אֶמְצָעִים מֵעֵין־הוֹנִיִּים בנקאות ושוק ההון
לועזית: quasi-capital resources

בחוק: סך כל אלה - שטרי חוב נדחים נקובים במטבע חוץ שהנפיק מוסד בנקאי; פיקדונות במטבע חוץ מתאגידים נשלטים שמקורם בהנפקת איגרות חוב או שטרי חוב או שטרי חוב במטבע חוץ של התאגיד הנשלט, שאישר לעניין זה נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך.