אַוַול בנקאות ושוק ההון
לועזית: aval

ערבות לשטר; מונח שמקורו במשפט הצרפתי המציין ערבות הניתנת בשטר חוב על־ידי ערב, בחתימת ידו על גבי השטר, או במסמך נפרד, בין אם הערב הוא צד לשטר ובין אם אינו צד לשטר. מי שחתם על ערבות אוול אחראי ביחד ולחוד עם הנערב וזו עוברת מאוחז לאוחז.