secondary strike -
שכר לשעה hourly rate -
שביתה מתקפית offensive strike -
שכר לתשלום take home pay -
שביתה ספונטנית spontaneous strike -
שכר מדורג graduated wage -
שביתה פוליטית political strike -
שכר מובטח guaranteed wage -
שביתה פראית wildcat strike -
שכר מולן holdback pay -
שביתה שלא כדין unlawful strike -
שכר מופקע exorbitant wage -
שביתת אהדה sympathy strike -
שכר מותנה contingent fee -
שביתת אזהרה warning strike -
שכר מינימום minimum wage -
שביתת האטה go-slow strike -
שכר מינימום יומי daily minimum wage -
שביתת התחמקות skippy strike -
שכר מינימום לשעה hourly minimum wage -
שביתת מוקד departmental strike -
שכר מירבי maximum wage -
שביתת שבת sit-down strike -
שכר ממוצע average wage -
שבת Saturday -
שכר מנהלים executive compensation -
שכר משולב combined wages -
שובר תקן rate buster -
שווי רעיוני notional value -
שכר נומינלי nominal wage -
שכר נטו net pay -
שוויון הסיכוי equal opportunity -
שכר נסיגה fallback pay -
שוחד מסחרי commercial bribery -
שכר סופרים oryalties -
שוליה apprentice -
שולית הנהלה executive trainee -
שכר עבודה צבור accrued salaries -
שופט ראשי chief judge -
שכר עבודה רגיל straight time wage -
שוק אפור gray market -
שכר עבודת לילה night work wage -
שוק מפוקח controlled market -
שכר עידוד incentive pay -
שוק משרות job market -
שכר עידוד אישי individual incedntive pay -
שוק עבדים slave market -
שכר עידוד ארגוני organizational incentive pay -
שור אנושי human bull -
שכר עידוד חד־גורמי uni-factor incentive pay -
שחיקת שכר wages erosion -
שכר עידוד קבוצתי group incentive pay -
שחרור release -
שכר עידוד רב־גורמי multi-factor incentive pay -
שטר בוררות submission -
שכר עיסוק job rate -
שטר בוררים arbitration agreement -
שכר קבוע fixed wage -
שיווק פנסיוני pension marketing -
שכר קבלני piecework -
שיחת הבהרה clarification conversation -
שיטה כוללנית comprehensive system -
שכר קבלני בסיסי basic piece rate -
שיטה רב־גורמית multi-factor method -
שכר קבלני רגיל straightpiecework pay -
שיטת הלסיי Halsey system -
שכר קובע determing wage -
שיטת הפטרונות patronage system -
שכר ראוי proper wage -
שיטת הצרפתייה frenchwoman method -
שכר ראלי real wages -
שיטת חלוקת רווחים profit sharing system -
שכר רגיל normal pay -
שיטת כושר merit system -
שכר שווה equal pay -
שיטת משימה והטבה task and bonus system -
שכר שווה בעד עבודה שווה equal pay for equal work -
שיטת נאן-בוש Nun-Bush system -
שיטת סלמי salami method -
שכר שנתי annual wage -
שיטת סקנלון Scanlon system -
שכר שעה ממוצע average hourly earnings -
שיטת קו עקום curved line method -
שכר תת־תקני substandard rate -
שיטת רואן Rowan system -
שליטה control -
שיטת רוקר Rucker system -
שלילה divesture -
שיטת שיפורים improvement system -
שלילת זכויות deprivation of rights -
שימוע hearing -
שלילת ייצוג disestablishment -
שינוי ביציגות change in representation -
שלילת פיצויי פיטורים compensation divesture -
שינוי בעלות change of ownership -
שמירת הריון pregnancy preserving -
שינוי זמני בשכר האחרון temporary change in last salary -
שמירת זכויות reservation of rights -
שינוי מעבידים change of employers -
שנת חופשה leave year -
שיעבוד שכר wage encumbrance -
שנת עבודה working year -
שיעור יחיד single rate -
שנת עבודה גמישה flexible working year -
שעה מוקצבת allocated hour -
שיעור שכר wage rate -
שעה תקנית standard hour -
שיעור שכר ליחידה משתנה differential piece system rate -
שעות אסורות forbiden hours -
שיעור תחלופה נטו net turnover rate -
שעות גורם factor hours -
שיפורים, שיטת improvement system -
שעות גמישות flexible hours -
שיקום rehabilitation -
שיקום מקצועי vocational rehabilitation / occupational rehabilitation -
שעות עבודה working hours -
שירות התמד career service -
שעות עבודה ומנוחה working and rest hours -
שירות מילואים (תגמולים) reserve service benefits -
שעות עבודה ומנוחה, חוק working hours and rest law -
שירות ציבורי public service -
שעות עבודה תקניות standard labor hours -
שירות תעסוקה employment service -
שעות עודפות extra hours -
שירותי רווחה תעסוקתיים occupational welfare system -
שער אחיד flat rate -
שיתוף במשא ומתן coalition bargaining -
שער עבודת לילה night differentials -
שיתוף ברווחים profit sharing -
שיתוף חלקי partial participation -
שיתוף מדומה pseudo participation -
שעת תקן standard hour -
שיתוף מלא full participation -
שקט תעשייתי industrial rest -
שיתוף עובדים workers participation -
שרשרת שובתים picketing chain -
שיתוף פעולה collaboration -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות