איגרת חוב צמודה למטבע חוץ בנקאות ושוק ההון
לועזית: bond linked to foreign currency

איגרת חוב שבה הסכומים המשולמים בעת פדיון הקרן ובעת תשלומי הריבית מחושבים על בסיס שיעור עליית השער של מטבע החוץ שאליו צמודה האיגרת, כפי שנקבע בתשקיף לפיו הונפקה. כל עלייה בשער החליפין של מטבע החוץ, המשמש בסיס להצמדה, תגרום לעליית ערך הפדיון של האיגרת ושל הסכומים המשתלמים במטבע מקומי, שיתקבלו באותו מועד, ובעת תשלום הריבית. בבורסה לניירות ערך של תל אביב איגרות חוב מסוג זה צמודות בעיקר לדולר של ארה"ב, אך יש גם הצמדה למטבעות אחרים. איגרות חוב אלה מונפקות על ידי מדינת ישראל וקונצרנים שונים. יש איגרות חוב שהריבית עליהן קבועה ואחרות שבהן הריבית ניידת. בין איגרות חוב אלה יש איגרות עם רמת סיכון גבוהה ולחלק מהן פדיון בחלקים, המשתרע על פני תקופה ארוכה. (ראה: איגרת חוב נפדית בחלקים).