איגרת חוב צמודה למדד בנקאות ושוק ההון
לועזית: bond linked to cost of living index

איגרת חוב אשר לפי תנאיה, פדיון הקרן מחושב על בסיס שיעור עליית מדד המחירים לצרכן ביחס למדד בסיסי כפי שנקבע בתשקיף לפיו הונפקה האיגרת. ההצמדה באיגרות חוב מסוג זה יכולה להיות מלאה, חלקית, או על פי ברירה בין מסלול צמוד למסלול לא צמוד, עם ריבית גבוהה יותר.