חיפוש בלקסיקון
 
     
 
תַּשְׁקִיף
 
 

לועזית: prospectus
מסמך אשר אותו צריכה להכין חברה המנפיקה לציבור את מניותיה או איגרות חוב שלה או כל נייר ערך אחר. לפרסומו לפי החוק, ובו פרטים מלאים על מצבה של החברה. מסמך שנועד לאפשר למשקיע פוטנציאלי לבחון את החברה לפני שהוא מחליט לקנות או לא לקנות את המניות. על פי החוק את התשקיף צריכה לאשר הרשות לניירות ערך.
החוק קובע רשימה של עובדות ומידע אשר חייבים להיות כלולים בתשקיף. ביניהם דוחות כספיים מבוקרים של החברה לארבעת השנים האחרונות. תאור החברה ופעילותה; תיאור ניירות הערך המונפקים; מבנה ההון של החברה לפני ואחרי התשקיף; רשימת נכסי החברה וערכם לפי הערכת שמאי מוסמך, רשימת בעלי העניין בחברה ועוד. היעדר פרט מהותי או כלילת פרט מטעה בתשקיף מהווה עבירה על חוק ניירות ערך. אחראים לתשקיף מנהלי החברה החתומים עליו, רואה החשבון אשר ביקר את דוחותיה הכספיים, עורך דין אשר חתם על התשקיף, ואם יש חתם להנפקה - אחראי גם הוא לתוכן התשקיף. תפקידיה של רשות ניירות הערך הוא לדאוג שבמסגרת הצעת ניירות ערך לציבור יוסבר מעל גבי תשקיף לציבור באופן הנאות, המדויק והגלוי ביותר על אופייה של העסקה המוצעת. הרשות עצמה אינה נוקטת עמדה לגבי ניירות הערך ואינה רשאית לפסול הנפקה אשר עמדה בכל הקריטריונים שהרשות העמידה לעניין זה.
אישור הרשות והיתר לפירסום התשקיף להנפקת ולהצעת ניירות ערך לציבור אינו מקנה עדיין למניה את הזכות להפוך לסחירה ו/או פטורה ממס. זכויות אלה מוענקות אך ורק לניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ואכן, בדיקה נוספת, לקראת ההנפקה, מתבצעת על ידי הבורסה.
הבורסה בודקת האם החברה עונה על הקריטריונים הנדרשים לרישום מניות החברה למסחר בבורסה והאם כמות המניות שהחברה מבקשת להציע לציבור תספיק למסחר תקין והוגן במניות. חברה אינה יכולה לפרסם תשקיף לציבור אם מאז מאזנה האחרון ועד למועד פרסום התשקיף חלפו יותר משמונה חודשים. גם חברה בורסאית ותיקה המבקשת להנפיק מניות בשנית, חייבת לפרסם תשקיף חדש מלא ומעודכן.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021