אמָנָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: indenture

1. הסכם נאמנות בין שתי ישויות או יותר שקובע זכויות וחובות הדדיות ביניהם 2. מונח אחר לשטר נאמנות באיגרות חוב.
(ע"ע).