אָפִיק צָמוּד בנקאות ושוק ההון
לועזית: linked chanel

השקעה בנכסים פיננסיים, כגון איגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין, כנגד אפיק לא צמוד.