אֶמְצָעִי שְׁלִיטָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: means of control

אמצעים הנותנים למחזיק בהם את הכוח, או הסמכות, להורות על - או למנוע - פעילות מסוימת בתאגיד.
בסוג מסוים של חברות מעטים אמצעי שליטה הם %51 של המניות אך בחברות ציבוריות, שמניותיהן מפוזרות בצורה רחבה בציבור, אחוז זה יכול שיהיה זעום מאוד. במקרה האחרון יכול ובידי אנשים מסוימים לא יהיו אמצעי שליטה כפי הגדרתם על ידי רשויות שונות אך תהיה להם שליטה מעשית בתאגיד.
בבנק, אמצעי שליטה בתאגיד הם כל אחת מאלה: זכות ההצבעה באספה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; הזכות למנות דירקטורים של התאגיד; הזכות להשתתף ברווחי התאגיד, הזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו לאחר סילוק חובותיו.
(חוק הבנקאות (רישוי) 1981 סעיף 1). החוק קובע באיזה תנאים מותר לתאגיד בנקאי להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד חוץ ובאיזה תנאים ניתן לבטל היתר שניתן (סעיפים ,31 ,32 33 לחוק). כמו כן קובע החוק כי רכישת אמצעי שליטה בשיעור של יותר מעשרה אחוזים על ידי אדם (בעצמו או יחד עם קרוביו הפועלים בתיאום עמו דרך קבע) לא ייעשה אלא על פי היתר שנתן הנגיד והצעדים שהוא רשאי לנקוט אם נרכשה שליטה שלא על פי היתר (סעיפים ,34 34 לחוק).