אַיָּיל בנקאות ושוק ההון
לועזית: stag

כינוי לאדם הפועל בשוק ניירות הערך המבקש מניות בכל הנפקה חדשה, מתוך הנחה שתהיה חתימת־יתר ומחיר המניות של ההנפקה יעלה.
(עגה, בריטניה).