לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון יחסי עבודה
 מ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
מעורבות בשביתות strike incidence -
מאבק מקצועי union struggle -
מעורבות מקצועית occupational involvement -
מאגר־הטבות bonus pool -
מעילה embezzlement -
מעמד עמלים working class -
מאזן חברתי employment report -
מענק grant -
מאזן תעסוקה employment report -
מענק אבטלה unemployment award -
מענק חג holiday bonus -
מבחן test -
מענק מוות death grant -
מבחן אדם סביר prudent man test -
מענק סוף שנה year end bonus -
מענק פיטורין dismissal grant -
מבחן השתלבות integration test -
מענק פרישה retirement grant -
מבחן קשר אישי personal relations test -
מעסיק employer -
מבחן שליטה control test -
מערכת system -
מדד מצוקה misery index -
מערכת ניהול management system -
מדידת תפוקה output measurement -
מערכת סוציו־טכנית socio-technical system -
מדיניות מקצועית professional policy -
מערכת עררים appeals sub-system -
מומחה expert -
מערכת רווחה welfare system -
מומחה חוץ foreign expert -
מערכת שירותי רווחה social welfare system -
מונופול עובדים labor monopoly -
מפגע תברואתי sanitation nuisance -
מוסד לבוררות מוסכמת agreed arbitration institute -
מפגש והתייעצות meet and confer -
מוסד לבטיחות ולגהות safety and hygiene institute -
מפעיל operative -
מוסד לביטוח לאומי national insurance insitution -
מפעל חיוני essential enterprise -
מוסד לחקר תפוקה והכנסות output and income research institute -
מפעל מאורגן union shop -
מוסדיות שוק העבודה insitutional labor market -
מפעל נציגות representative shop -
מוסר עבודה work ethic -
מפעל סגור closed shop -
מועד חופשה vacation date -
מפקח superintendant -
מועד תשלום פיצויים compensation payment date -
מפקח עבודה work superintendent -
מועסק employee -
מפר שביתה blackleg -
מועצה ליחסי עבודה labor relations council -
מפרנס wage earner -
מועצת ההסתדרות federation of labor assembly -
מצנח זהב golden parachute -
מועצת ייצור productivity council -
מקדמה advance -
מועצת ייצור משותפת joint productivity council -
מקדמה על משכורת advance on wages -
מועצת עובדים employees council -
מקום עבודה work place -
מועצת פועלים workers council -
מועצת פועלים אזורית regional workers council -
מקום עבודה מאורגן organized employment -
מועצת פועלים מקומית local workers council -
מקצוע חופשי free profession -
מוצר פנסיוני pension product -
מקצוע פרה־רפואי paramedical profession -
מות מעביד death of employer -
מרחב אישי personal space -
מות עובד death of employee -
מריון insubordination -
מותב board -
מרכז לביטחון סוציאלי social security center -
מזכיר כללי של ההסתדרות Secretary General of the federation of labor -
מרכיבי שכר wage components -
מזכיר מועצת הפועלים workers council secretary -
מרכיבי שכר לפיצויים wage components for compensation -
מחדל omission -
מרמה fraud -
מחלה disease -
משא ומתן negotiation -
מחלת מקצוע occupational disease -
משא ומתן אישי personal bargaining -
מחסום שינוי barrier to change -
משא ומתן בלתי תלוי arms-length bargaining -
מיון סכסוכי עבודה labor disputes classification -
משא ומתן ענפי industry wide bargaining -
מיון עיסוקים job classification -
משא ומתן קטעי fractional bargaining -
מימון ביטוח לאומי national insurance financing -
משא ומתן קיבוצי collective bargaining -
מינוי בפועל acting appointment -
משוא פנים favoritism -
מיקוח bargaining -
מכניזם קובלנות grievance machinery -
משימה והטבה task and bonus -
מכפיל תעסוקה employment multiplier -
משך אבטלה duration of unemployment -
מכרז concourse -
משך ממוצע של שביתות average duration of strikes -
מכתב קביעות letter confirming permanence of employment -
משך שביתות duration of strikes -
מלכודת עוני poverty trap -
משכורת salary -
ממונה על השכר wages director -
משכורת (2) straight salary -
ממונה על יחסי עבודה labor relations director -
משכורת יסוד basic salary -
ממונה ראשי על יחסי עבודה labor relations chief director -
משכורת קבועה fixed salary -
ממוצע היחסים של השכר relative wage average -
מנהג custom -
משכורת שנצברה accrued salary -
מנהגי שכר wage customs -
משכורת תחילית starting salary -
מנהל בעל שליטה controlling director -
משלח יד occupation -
מנוחה rest period -
משמעת discipline -
משמעת מונעת preventive discipline -
מנוחת פיצוי compensatory rest -
משמעת מתקנת corrective discipline -
מניות לעובדים incentive stock -
משמעת פרוגרסיבית progressive discipline -
מניעת נזק damage avoidance -
משמרת shift -
מניעת שכר wage stop -
משמרת לילה night shift -
מס אחיד consolidated tax -
מס ארגון union dues -
משפט עבודה labor law -
מס במקור tax at source -
מס ועד workers committee dues -
משפט עבודה אישי personal labor law -
מס מעסיקים employers tax -
משפט עבודה מגן regulatory labor law -
מס מעסיקים סלקטיבי selective employment tax -
משפט עבודה מסדיר regulatory labor law -
מס מקביל parallel tax -
משפט עבודה פלילי criminal labor law -
מס על כספי קופת גמל tax on providence fund -
משפט עבודה קיבוצי collective labor law -
משקיף observer -
מס שכר payroll tax -
משרד office -
מסירת סודות עסקיים delivery of business secrets -
משרה position -
מסמך חי living document -
משרה חלקית part time job -
מעביד employer -
משרה נוספת additional employment -
מעביד פרטי private employer -
משתתף חופשי free participant -
מעביד ציבורי public employer -
מתחת לשולחן nder the table -
מעורבות ארגונית organizational involvement -
מתיחת עבודה stretch-out -
מעורבות בעבודה work involvement -
מעורבות בעיסוק job involvement -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות