אַשְרַאי לֹא־מוּבְטָח בנקאות ושוק ההון
לועזית: unsecured credit

אשראי, או חוב, או הלוואה, שלא ניתנו להם בטחונות ספציפיים, אלא הוענקו על בסיס כושר האשראי של הלווה, המבוסס על מעמדו והאינפורמציה שנתקבלה עליו לגבי כושרו לפרוע את החוב. אם נתן הלווה לכיסוי החוב שטר בחתימת ידו הוא בלבד, שטר כזה מכונה 'שטר לא מבוטח' (UNSECURED NOTE). אם לווה כזה פושט רגל, נותן האשראי יקבל את חובו רק לאחר ששולמו החובות לנושים מובטחים, אם הנכסים שיישארו יספיקו לפרעון החוב או חלקו.