אִיגֶרֶת חוֹב תַּאגִידִית בנקאות ושוק ההון
לועזית: concern bond

איגרת חוב שהונפקה על־ידי גורמים עסקיים, להבדיל מאיגרת חוב ממשלתית. האיגרת משמשת לגיוס כספים מהציבור. רמת הסיכון של איגרת כזו תלויה בחוסן הפיננסי של החברה המנפיקה. איגרת כזו משלמת ריבית תקופתית וקרן שמוחזרת במספר תשלומים, או בתשלום אחד בסוף התקופה. כנאמן לאיגרת מתמנה, בדרך כלל, בנק גדול והוא הדואג שהחברה תמלא את התחייבויותיה. רוב איגרות חוב אלה מוצמדות לבסיס מסויים, בדרך כלל למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין של הדולר. איגרות חוב כאלה שמוצמד לן הכינוי "סטרייט" מציין שאין הן איגרות חוב הניתנות להמרה.