איגרת חוב נפדית בחלקים בנקאות ושוק ההון
לועזית: instaliment bond

איגרות חוב שהונפקו במועד אחד, אבל לכל איגרת חוב יש מועד פדיון מיוחד המצוין עליה. מועד פדיון זה הוא במועדים עוקבים שנתיים או חצי שנתיים. פדיון בחלקים נעשה בדרך כלל במקום שהביטחון שניתן לאיגרת הולך וכלה במשך הזמן, בשל פחת, התיישנות, או כל סיבה אחרת, והתשלומים בחלקים נועדו להבטיח שיתרת החוב לא תעלה אף פעם על ערך הביטחון. תפקיד הפדיון בחלקים דומה לתפקיד שממלאת קרן לפדיון, אולם במקום לשלם את התמורה באמצעות הקרן בתום התקופה, החברה מתחייבת לעשות את הפדיון בסדר מסוים. (איגרות חוב כאלה הן, לדוגמה, חלק ממלוות החובה הממשלתיים). (השווה: פדיון לשיעורין).