איגרת חוב ספקולטיווית בנקאות ושוק ההון
לועזית: speculative grade bond

ראו: איגרת חוב בדירוג נמוך